Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ปัญหาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน 

    อภินันท์ ศรีศิริ; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

    การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาแนวคิด หลักการในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่ได้รับ การยอมรับและถือปฎิบัติในระดับสากล กฎหมายและขั้นตอนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของประเทศไทย กับประเทศสมาชิกอาเซียน 2. ศึกษาแนวคิด หลักการในการใช้กฎหมายอาญาเกี่ยวกับการให้ความ ร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งคนชาติ และคนไร้สัญชาติเป็นผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับ ประเทศสมาชิกอาเซียน 3. ศึกษาแนวคิดในการรวมกลุ่มภูมิภาคอื่นกับกลไกในการให้ความร่วมมือ ระหว่างประเทศสมาชิกในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ตลอดทั้งขององค์การสหประชาชาติด้วย 4. วิเคราะห์ เชิงเปรียบเทียบการให้ความ ...