Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การจัดการพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนนาเหลืองอำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน  

    สุลีกร สุปัน; สุวิชา เป้าอารีย์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการจัดการพลังงานชุมชนของตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน รวมถึงศึกษาองค์ประกอบความสำเร็จในการจัดการพลังงานชุมชนของตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน และศึกษาปัญหา/อุปสรรคและในกระบวนการจัดการพลังงานชุมชน งานวิจัยนี้ได้ยึดแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยได้กำหนดแนวทางศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง รอบด้านและครอบคลุมในทุกมิติด้วยการศึกษาเอกสาร (Documentary Study) การสัมภาษณ์ (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน 15 คน การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ...