Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  ตามเสด็จไปเขมร 12-18 มกราคม 2536 

  สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ (บริษัทแอดวานซ์แสตนดาร์ดกรุ๊ป, 1993)

  วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2536 เวลา 07.00น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯออกจากที่ประทับคือเรือนรับรองจัมกามอนไปยังพระราชวัง เขมรินทร์ เพื่อเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระชายา นโรดม โมนิค สีหนุ เพื่อทูลลา เพราะเหตุว่าจะไม่เสด็จกลับมายังกรุงพนมเปญอีก จากเมืองเสียมราฐจะทรงประทับเครื่องบินกลับประเทศไทยเลย เจ้าหญิงโมนิคได้เสด็จฯมาส่งที่ท่าอากาศยานกรุงพนมเปญด้วย และเพราะเหตุว่าการเสด็จฯในครั้งนี้เป็นการเสด็จฯ อย่างเป็นทางราชการ จึงมีการกั้นพระกลด และมีคนาเข้าแถวรอส่งเสด็จตลอดทาง
 • Thumbnail

  เยือนเขมร. 

  สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ (บริษัทแอดวานซ์แสตนดาร์ดกรุ๊ป, 1991)

  ในอนาคตเขมรคงต้องพึ่งพาญี่ปุ่นไม่เฉพาะเรื่องเศรษฐกิจเท่านั้น แต่จะร่วมถึงด้านวิชาการด้วย เพราะมีโปรเฟสเซอร์ญี่ปุ่น ซึ่งให้ความสนใจศึกษาเรื่องปราสาทขอม ประวัติศาสตร์ขอมและเวลาเลคเชอร์จะเลคเชอร์เป็นภาษาญี่ปุ่น แล้วให้คนญี่ปุ่นที่พูดภาษาเขมรได้ แปลจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาเขมรอีกต่อหนึ่ง นอกจากนี้นักศึกษามหาวิทยาลัยที่พบจะมีดิกชันนารี ภาษาญี่ปุ่น-เขมรถือติดตัวกันทุกคน