Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การบูรณาการระหว่างการนับถือพุทธศาสนา จิตลักษณะ และสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการปรับตัวเมื่อสูญเสียบุคคลสำคัญในชีวิตของผู้ใหญ่ไทย 

    เกียรติภูมิ ชาภักดี; ดุจเดือน พันธุมนาวิน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)

    งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธ์เปรียบเทียบ มีจุดมุ่งหมายที่จะแสวงหาปัจจัย เชิงเหตุของการปรับตัวของผู้ใหญ่ไทยเมื่อสูญเสียบุคคลสําคัญในชีวิต รวมทั้งการแสวงหากลุ่ม เสี่ยงที่มีพฤติกรรมการปรับตัวในปริมาณน้อย พร้อมกับเสนอแนะแนวทางการพัฒนาผ่านปัจจัย ปกป้องที่สําคัญ การวิจัยเรื่องนี้มีกรอบแนวคิดพื้นฐานในการวิจัยมาจากรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม ตลอดจนทฤษฎีและหลักการที่สําคัญทางจิตพฤติกรรมศาสตร์ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ กลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มญาติของผู้สูญเสีย จํานวน 450 คน แบ่งเป็นกลุ่มญาติเพศชาย 229 คน (50.89%) และกลุ่มญาติเพศหญิง 221 ...