Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การป้องกันและควบคุมสภาพสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการบริหารการควบคุมการระบายน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 

    สุภาพ คล้ายแก้ว; เฉลิมรัฐ ขัมพานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1973)

    ปัจจุบันปัญหาเรื่องการควบคุมและป้องกันแหล่งน้ำมิให้มีสภาพเน่าเสียเป็นอันตรายแก่สุขภาพอนามัยของประชาชน ตลอดจนเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและทำลายเศรษฐกิจของชาติรวมทั้งทำลายความสวยงามของธรรมชาติ เป็นปัญหาสำคัญที่รัฐบาลให้ความสนใจและพยายามหาทางดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการควบคุมและป้องกันสภาวะแวดล้อมมิให้เสื่อมเสีย แต่เนื่องจากภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอยู่กับพื้นดิน อากาศ และน้ำ และทุกสิ่งทุกอย่าง (รวมตัวอย่าง) รวมทั้งตัวมนุษย์ด้วย เป็นเรื่องใหญ่เกินกว่าที่จะศึกษาได้ทั้งหมด ผู้เขียนจึงศึกษาเฉพาะกรณีน้ำเสียเท่านั้น โดยกล่าวถึงข้อความ ...