Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าธนาคารพาณิชย์ 

    อภิรดี ระวิโรจน์; ชัยยุทธ ชิโนกุล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

    การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ ของพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าธนาคารพาณิชย์ 2) เพื่อศึกษาความสุขในการทำงานของพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าธนาคารพาณิชย์ 3) เพื่อศึกษาบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าธนาคารพาณิชย์ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าของธนาคารพาณิชย์ที่อยู่อันดับสูงสุดในอุตสาหกรรมธนาคารของโลกด้านนายจ้างดีเด่น จัดอันดับโดยนิตยสาร Forbes ...