Now showing items 1-5 of 5

 • Thumbnail

  One Belt One Road เชื่อม CLMVT โอกาสจีนและกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง 

  สกนธ์ วรัญญูวัฒนา (บางกอกทูเดย์, 2561-11-02)

  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน จัดงานสัมมนา One Belt One Road กับการเดินหน้าของกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (CLMVT) ในงานได้กล่าวถึงความก้าวหน้าของ One Belt One Road ว่าปัจจุบันมีประเทศที่เข้าร่วม 103 ประเทศ หัวใจหลักของยุทธศาสตร์นี้ คือการเติบโตร่วมกันของทุกประเทศเป็นการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประเทศต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันทางด้านการค้าการลงทุนและการเชื่อมประสานกันของระบบการเงิน ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา กล่าวว่า ประเทศไทยจำเป็นจะต้องยกระดับคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อให้สามารถค้าขายได้และเป็นการส ...
 • Thumbnail

  จีนกระชับมิตรไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองของเอเชีย-แปซิฟิก 

  หลี่ เหรินเหลียง (กรุงเทพธุรกิจ, 2518-11-23)

  ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เดินทางเยือนปาปัวนิวกินี บรูไน และฟิลิปปินส์เพื่อพบปะผู้นำประเทศที่ตั้งอยู่บนเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนและเข้าร่วมประชุมอยางไม่เป็นทางการกับกลุ่มผู้นำกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกหรือ APEC ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 การพัฒนาความเชื่อมโยง การส่งเสริมการบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาค และการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประเด็นสำคัญของการประชุมครั้งนี้ ซึ่งการที่ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เข้าร่วมการประชุมสะท้อนให้เห็นว่าอาเซียนมีความสำคัญต่อนโยบา ...
 • Thumbnail

  บทบาทครอบครัวกับการทารุณกรรมทางเพศเด็ก 

  ณฐพร เยี่ยมฉวี; หลี่ เหรินเหลียง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหาการทารุณกรรมทางเพศที่เกิดกับเด็ก  2) เพื่อศึกษาบทบาทของครอบครัวในการดูแลเด็กก่อนมีการทารุณกรรมทางเพศ 3) เพื่อศึกษาการจัดการของเด็กระหว่างมีการทารุณกรรมทางเพศ และ 4) เพื่อศึกษาบทบาทของครอบครัวในการจัดการปัญหาเมื่อรับรู้ว่าเด็กถูกทารุณกรรมทางเพศ ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์เชิงลึก มีผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 2 กลุ่ม คือ เด็กอายุระหว่าง 11-15 ปี ที่ถูกทารุณกรรมทางเพศ และเข้ารับบริการ ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน 12 ราย และครอบครัวหรือผู้ดูแล จำนวน 12 ราย ...
 • Thumbnail

  ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อวิถีชุมชน ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

  กิตติกร เมืองเกิด; หลี่ เหรินเหลียง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนชุมชนดอนสัก 2) ศึกษาผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อวิถีชีวิตของของประชาชน และ 3) ศึกษาแนวทางในการควบคุมผลกระทบทางลบจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ต่อการพัฒนาในเทศบาลตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี วิธีการศึกษาใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth interview) กับผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ (Key-Informant) จำนวน 18 คน และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non -Participant Observation)
 • Thumbnail

  ยุทธศาสตร์ OBOR พลิก "ค้าชายแดน" สู่ "ค้าข้ามแดน 

  สกนธ์ วรัญญูวัฒนา (สยามธุรกิจ, 2561-11-03)

  นายหยาง หยาง ที่ปรึกษาด้านการเมืองและสารสนเทศสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย กล่าวปาฐกถาพิเศษ "One Belt One Road กับโอกาสของประเทศในกลุ่ม CLMVT" โดยได้กล่าวถึงความก้าวหน้าของ One Belt One Road ว่ามีประเทศเข้าร่วม 103 ประเทศ หัวใจหลักของยุทธศาสตร์นี้คือ การเติบโตร่วมกันของทุกประเทศโดยสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประเทศต่าง ๆ เข้าด้วยกันทั้งทางบกและทางทะเลเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันทางด้านการค้า ประเทศ CLMVT ประกอบด้วยกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย ซึ่งประเทศจีนถือว่าเป็นคู่ค้าหลักมีมูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นถึง 70% ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ...