Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดของนักศึกษาที่มีต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

    อยับ ซาดัดคาน; บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสาเหตุของการตัดสินใจเลือกศึกษาระดับ ปริญญาตรี นอกเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการตัดสินใจ เลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ ของเหตุจูงใจภายในที่เป็นแรงผลักดัน กับ เหตุจูงใจในการกำหนดจุดหมายปลายทางที่ดึงดูดให้ นักศึกษาเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ ทำการศึกษาปัจจัยผลักดัน 3 ด้านได้แก่ 1) ด้านความคาดหวัง 2) ด้านข้อผูกพัน 3) ด้านแรงเสริม/ แรงกระตุ้น และศึกษาปัจจัยดึงดูด ...