Now showing items 1-10 of 10

 • type-icon

  การดำเนินการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนระดับประถมศึกษาในภาคใต้ 

  หยดฟ้า ราชมณี; เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011)
 • Thumbnail

  การปฏิบัติงานเวชระเบียนผู้ป่วยในกับการเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลกลาง 

  พิรุฬห์พร แสนแพง; เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)

  การวิจัยครั้งมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาแรงจูงใจและความรู้ในการปฏิบัติงานเวช ระเบียนผู้ป่วยในที่เกี่ยวข้องกับการเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาระบบงานเวชระเบียน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล จาก แพทย์เจ้าพนักงานเวชสถิติและเจาหน้าที่ศูนยประกันสุขภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณาอัน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และตารางไขว้ (Crosstab) ผลการศึกษาในส่วนของแรงจูงใจและการให้ความสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเวช ระเบียนผู้ป่วยในพบว่าประมาณร้อยละ 60 ของแพทย์ให้ความสำคัญกับการสรุปคําวินิจฉัยใน ...
 • Thumbnail

  การเป็นหนี้ของข้าราชการครู 

  เบญจมาศ กิ่งดี; เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2009)
 • Thumbnail

  ความตั้งใจใช้แท็บเล็ตของครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 การประยุกต์ใช้ตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยี 

  ณัฐพร ทองศรี; เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความตั้งใจใช้แท็บเล็ตประกอบการสอน ในของครูผู้สอนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 2) วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แท็บเล็ตของครู ผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 โดยการประยุกต์ใช้ตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model) ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ทำการเก็บ รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจากครูผู้สอนระดับประถมศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 โดยมีขนาดตัวอย่าง จำนวน ...
 • Thumbnail

  ความพึงพอใจหลังการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร 

  จิราพร กำจัดทุกข์; เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2009)

  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจหลังการตัดสินใจ ซื้อคอนโดมิเนียม เพื่อวิเคราะห์ลักษณะของผู้ที่ไม่พึงพอใจหลังการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม และ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจหลังการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม โดยตัวอย่างเป็นผู้ตัดสินใจ ซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสร้างแล้วเสร็จในช่วงปี 2549 - 2551 และมีระดับราคา ขายไม่เกิน 5 ล้านบาท จํานวน 236 ราย ที่ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างสามขั้นแบบแบ่งชั้นภูมิโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ที่อยู่อาศัยเดิม ที่ ทํางานปัจจุบัน ...
 • Thumbnail

  ความรู้ความเข้าใจและความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลุ่มจังหวัดอีสานตอนใต้ ที่มีต่อโครงการประกันรายได้เกษตรกร 

  นงณพร ทับทิมทวีโชค; เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจและความคิดเห็นของเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวกลุ่มจังหวัดอีสานตอนใต้ที่มีต่อโครงการประกนรายได้เกษตรกร อิทธิพลของความรู้ความเข้าใจและปริมาณข่าวสารที่ได้รับที่มีต่อความคิดเห็นของเกษตรกร และปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะของเกษตรกร กลุ่มตัวอยาง ได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนโครงการประกันรายได้เกษตร ปี 2553/54 กลุ่มจังหวัดอีสานตอนใต้ จำนวน 725 ราย เมื่อ 12-22 ตุลาคม 2553 ในช่วงการประชาคม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วย สถิติเชิงพรรณนาและการถดถอยพหุผลการวิจัยพบว่า ...
 • Thumbnail

  คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

  สมพร สังข์เพิ่ม; เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)
 • Thumbnail

  ผลสัมฤทธิ์ของการกวดวิชาและการสอบคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

  สุวิมล จีระทรงศรี; เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2009)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะนิสัยในการเรียนของนักเรียนที่จะสอบเข้า มหาวิทยาลัยและศึกษาผลสัมฤทธ์ของการกวดวิชาที่มีต่อการสอบผ่านเข้าคณะ/สถาบันอุดมศึกษา ของรัฐที่ต้องการ โดยใช้ตัวอย่างนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2551 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยของรัฐที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 228 คน ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง แบบแบ่งชั้นสองขั้น และเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะนิสัยในการเรียน การเรียนกวดวิชาและ ผลการสอบคัดเลือกเข้าคณะ/มหาวิทยาลัยที่ต้องการเรียนเป็นอันดับหนึ่ง ด้วยสถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ได้แก่ค่าร้อยละค่า ...
 • type-icon

  อิทธิพลของปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่มีต่อความสุขของผู้สูงอายุ 

  วิทมา ธรรมเจริญ; เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)
 • Thumbnail

  แนวทางการพัฒนาระบบ กลไก การบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  บุศรา สาระเกษ; เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)

  การศึกษาครึ่งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานภาพปัจจุบัน ความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ กลไกการบริหารจัดการงานวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ และปัจจัยที่มีผลต่อความ ต้องการในการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัย รวมทั้ง ศึกษาปัญหาอุปสรรคและ ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อนำไปเป็นแนวทางปรับปรุง ระบบกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และครอบคลุมตามความ ต้องการของผู้ปฏิบัติมากยิ่งขึ้น ศึกษาโดยการสํารวจ (Survey) อาจารย์นักวิจัยในมหาวิทยาลัย ราชภัฏ 40 แห่ง ใช้ขนาดต้วอย่างทั้งสิ้น 390 คน สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิสองขั้น ...