Now showing items 1-8 of 8

 • Thumbnail

  กลยุทธ์การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 

  อนันต์ วัฒนกุลจรัส (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2014-09-22)

  กลยุทธ์การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ที่ผ่านมาเรามุ่งเน้นไปที่การเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเป็นหลักซึ่งเป็นรายได้ที่ไม่ยั่งยืน ทั้งยังส่งผลกระทบในทางลบต่อแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย ฉะนั้นเราจะมีกลยุทธ์อย่างไรในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวภายใต้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด
 • Thumbnail

  กลยุทธ์การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว (ตอนจบ) 

  อนันต์ วัฒนกุลจรัส (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2014-09-29)

  จากตอนที่แล้วผู้เขียนได้กล่าวถึงกลยุทธ์การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวที่มาจากการใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างชาติในประเทศไทย ในตอนนี้จะกล่าวถึงการใช้กลยุทธ์การลดราคาสำหรับผู้เยี่ยมเยือนกลุ่มระดับบนและระดับล่าง
 • Thumbnail

  การใช้จ่ายภาครัฐช่วยกระตุ้นรายได้ในธุรกิจท่องเที่ยวไทย 

  อนันต์ วัฒนกุลจรัส (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2015-08-17)

  ภาคการท่องเที่ยวเป็นแหล่งที่สร้างรายได้สำคัญให้กับประเทศไทย การจะกระตุ้นรายได้จากภาคการท่องเที่ยว มักมุ่งเป้าไปที่การเพิ่มจำนวนผู้เยี่ยมเยือน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ แต่ในความเป็นจริงการใช้จ่ายในภาครัฐในการประชุม สัมมนา ทัศนศึกษา ดูงาน และตรวจงานราชการ ฯลฯ ภายในประเทศและจังหวัดต่างๆ ก็สามารถกระตุ้นรายได้ให้กับภาคการท่องเที่ยวไทยอย่างมากทีเดียวและในบางจังหวัดอาจมากกว่ารายได้ที่มาจากการใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนด้วยซ้ำ
 • Thumbnail

  การสร้างรายได้และกระจายรายได้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย 

  อนันต์ วัฒนกุลจรัส (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-12-29)

  ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยจำเป็นต้องทราบถึงการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อนำไปใช้ในการปะกอบการตัดสินใจทางธุรกิจและกำหนดนโยบายด้านการท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างรายได้และกระจายรายได้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยอีกด้วย
 • Thumbnail

  ความหวานในวันนี้เป็นความขมขื่นในวันหน้า 

  อนันต์ วัฒนกุลจรัส (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-05-30)

  คนไทยบริโภคน้ำตาลเฉลี่ยวันละ 25 ช้อนชา สูงกว่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกแนะนำกว่า 3 เท่าตัว แนวทางการลดปริมาณการผลิตและการบริโภคความหวานที่มากเกินไป เช่น การให้ความรู้ถึงภัยอันตรายจากการบริโภคความหวานที่มากเกินควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกลยุทธ์การตลาดที่มุ่งหวังกำไรแต่ไม่คำนึงถึงผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม
 • Thumbnail

  ใครแบกรับภาระต้นทุนทางภาษีในทางเศรษฐกิจ 

  อนันต์ วัฒนกุลจรัส (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2015-12-07)

  ภาษีเป็นเครื่องมือหนึ่งสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ถูกนำมาใช้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ผลิตและผู้บริโภคเพื่อให้บรรลุสวัสดิการสังคมที่ดีขึ้น เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผู้แบกรับภาระต้นทุนทางภาษีตามตัวบทกฎหมายนั้นได้ถูกถ่ายโอนไปให้กับผู้บริโภค เจ้าของปัจจัยแรงงาน และเจ้าของปัจจัยการผลิตต่างๆ แล้วต้นทุนทางภาษีที่ถ่านโอนไปนั้นจะตกอยู่กับใคร ใครจะแบกรับภาระต้นทุนทางภาษีมากน้อยกว่ากันอย่างไรในทางเศรษฐกิจ
 • Thumbnail

  ใครแบกรับภาระต้นทุนทางภาษีในทางเศรษฐกิจ(ตอน 2) 

  อนันต์ วัฒนกุลจรัส (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-03-07)

  ตอนที่แล้วไ้ดอธิบายในเชิงเปรียบเทียบระหว่างผู้บริโภคและเจ้าของปัจจัยการผลิตขั้นพื้นฐานว่า ภาระต้นทุนทางภาษีของผู้ผลิตสามารถถูกถ่ายโอนไปข้างหน้าได้อย่างไร ในตอนนี้ผู้เขียนจะประยุกต์ข้อเท็จจริงเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของการจัดเก็บภาษีต่อการแบกรับภาระต้นทุนทางภาษีในอุตสาหกรรมการผลิตสองประเภท คือ (ก) อุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการผลลิตเพื่อการส่งออก และ (ข)อุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการผลิตเพื่อขายสินค้าและบริการภายในประเทศ
 • Thumbnail

  ผลกระทบของการส่งออก การลงทุนโดยตรงและการลงทุนทางอ้อมจากต่างประเทศต่อการกระจายรายได้ของภาคครัวเรือนไทย 

  กุลนิดา แวววรวีวงศ์; อนันต์ วัฒนกุลจรัส (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การส่งออก การลงทุนโดยตรงและการลงทุนทางอ้อมจากต่างประเทศถือว่า เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพราะเป็นปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นภาคผลิตให้มีการขยายตัวทำให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนเจ้าของปัจจัยการผลิตต่างๆในที่สุดดังนั้นวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเปรียบเทียบผลกระทบของการส่งออก การลงทุนทางตรงและการลงทุนทางอ้อมจากต่างประเทศต่อการกระจายรายได้ของประเทศไทย โดยผลการศึกษาที่ได้เป็นประโยชน์ต่อผู้กำหนดนโยบายในการจัดสรรงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำ กัดในการกระตุ้นการส่งออก การลงทุนทางตรงและการลงทุนทางอ ...