Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การนำพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

    อนันต์ สิทธิวัฒนานนท์; ณัฐฐา วินิจนัยภาค (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

    วิทยานิพนธ์เรืjองนี้ มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 3 ประการ คือ 1) เพื่อประเมินกระบวนการของการนําพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบัติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2) เพือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการนําพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ไปปฏิบัติในพื้นที'กรุงเทพมหานคร และ 3) เพือจัดทําข้อ ...