Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การรู้จำตัวอักษรพิมพ์ไทยโดยการใช้วิธีคอนดิชั่นนัลแรนดอมฟิลด์สและระยะเซนทรอยด์แบบลำดับชั้น 

    อุษนีย์ สังฆธรรม; โอม ศรนิล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

    การรู้จำตัวอักษรพิมพ์ไทย เพื่อระบุรูปภาพตัวอักษรว่าเป็นตัวอักษรใด โดยการใช้วิธีคอนดิชั่นนัลแรนดอมฟิลด์สและระยะเซนทรอยด์แบบลำดับชั้น โดยขั้นตอนการดำเนินการนั้นจะประกอบไปด้วยการสกัดคุณลักษณะเด่นและการจำแนกตัวอักษร สาหรับการสกัดคุณลักษณะเด่นนั้น โดยการกระจายทิศทางสาหรับรูปภาพของตัวอักษร เพื่อทำการวิเคราะห์สาหรับคุณลักษณะของตัวอักษรสาหรับฟอนต์ที่แตกต่างกัน ถัดจากนั้น จะเป็นขั้นตอนการจำแนกว่าเป็ นตัวอักษรชนิดใด ซึ่งจะใช้ 2 วิธีด้วยกัน สำหรับวิธีการแรก คือ การใช้วิธีคอนดิชั่นนัลแรนดอมฟิ ลด์ส เพื่อทำการเลือกคุณสมบัติ ที่ใช้ในการจำแนกตัวอักษรภายในแต่ละ ...