Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ขั้นตอนการขับเคลื่อนความเป็นหนึ่งเดียวกัน : กรณีศึกษา ชุมชนธรณีคำ แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

    อภิชาติ สุขแสง; สุพรรณี ไชยอำพร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)

    การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความหมาย ลักษณะ/องค์ประกอบ ขั้นตอนการ ขับเคลื่อนความเป็นหนึ่งเดียวกนของชุมชน การสนับสนุนของภาคส่วนต่างๆ ปัญหาอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนความเป็นหนึ่งเดียวกัน วิธีการวิจัยดำเนิน ตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ทําการรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึก (Interview Guide) กับผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ ควบคู่ไปกับการสังเกตแบบมีส่วนร่วม เนื่องจากอาศัยแนวการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้ศึกษาจึงทำการวิเคราะห์ ข้อมูลไปพร้อมกับการเก็บข้อมูล โดยนำข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก สัมภาษณ์อย่างไม่เป็น ...