Now showing items 1-4 of 4

 • Thumbnail

  การวิเคราะห์กระบวนการกำหนดนโยบายของไทยในภาวะสงครามระหว่างปี พ.ศ. 2481-2485 

  ปอ ธัชชัย; สุรชัย สุพโปฎก, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1973)

  วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มุ่งวิเคราะห์แนวปฏิบัติในกระบวนการกำหนดนโยบายภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นต้นมา อันเป็นเวลาที่รัฐบาลคณะราษฎร์ต้องเผชิญกับปัญหาความไม่สงบภายในประเทศ ที่แสดงออกถึงการต่อต้าน การไม่ยอมรับอำนาจของคณะราษฎร ความขัดแย้งทางอุดมการการปกครอง ผู้เขียนได้กล่าวถึงแนวความคิดเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายแห่งรัฐ เริ่มต้นตั้งแต่การวิเคราะห์ความหมายของนโยบาย ต่อจากนั้นจึงศึกษาการกำหนดนโยบายของรัฐก่อนภาวะสงคราม โดยกล่าวถึงภูมิหลังของการกำหนดนโยบาย โดยเฉพาะสถานการณ์ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ซึ่งก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งหลักการและตัวบุคคลผู ...
 • Thumbnail

  บทบาทของหัวหน้าส่วนแผนงานในการวางแผนองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  สมชาย วัฒนา; สุรชัย สุพโปฎก, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1972)

  วิทยานิพนธ์นี้มุ่งศึกษาถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนแผนงานในการวางแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ศึกษาถึงปัญหาต่าง ๆ และการแก้ปัญหาเหล่านั้น จากการศึกษาบทบาทของหัวหน้าส่วนแผนงานในการวางแผนองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบว่า ตามอำนาจหน้าที่แล้ว หัวหน้าส่วนแผนงานเป็นผู้มีบทบาทที่สำคัญมากผู้หนึ่ง คือ ในการวางแผนเร่งรัดพัฒนาชนบท หัวหน้าส่วนแผนงานมีบทบาทในการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำโครงการ จัดลำดับความสำคัญของโครงการ จัดทำงบประมาณเหล่านี้เป็นต้น แต่ในทางปฏิบัติปรากฏว่าหัวหน้าส่วนแผนงานยังมิได้มีบทบาทดังกล่าวเท่าใดนัก ส่วนใหญ่แล้วทำหน้าที่ด้านการติดต่อ ...
 • Thumbnail

  ระบบบริหารงานบุคคลของราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 

  สรศักดิ์ สร้อยสนธิ์; สุรชัย สุพโปฎก, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

  เป็นการศึกษาถึงระบบการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นของประเทศไทย ซึ่งเป็นระบบที่มีคณะกรรมการระดับชาติ หรือรัฐบาลกลางเป็นผู้ควบคุมการบริหารงานซึ่งมีอยู่หลายระบบ แต่ละระบบก็มีองค์การกลางบริหารงานบุคคลของตน ได้แก่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล คณะกรรมการข้าราชการส่วนจังหวัด นอกจากนี้ กฎหมายยังกำหนดให้กระทรวงมหาดไทยควบคุมการบริหารงานบุคคลพนักงานสุขาภิบาล และพนักงานตำรวจอีกด้วย ส่วนการบริหารงานบุคคลในระดับท้องถิ่นนั้น องค์การบริหารงานบุคคลเป็นผู้กระจายอำนาจให้แก่องค์การบริหารบุคคลในระดับท้องถิ่นซึ่งมีอยู่ 3 คณะกรรมการ คือ อ.ก.จ. อ.ก.ท.จังหวัด และ อ.ก.ท.เทศบาล ...
 • Thumbnail

  ลักษณะและพฤติกรรมของพรรคการเมืองในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี : พรรคเสรีมนังคศิลา 

  พนม ภัยหน่าย; สุรชัย สุพโปฎก, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1969)

  ศึกษาเฉพาะกรณีพรรคเสรีมนังคศิลา เพื่อพิจารณาว่าพรรคนี้มีลักษณะเป็นพรรคการเมืองตามความหมายสากลหรือไม่เพียงไร ผู้เขียนเสนอเรื่องโดยกล่าวถึงความหมายและลักษณะทั่วไปของพรรคการเมืองโดยสังเขป แล้วศึกษาถึงลักษณะและพรรคการเมืองของไทยตั้งแต่แรกเริ่มจนกระทั่งปัจจุบัน (2512) ว่ามีกำเนิดและเป็นมาอย่างไร โดยกล่าวพาดพิงถึงเหตุการณ์ในสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 พอเป็นสังเขป ต่อจากนั้นจึงศึกษาประวัติความเป็นมาและนโยบายของพรรคเสรีมนังคศิลากับการสนับสนุนของประชาชน โดยแยกพิจารณาเป็นสองส่วน ผู้เขียนได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดองค์การบริหารพรรคเสรีมนังคศิลา ...