Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การใช้น้ำมะพร้าวเป็นส่วนผสมของน้ำสกัดชีวภาพเพื่อเป็นอาหารเสริมในการผลิตถั่วเหลือง 

    อภิญญ์ คุ่ยชูชีพ; ธวัชชัย ศุภดิษฐ์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011)

    การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการ เจริญเติบโต ผลผลิต และองค์ประกอบของถั่วเหลือง รวมทั้งศึกษาลักษณะทางเคมี ปริมาณธาตุ อาหาร และการสะสมโลหะหนักในดิน โดยพืชทดลองที่ใช้เป็นถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ทำการปลูกในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2553 วาง แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ หน่วยการทดลองใช้น้ำสกัดชีวภาพที่มีส่วนผสมจากน้้ามะพร้าว ต่อน้ำธรรมดาในอัตราส่วน 0 : 100, 25.0 : 75.0, 50.0 : 50.0, 75.0 : 25.0, 100 : 0 ปุ๋ยเคมีสำหรับ พืชไร่สูตร (12.0 – 24.0 – 12.0) และหน่วยการ ...