Now showing items 1-7 of 7

 • Thumbnail

  การคงอยู่ของแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย 

  นิลเนตร วีระสมบัติ; อุดม ทุมโฆสิต, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2009)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) อธิบายปรากฏการณ์การย้ายออกและการคงอยู่ของ แพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน (2) ค้นหาปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของแพทย์ในโรงพยาบาล ชุมชนและ (3) พัฒนาตัวแบบหรือโมเดลการคงอยู่ของแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย วิธีการศึกษาแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน (1) ทบทวนปรากฏการณ์การคงอยู่ของแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ร่วมกับทบทวนวรรณกรรม นํามาพัฒนาเป็นโมเดลเชิงทฤษฎีการคงอยู่ของ แพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย (2) วิจัยเชิงคุณภาพ มี 2 ส่วน ส่วนแรก วิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปของแพทย์ใช้ทุนครบ จากงานการเจ้าหน้าที่ ...
 • Thumbnail

  การจัดการบริการสาธารณะโดยวิธีการทำสัญญาจ้าง : กรณีศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลกและเทศบาลนครขอนแก่น 

  มนัสนันท์ ชัยกิจยิ่งเจริญ; อุดม ทุมโฆสิต, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)

  การศึกษาครั้งนี้เป็นการนำวิธีการทำสัญญาจ้างมาใช้ในเทศบาลมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาข้อดีข้อเสียของการจัดการการบริการสาธารณะโดยวิธีการทำสัญญาจ้าง (Contracting Out) ของเทศบาลนคร 2) เพื่อศึกษาประเภทการบริการสาธารณะที่เหมาะสมในการ ใช้การจัดการการบริการสาธารณะโดยวิธีการทำสัญญาจ้างในเทศบาลนคร 3) เพื่อศึกษาถึง ประสทธิผลการบริการสาธารณะโดยวิธีการทำสัญญาจ้างของเทศบาลนครรูปแบบการศึกษาใช้วิธี การศึกษาเชิงคุณภาพโดยใช้กรณีศึกษาในพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลกและเทศบาลนครขอนแก่น ในเทศบาลทั้ง 2 แห่งผู้วิจัยดำเนินการศึกษาใน 4 โครงการคือ 1) การเก็บขนขยะ ...
 • Thumbnail

  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา 3 องค์การบริหารส่วนตำบลใน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 

  พระมหาณรงค์ เชื้อบัวเย็น; อุดม ทุมโฆสิต, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2009)
 • Thumbnail

  ความเป็นเลิศในการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) 

  น้ำเพชร อยู่สกุล; อุดม ทุมโฆสิต, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)

  การศึกษาวิจัยเรื่อง ความเป็นเลิศในการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัท การบินไทยจํากัด (มหาชน) ครั้งนี้ ใช้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัทการบินไทย (มหาชน) จํากัด เป็นตัวอย่างของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณลักษณะที่สําคัญระหว่างกลุ่มพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ที่มีผลการปฏิบัติงานบริการ ดีเลิศ ปานกลางและต่ำรวมทั้งศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและ ทางอ้อมต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของกลุ่มดีเลิศ ปานกลางและต่ำใน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเช ...
 • Thumbnail

  ตัวแบบสมรรถนะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

  สืบวงศ์ กาฬวงศ์; อุดม ทุมโฆสิต, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011)
 • Thumbnail

  ตัวแบบสมรรถนะองค์การขององค์การบริหารส่วนตำบล 

  พิสิษฐ์ จอมบุญเรือง; อุดม ทุมโฆสิต, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)
 • Thumbnail

  โครงสร้างรายได้รายจ่ายและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดสรรงบประมาณของเทศบาล 

  พรทิพย์ กาญจนานนท์; อุดม ทุมโฆสิต, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)