Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    บัญชีนายกฯ 'เจตนาดีหรือวาระซ่อนเร้่น' 

    โอภาส บุญล้อม (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2015-12-20)

    สรุปออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับที่มา"นายกรัฐมนตรี" โดยนายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องมาจาก ส.ส.ก็ได้ แต่ต้องมาจากการเลือกในสภาผู้แทนราษฎร โดยบุคลลที่จะได้รับเลือกเป็นนายกฯ ต้องได้รับเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน ส.ส.ในสภา