Now showing items 1-20 of 29

 • Thumbnail

  กรรมาธิการ ป.ป.ช.เมื่อไรจะเลิกตีกัน 

  สุวิชา เป้าอารีย์ (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2020-02-14)

  หน้าที่ของกรรมาธิการ ป.ป.ช.สภาผู้แทนราษฎร มีหน้าที่หลักคือ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการและมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แต่ที่ผ่านมาพบแต่ข่าวกรรมาธิการทะเลาะกันเอง ขุดคุ้ยแฉกันเองเหมือนเป็นคู่กัดกันมาแต่ชาติปางก่อน ไม่ทราบว่ากรรมาธิการ ป.ป.ช.จะตระหนักหรือไม่ว่าประชาชนเขาเบื่อพฤติกรรมของพวกท่านแค่ไหน
 • Thumbnail

  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : กรณีศึกษาสำนักงานยุติธรรมจังหวัดมหาสารคาม 

  เรียวรุ้ง บุญเกิด; สุวิชา เป้าอารีย์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดย สานักงานยุติธรรมจังหวัดมหาสารคาม 2) ศึกษาเงื่อนไขความสาเร็จของกระบวนการไกล่เกลี่ย ระงับข้อพิพาท และ 3) ศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดาเนินกระบวนการยุติธรรม เชิงสมานฉันท์ เป็นการการศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีการเก็บข้อมูลโดย การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informant) 18 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่าง แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้แนวทางการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการยุติธรรมเชิงสมาน ...
 • Thumbnail

  การดำรงอยู่ของภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ามกลางการแข่งขันในระบบตลาดเสรี : กรณีศึกษางานหัตถกรรมทอผ้ากาบบัว ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 

  พระสมัคร สิริปญฺโญ (วงศ์ประเทศ); สุวิชา เป้าอารีย์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาภูมิหลังความเป็นมาและองค์ประกอบของภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมทอผ้ากาบบัว 2) ศึกษาการดำรงอยู่และเงื่อนไขการดำรงอยู่ของภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมทอผ้ากาบบัวท่ามกลางการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจแบบตลาดในปัจจุบัน 3) วิเคราะห์แนวโน้มในอนาคตของการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมทอผ้ากาบบัว
 • Thumbnail

  การมีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่ายยุติธรรมชุมชน : กรณีศึกษายุติธรรมชุมชนตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

  ธนิดา หิรัญคำ; สุวิชา เป้าอารีย์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสาเหตุการมีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่ายยุติธรรชุมชน 2) ศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 3) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการมีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 4) ค้นหาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการมีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่ายยุติธรรมชุมชน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ รวมจำนวน 14 คน โดยทำการศึกษาจาก 1) คณะกรรมการประจำศูนย์ยุติธรรมชุมชน 2) เจ้าหน้าที่จากกรมคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี และ 3) ...
 • Thumbnail

  การเมืองภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนของชุมชนตลาดบ่อบัวอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  กฤศ์ติญญาดา ผาสุข; สุวิชา เป้าอารีย์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาในประเด็น “การเมืองภาคประชาชน” ของชุมชนตลาดบ่อบัวอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวัตถุประสงค์ของการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เพื่อศึกษาปัญหาความทับซ้อนที่เกิดขึ้น การเมืองภาคประชาชน รวมไปถึงการศึกษาถึงผลลัพธ์จากการเมืองภาคประชาชนในพื้นที่ชุมชนตลาดบ่อบัวอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เริ่มต้นตั้งแต่ พ.ศ. 2554 เมื่อบริษัทบ่อบัวพัฒนา ได้ทำการนำคดีกลับมาฟ้องร้องเพื่อการไล่ที่อยู่อาศัยของชาวบ้านในพื้นที่ จนถึงปี พ.ศ. 2560 การศึกษาในครั้งนี้ได้ใช้ “วิธีระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ” ในการศึกษา ผ่านการรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร ...
 • Thumbnail

  การศึกษากลไกและมาตรการในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็ก ภายใต้กรอบประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

