Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  คุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางในยุคเศรษฐกิจถดถอย : ศึกษากรณีจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช 

  กุสุมา โกศล; เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)

  การศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางในยุคเศรษฐกิจถดถอย : ศึกษา กรณีจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช เป็นการศึกษาเชิงสำรวจและการสัมภาษณ์แบบมีโครงสรางมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตปัจจยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตและเพื่อแสวงหา แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ นครศรธรรมราชามีคุณภาพชีวิตระดับใดมีปัจจัยอะไรที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตและเพื่อ นําผลการศึกษาวิจัยที่ได้เป็นแนวทางในการจัดทำและพัฒนาเครื่องมือชี้วัดคุณภาพชีวิตตลอดจนการ กําหนดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจนำวิธีการจ้างงานภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในภาครัฐ 

  สิรินพัชร มณีโชติ; เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)