Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การประยุกต์อนุกรมเวลา Box และ Jenkins ในการพยากรณ์ 

    อรนุช วรกุลสวัสดิ์; วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1978)

    ตั้งแต่ปี ค.ศ.1960 เทคนิคการพยากรณ์ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วและก้าวหน้าไปไกลมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความต้องการเกี่ยวกับการพยากรณ์ในวงการธุรกิจปัจจุบันมีมาก ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแข่งขันและความสลับซับซ้อนในวงการธุรกิจมีมากขึ้นก็เป็นได้ และผลของการพยากรณ์ได้มีบทบาทสำคัญในขบวนการตัดสินใจอีกด้วย วิทยานิพนธ์เรื่องนี้เป็นการเสนอวิธีพยากรณ์วิธีหนึ่ง คือ การพยากรณ์ด้วยอนุกรมเวลาของ Box & Jenkins ซึ่งเป็นเทคนิคการพยากรณ์ที่ให้ความถูกต้องสูงสุดวิธีหนึ่งในปัจจุบัน ข้อมูลที่นำมาเป็นตัวอย่างในการพยากรณ์คือ ราคาดีบุก โดยได้กล่าวถึงลักษณะการซื้อขายแร่ดี ...