  ศศิวิมล สู่วรฤทธิ; สุวิชา เป้าอารีย์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากลไกและมาตรการของการส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิเด็กในประเทศไทย ภายใต้กรอบประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 2)ศึกษาผลกระทบที่เป็นไปได้ของประชาคมอาเซียน ที่มีต่อการคุ้มครองสิทธิเด็ก 3) เสนอแนะนโยบายด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กภายใต้กรอบประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และบุคคลผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ รวมจำนวน 14คน โดยทำการศึกษาจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และองค์กรภายเอกชน ได้แก่ United Nations Office ...
 • Thumbnail

  การศึกษาเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน 

  ทรงศักดิ์ รักพ่วง; สุวิชา เป้าอารีย์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

      การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเภทเครือข่ายทางสังคม กระบวนการสร้างเครือข่ายทางสังคม รวมถึงผลที่เกิดจากเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน วิธีการศึกษาใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ จำนวน 15 คน ประกอบด้วย แกนนำนักกีฬาวิ่งมาราธอน จำนวน 9 คน ผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน  จำนวน 3 คน และผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน จำนวน 3 คน     ผลการศึกษา พบว่า เครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนจัดอยู่ในประเภท เครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม โดยใช้ประเด็นกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่เกิด ...
 • Thumbnail

  การศึกษาเปรียบเทียบการทุจริตเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลในจังหวัดชลบุรี 

  ทัตดนัย คุ้มครอง; สุวิชา เป้าอารีย์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การศึกษาการศึกษาเปรียบเทียบการทุจริตเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตําบลและเทศบาลในจังหวัชลบุรี ทําการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์ใน การศึกษาเพื่อศึกษารูปแบบการทุจริตเลือกตั้งโดยเปรียบเทียบระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบล A (นามสมมุติ) และเทศบาลตําบล B (นามสมมุติ) และเพื่อหาแนวทางการแก้ไข และป้องกันปัญหา การทุจริตเลือกตั้งในรูปแบบต่าง ๆ ผู้ศึกษาได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและ รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญทั้งหมด 12 คน โดยใช้แนวการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก รวมถึง การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษา พบว่า ...
 • Thumbnail

  การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด: กรณีศึกษา สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสงคราม 

  นุชชา ดอกตาลยงค์; สุวิชา เป้าอารีย์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถึงการบริหารจัดการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดที่อยู่ในโครงการนำร่องและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดแบบเมตริกซ์ 2) ศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดที่อยู่ในโครงการนำร่องและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดแบบเมตริกซ์ และ 3) ศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางการส่งเสริมการบริหารจัดการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดให้มีประสิทธิผล วิธีการศึกษาใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการสังเกตพฤติกรรม ผู้ศึกษาได้ทำการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากเอกสารและรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์รายบุคคลรวมทั้งสิ้น 17 คน
 • Thumbnail

  การศึกษาพระสงฆ์กับการพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาวัดเทพปูรณาราม ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

  พระมหาอนุชา สิริวณฺโณ (พละกุล); สุวิชา เป้าอารีย์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษาวัดเทพปูรณาราม ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 2) เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ่น และ3) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ่นและเพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ่น ส่วนการศึกษาใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย 1) พระสงฆ์ระดับผู้นำ 5 รูป 2) ผู้นำระดับท้องถิ่น 6 ท่าน และ3) ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น 1 ท่าน รวมทั้งหมด 12 ...
 • Thumbnail

  การสร้างเครือข่ายทางสังคม: กรณีศึกษา นักฟุตบอลสมัครเล่น ในกลุ่มกรุงเทพเหนือ 

  ธีรวุฒิ ก่ายแก้ว; สุวิชา เป้าอารีย์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การศึกษาเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเภทของเครือข่ายทางสังคม และเงื่อนไขที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายทางสังคมของนักฟุตบอลสมัครเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ ตลอดจนพิจารณาถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขการสร้างเครือข่ายทางสังคม วิธีการศึกษาใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มกับผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ 7 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 42 คน ผลการศึกษา พบว่า เครือข่ายทางสังคมของนักฟุตบอลสมัครเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ มี 3 ประเภท คือ 1) เครือข่ายแนวราบ 2) เครือข่ายเชิงพื้นที่ และ3) เครือข่ายระดับชุมชน ...
 • Thumbnail

