Now showing items 1-5 of 5

 • Thumbnail

  การจัดหางานให้เยาวชนทำในระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อนของกรมแรงงาน : บทศึกษาเฉพาะกรณีการดำเนินงานในจังหวัดพระนครและธนบุรี 

  สุภาพ ปริญญเสวี; อาชวัน วายวานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1969)

  ศึกษาองค์การบริหารและโครงการจัดหางานให้เยาวชนในระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อนในจังหวัดพระนครและธนบุรีโดยทั่วไป โดยกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของการจัดหางานให้เยาวชนทำในระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อน วัตถุประสงค์และนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการบริการจัดหางานเยาวชน หน่วยงานและพนักงานเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ตลอดจนการวางโครงการและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการบริหารงานการจัดหางานเยาวชน แล้วศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดหางานให้เยาวชนในลักษณะสภาพการปฏิบัติของกรมแรงงานที่สามารถให้บริการแก่เยาวชนเป็นประจำทุกปี โดยกล่าวถึงการเตรียมการเพื่อดำเนินงานการหาตำแหน่ง ...
 • Thumbnail

  การตรวจแรงงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีการบริหารงานของกรมแรงงานในจังหวัดพระนครธนบุรี 

  นาถ ทองสมบุญ; อาชวัน วายวานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1971)

  ศึกษาปัญหาและอุปสรรคข้อขัดข้องในกระบวนการบริหารงานตรวจแรงงาน เฉพาะการตรวจบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 19 และประกาศของกระทรวงมหาดไทยที่ใช้แทนกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมแรงงาน และเฉพาะการตรวจแรงงานในจังหวัดพระนครและธนบุรี ผู้เขียนได้บรรยายลักษณะการขยายตัวทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ลักษณะองค์ประกอบของแรงงาน การจ้าง สถานประกอบการและสภาพการทำงาน อันตรายจากการทำงาน ข้อพิพาทแรงงานและคำร้องทุกข์ของลูกจ้าง แล้วศึกษาการตรวจแรงงานซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการควบคุมการใช้แรงงานให้เป็นไปในลักษณะที่เหมาะสม ...
 • Thumbnail

  การฝึกอบรมการจัดการงานบุคคลสำหรับฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ชั้นหัวหน้างานในวงการอุตสาหกรรมและธุรกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณีของศูนย์อบรมแรงงาน 

  พิชัยรัตน์ สุขทรรศนีย์; อาชวัน วายวานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

  ผู้เขียนได้แบ่งขอบเขตของการศึกษาออกเป็นสองตอน คือ การศึกษาดำเนินงานการฝึกอบรมตั้งแต่รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 18 ซึ่งกองบริหารแรงงานกรมประชาสงเคราะห์เป็นผู้รับผิดชอบ โดยจะศึกษาในลักษณะประวัติความเป็นมาของการดำเนินงานฝึกอบรม ส่วนการศึกษาการดำเนินงานฝึกอบรมตั้งแต่รุ่นที่ 19 ถึงรุ่นที่ 23 ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมแรงงานนั้น ผู้เขียนได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์อย่างละเอียด
 • Thumbnail

  การฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการโรงเรียนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ 

  ปราโมทย์ อิทธิกุล; อาชวัน วายวานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

  ผู้เขียนมุ่งศึกษาโรงเรียนประชาสัมพันธ์ โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 ลักษณะคือ ด้านบริหารและด้านวิชาการ ด้านบริหารได้ศึกษาถึงลักษณะของการจัดตั้งหน่วยงาน การบริหารงานของแผนกโรงเรียนการประชาสัมพันธ์กับผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสัมพันธ์ ตลอดจนศึกษาการติดต่อประสานงานต่าง ๆ ภายในกรมและกับภายนอก ส่วนในด้านวิชาการมุ่งพิจารณาหลักสูตรที่วางไว้สำหรับการฝึกอบรม การดูงาน และปฏิบัติงานสนาม และประโยชน์ที่ผู้รับการฝึกอบรมได้รับ.
 • Thumbnail

  สภาพการทำงานของสตรีและเด็กในโรงงานอุตสาหกรรมทอผ้าในเขตนครหลวงกรุงเทพธนบุรี 

  นภาพร โกศัลวัฒน์; อาชวัน วายวานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1972)

  ศึกษาเฉพาะกรณีโรงงานทอผ้า มุ่งศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับแรงงานสตรีและเด็ก ลักษณะทั่วไปของการใช้แรงงานสตรีและเด็ก ค่าจ้าง ชั่วโมงทำงาน วันหยุดงาน ค่าล่วงเวลา การจัดสวัสดิการและผลประโยชน์พิเศษที่ได้รับ ทั้งนี้เพื่อแสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเหมาะสมในการใช้แรงงานสตรีและเด็ สภาพการทำงานของสตรีและเด็ก ลักษณะการจ้างของนายจ้าง กฎหมายแรงงานว่าได้ให้ความคุ้มครองแรงงานสตรีและเด็กมากน้อยเพียงใด แนวโน้มเกี่ยวกับการใช้แรงงานและปัญหาเกี่ยวกับการใช้แรงงาน เมื่อได้ศึกษาข้อเท็จจริงดังกล่าว ผู้เขียนได้เสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการในการคุ้มครองแรงงานสตรีและ ...