Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    แนวทางในการหารูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย : ศึกษากรณีการมีส่วนร่วมของสภาองค์กรชุมชนในการบริหารกิจการท้องถิ่น 

    เสาวลักษณ์ ปิติ; บรรเจิด สิงคะเนติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

    การกระจายอานาจการปกครอง คือ การปกครองตนเองของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งมีสิทธิตามกฎหมายในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการท้องถิ่นในพื้นที่ของตนเองสามารถกาหนดทิศทางและดูแลแก้ไขปัญหาของตนเองได้ เพราะฉะนั้นในการจัดตั้งการกาหนดโครงสร้างและอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการท้องถิ่น จึงต้องคานึงถึงบริบทของสังคมเป็นสาคัญ อาทิ สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม และประชาชนทั้งในฐานะปัจเจกชนและชุมชน วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพความเป็นมา การจัดตั้ง โครงสร้าง อานาจหน้าที่ และการมีส่วนร่วมของประชาชนใน ...