  คนเห็นแก่ตัวในสงครามโควิด-19 

  สุวิชา เป้าอารีย์ (คม ชัด ลึก, 2563-04-06)

  ในภาวะสงครามโควิด-19 ในปัจจุบันทำให้ประชาชนต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และยังต้องเผชิญกับการขาดแคลนเวชภัณฑ์ (เจลหรือแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย) ที่จำเป็นต่อการป้องกันโรคระบาด ขณะที่เวชภัณฑ์มีราคาแพง ธุรกิจต้องปิดกิจการมีคนตกงานจำนวนมากแล้วนั้น ยังปรากฏกลุ่มคนที่ได้แสดงให้เห็นธาตุแท้ของการเห็นแก่ตัวในหลายด้าน เช่น รังเกียจทุกอย่างที่อาจนำพาโรคมาสู่ตนเองและครอบครัว การปกปิดข้อมูลของกลุ่มเสี่ยง การกักตุนและขึ้นราคาสินค้าที่มีความสำคัญโดยอ้างว่าขาดแคลน การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศโดยบริษัทนำเที่ยวและสายการบินลดรา ...
 • Thumbnail

  ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน กรณีศึกษา วัดนามสมมุติกับ ชุมชน นามสมมุติ จังหวัดกาญจนบุรี 

  ดำรงค์ศักดิ มีสุนทร; สุวิชา เป้าอารีย์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน 2) เพื่อศึกษาเงื่อนไขความร่วมมือระหว่างวัดกับชุมชนในด้านการพัฒนาชุมชน 3) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุนชน การศึกษางานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ชิ้นนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ (Key Informant) โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากพระสงฆ์ 4 รูป ผู้นำชุมชน 2 คน ข้าราชการ 5 คน ชาวบ้าน 13 คน รวมทั้งสิ้น 24 คน โดยใช้แนวทางการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ...
 • Thumbnail

  ค่านิยมแบบเอเชียกับโควิด-19 

  สุวิชา เป้าอารีย์ (คม ชัด ลึก, 2563-04-12)

  ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความแตกต่างในพฤติกรรม วิธีคิด และวิถีชีวิต หรือง่าย ๆ ก็คือที่เกิดจากความแตกต่างในวัฒนธรรมกับประเทศสหรัฐอมริกาและประเทศในยุโรปที่ทำให้มาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 มีความแตกต่างกัน รวมถึงความร่วมมือของประชาชนที่มีต่อมาตรการต่าง ๆ ก็มีความแตกต่างกัน ประเทศในแถบตะวันตกมีวัฒนธรรมทักทายด้วยการสัมผัสกอด จับมือ และยังคงคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนที่จะไปจำกัดเสรีภาพของประชาชนไม่ให้ปฏิบัติตนตามปกติ เช่น การออกนอกสถานที่เป็นเวลา มีระยะห่างทางสังคม รวมถึงการหยุดไปรวมกลุ่มกันในสถานที่สาธารณะ ประชาชนกลุ่ ...
 • Thumbnail

  ทำการเมืองให้เป็น ในช่วงโควิด-19 

  สุวิชา เป้าอารีย์ (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2020-03-30)

  การเมืองเป็นเรื่องของอำนาจและผลประโยชน์ที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมทางการเมืองที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาต่อรอง ความขัดแย้ง การโจมตีกัน การหลอกลวงกัน การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กัน การแบล็กเมล์ การข่มขู่ การร่วมมือกัน การหักหลังกัน และละครทางการเมืองอื่นๆ อีกมากมาย โดยมีนักการเมืองทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเป็นตัวแสดงหลัก
 • Thumbnail

  ทุนของสังคมในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : กรณีศึกษาศูนย์ยุติธรรมชุมชนพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  ณัฐพงศ์ ปัทมโรจน์; สุวิชา เป้าอารีย์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประเภทของทุนของสังคมในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และศึกษาการใช้ทุนของสังคมในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ตลอดจนพิจารณาถึงปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และแนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทุนสังคมเพื่อเป็นกลไกในการแก้ไขข้อพิพาทตามกระบวนการ ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ วิธีการศึกษาใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูล จากเจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เครือข่ายศูนย์ยุติธรรมชุมชน เจ้าหน้าที่ตำรวจ และ ผู้ที่มาขอความ ช่วยเหลือการไกล่เกลี่ย รวมทั้งสิ้น 24 คน
 • Thumbnail

