Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    เวียดนาม 2550 : กล้วยไม้พันธุ์ใหม่แห่งคาบสมุทรอินโดจีน 

    อริยา คูหา, ปภังกร ตะวันหะ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2008)

    ในสภาพการแข่งขันของสังคมโลกในปัจจุบันหลายๆ ประเทศพยายามที่จะพัฒนาประเทศของตนให้ทัดเทียมกับอาณาประเทศที่เป็นประเทศมหาอำนาจเพื่อให้มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมากนั่นก็คือ การศึกษา ดังนั้นหลายประเทศจึงพยายามปฏิรูประบบการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางปูพื้นฐานสำหรับทรัพยากรบุคคลที่จะเติบโตในประเทศต่อไป