Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  มาตรการการแทรกแซงราคาข้าว อย่าทำผิดซ้ำอีก 

  เมธี ครองแก้ว (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-10-31)

  คณะอนุกรรมการศึกษามาตรการแทรกแซงราคาพืชผลและผลิตภัณฑ์การเกษตรเพื่อต่อต้านการทุจริตของป.ป.ช.ได้ศึกษาวิธีการที่เหมาะสมที่หน่วยงานของรัฐจะเข้าแทรกแซงกลไกการทำงานของระบบการผลิตและการตลาดของพืชผล โดยมีจุดมุ่งเน้นเพื่อการป้องกันการทุจริตในระบบการผลิตและการตลาดเป็นสำคัญ ซึ่งก็ได้ทำเสร็จไปแล้ว 7 รายการ รัฐบาลหรือผู้รับผิดชอบน่าจะได้นำเอารายงานการศึกษาชุดนี้ไปศึกษาดู
 • Thumbnail

  เมื่อปปช.บังคับให้ใครต่อใครต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน 

  เมธี ครองแก้ว (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-11-12)

  ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.เรื่องกำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 ของ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 เริ่มส่งผลให้มีการแสดงออกของผู้ที่ถูกกระทบอย่างกว้างขวาง โดยอย่างน้อยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 4 คนได้ลาออกจากตำแหน่งแล้ว และขณะเดียวกันก็มีความเคลื่อนไหวจากมหาวิทยาลัยของรัฐหลายแห่ง ที่นายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยคัดค้านการต้องตกอยู่ในข่ายต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินด้วย