  เทคโนแครตต่อต้านโควิด-19 

  สุวิชา เป้าอารีย์ (คม ชัด ลึก ออนไลน์, 2563-05-11)

  ผู้เขียนได้สนทนากับ รศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ ในหัวข้อ ทำไมพลเอกประยุทธ์จึงตัดสินใจเลือกที่จะไม่ใช้นักการเมืองในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่หันไปพึ่งพิงบทบาทของเทคโนแครต(ผู้มีอำนาจจากวิชาความรู้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ใด ๆ และใช้อำนาจนั้นตัดสินใจต่อปัญหาสาธารณะแทนผู้ที่ใช้อำนาจที่มาจากการเลือกตั้ง) วิชาด้านการแพทย์เป็นวิชาการเฉพาะกลุ่มสาขาอาชีพที่ผู้ศึกษาจำเป็นต้องมีความเข้าใจในเชิงกว้างและลึกและสร้างความเชี่ยวชาญให้ได้ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางการแพทย์จึงเป็นบุคคลที่คนส่วนใหญ่ให้ความเชื่อถือต่อความคิดและวิธีปฏิบัติตัว ...
 • Thumbnail

  ธนาธร ปลุกม็อบไม่ขึ้น? 

  สุวิชา เป้าอารีย์ (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2020-02-20)

  ในช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมา คำถามทางการเมืองที่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนพันธุ์แท้การเมืองไทยพูดถึงมากที่สุดคือ พรรคอนาคตใหม่จะถูกยุบหรือไม่ จากคดีการกู้ยืมเงิน และหากพรรคถูกยุบ ประเทศจะเผชิญกับความขัดแย้งทางการเมือง การชุมนุมประท้วง และจบลงด้วยการรัฐประหารเหมือนที่เกิดขึ้นในช่วง 15 ปีที่ผ่านมาหรือไม่
 • Thumbnail

  ปัญหาที่จะมากับการผ่อนคลายมาตรการ Lock Down 

  สุวิชา เป้าอารีย์ (คม ชัด ลึก ออนไลน์, 2563-05-03)

  ในที่สุดรัฐบาลก็ตัดสินใจผ่อนคลาย การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่ค่อย ๆ ลดลงมาจนกระทั่งเหลือเพียงเลขตัวเดียวในช่วงหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยล่าสุดในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม เหลือเพียงแค่ 3 ราย การตัดสินใจผ่อนคลายดังกล่าวพบว่ามีหลายประเด็นที่หากควบคุมได้ไม่ดีหรือหากขาดวินัยของผู้คนในสังคม เราอาจจะต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในรอบสอง ประเด็นแรกที่สำคัญและน่ากังวลอย่างมากในขณะนี้คือการปล่อยให้มีการเดินทางกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยพาห ...
 • Thumbnail

  เพื่อไทยขาลง? 

  สุวิชา เป้าอารีย์ (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2020-01-16)

  สำหรับการเลือกตั้งเมื่อ 24 มีนาคม 2562 พรรคเพื่อไทยได้จำนวนที่นั่งในสภามากที่สุด โดยมีคะแนนป็อปปูล่าร์โหวด จากทั้งประเทศเป็นอันดับสองประมาณ 7.9 ล้านเสียง ซึ่งน้อยกว่าการเลือกตั้งในปี 2554 ที่เคยได้ 15.7 ล้านเสียง คะแนนที่หายไปเกือบ 8 ล้านเสียง แสดงให้เห็นถึงคะแนนนิยมที่ลดลง ความขัดแย้งภายในพรรคที่ออกมาตามหน้าสื่อรวมถึงพฤติกรรมงูเห่าของสมาชิกพรรคบางคน ทำให้เกิดคำถามว่า พรรคเพื่อไทยอยู่ในช่วงขาลงจริงหรือ? อะไรคือปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้พรรคดูอ่อนแอลง