Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืนในประเทศไทย: ศึกษากรณี ปืนบีบีกัน (BB Gun) 

    สุเมธ จันพะนะ; วราภรณ์ วนาพิทักษ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

    การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการควบคุมปืนบีบีกัน 2. ศึกษากฎหมายกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมปืนบีบีกัน และวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวทาง การควบคุมปืนบีบีกันของประเทศไทยกับต่างประเทศ 3. วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมปืนบีบี กันตามกฎหมายไทย และวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแนวทางการควบคุมปืนบีบีกันตามกฎหมาย ต่างประเทศ และ 4. เพื่อนำเสนอแนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุม บีบีกันของประเทศไทย ผู้วิจัยมุ่งศึกษาปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธปืนบีบีกันตาม พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ...