Now showing items 1-3 of 3

 • Thumbnail

  การย้ายถิ่นของประชากรเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2517 

  ประมวล กระจ่างอรรถชัย; สุวัลลีย์ เปี่ยมปิติ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1974)

  ศึกษาทั้งในแง่การย้ายเข้า การย้ายออก และการย้ายภายในเขตธนบุรีเอง โดยเน้นหนักที่จะศึกษาองค์ประกอบทางเพศ และอายุของผู้ย้ายถิ่น ตลอดจนลักษณะการย้ายถิ่นและเดือนที่ย้าย เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ทางด้านอายุและเพศกับการย้ายถิ่น ความสัมพันธ์ทางด้านอายุและเพศกับเดือนที่ย้ายถิ่น ลักษณะการย้ายถิ่น ศึกษาเปรียบเทียบการย้ายเข้าระหว่างประชากรที่มาจากเขตอื่นของกรุงเทพมหานครกับประชากรที่มาจากต่างจังหวัด และศึกษาเปรียบเทียบการย้ายออกระหว่างประชากรที่ออกไปอยู่ต่างจังหวัด ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งรวบรวมไว้โดยกองนโยบายและแผน 1 สำนักนโยบายและแผน ...
 • Thumbnail

  การวางแผนครอบครัว ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะเจริญพันธุ์กับคุณลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของข้าราชการครูสตรี กองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร 

  สุทธิ แสงจันทร์; สุวัลลีย์ เปี่ยมปิติ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1978)

  วัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อศึกษาทัศนคติและการปฏิบัติตนในเรื่องการวางแผนครอบครัว ศึกษาถึงลักษณะต่าง ๆ ทางด้านประชากร เศรษฐกิจ และสังคมที่มีความสัมพันธ์กับภาวะเจริญพันธุ์ ผลการวิจัยพบว่าข้าราชการครูสตรีส่วนใหญ่ร้อยละ 42 มีอายุอยู่ในระดับกลาง คือ 30-39 ปี และกว่า 3 ใน 4 ของตัวอย่างทั้งหมด คือ ร้อยละ 76 จบการศึกษาขั้นปริญญาตรีขึ้นไป ศึกษาในปีการศึกษา 2519 ปรากฏว่า ครูสตรีกำลังคุมกำเนิดในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 61.50 นิยมใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดในกลุ่มอายุปัจจุบันต่ำกว่า 29 ปี และนิยมใช้การทำหมันหญิงในกลุ่มอายุปัจจุบันระหว่าง 30-39 ปี และ 40 ปี ขึ้นไป ...
 • Thumbnail

  การวางแผนครอบครัวของทหารอากาศในเขตดอนเมือง 

  ปราโมทย์ จาตุรนต์รัศมี; สุวัลลีย์ เปี่ยมปิติ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1978)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงความรู้ ทัศนคติ และวิธีปฏิบัติในการวางแผนครอบครัวและความต้องการเกี่ยวกับบริการด้านการวางแผนครอบครัวของทหารอากาศในเขตดอนเมืองที่อาศัยบ้านพักของทางราชการ และเพื่อนำผลที่ได้จากการศึกษามาเป็นแนวทางในการพิจารณาวางแผนครอบครัวของส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเลือกศึกษาในเขตดอนเมืองเฉพาะครอบครัวของทหารอากาศที่อาศัยบ้านพักของทางราชการ และศึกษาในเรื่องภูมิหลัง ความรู้ ทัศนคติ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว ประสบการณ์การวางแผนครอบครัวที่เคยปฏิบัติ การปฏิบัติ รวมทั้งสาเหตุของการไม่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว ...