Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การบริหารเงินทุนของธนาคารออมสิน 

    สุริย์ ด่านสวัสดิ์; ประทาน คงฤทธิศึกษากร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

    วิทยานิพนธ์นี้มุ่งศึกษาเรื่องราวและความสำคัญของการบริหารเงินทุนของธนาคารออมสินในส่วนที่เกี่ยวแก่การหาเงินฝาก และการนำเงินฝากนั้นไปลงทุนหาผลประโยชน์ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหลักในระบบการธนาคารทั่วไป ประเด็นสำคัญของเรื่องอยู่ที่บทบาทสำคัญในการบริหารเงินทุนของธนาคารที่จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