Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การวิจัยเพื่อพัฒนาและประเมินเครื่องมือวัดพฤติกรรมความปลอดภัยระหว่างบุคคลใน Facebook และสถานการณ์จริงของนักศึกษาปริญญาตรีและความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัด 

  อนันต์ แย้มเยื้อน; ดุจเดือน พันธุมนาวิน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  งานวิจัยนี้จึงเป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมความปลอดภัยระหว่างบุคคล โดยได้ทำการสร้างแบบวัดจำนวน 2 แบบวัด ได้แก่ 1) แบบวัดพฤติกรรมการใช้ Facebook อย่างปลอดภัยและ 2) แบบวัดพฤติกรรมการคบเพื่อนอย่างปลอดภัย โดยจะมีการสร้างและพัฒนาแบบวัดด้วยการการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน การประเมินความตรง(Validity) ของแบบวัด และการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยน (Measurement Invariance)
 • Thumbnail

  ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการมีมารยาททางสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  อนันต์ แย้มเยื้อน; ดุจเดือน พันธุมนาวิน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2008)

  อย่างเหมาะสม และวิถี ชีวิตแบบพุทธ และทำนายได้สูงสุดในกลุ่มชายที่รายได้สูง ได้ 53.4% และ 2) พฤติกรรมป้องกัน โรคเอดส์ขณะมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มรวมได้46.5% โดยมีลำดับตัวทำนายที่สำคัญเรียงจากมาก ไปน้อย คือ ความเชื่อในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์ ทัศนคติต่อพฤติกรรม ป้องกันโรคเอดส์ การได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม การรับรู้การมีอยู่และความ สะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรคเอดส์ และสุขภาพจิต และทำนายได้สูงสุดในกลุ่มชายที่ ทำอาชีพอิสระหรือธุรกิจส่วนตัว ได้ 58.1% ประการที่ห้า ผลจากการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงเส้นปรากฏว่า พฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ ...