Now showing items 1-6 of 6

 • Thumbnail

  A PAIRING-FREE IDENTITY-BASED CRYPTOSYSTEM 

  Poonsuk Ponpurmpoon; Poonsuk Ponpurmpoon; Ohm Sornil; โอม ศรนิล; Ohm Sornil; โอม ศรนิล (National Institute of Development Administration, 7/1/2022)

  ID-based cryptosystems (IBCs) allow the use of publicly identifiable information in public encryption keys, which reduces the overhead of certificate management and eliminates the need for a certificate authority in the public-key infrastructure. Up to now, bilinear pairing technology is usually used in ID-based paradigms. However, it is expensive in computation time and is unsuitable for mobile networks. Over recent years, the evolution of mobile devices has seen them transformed from a voice communication device to a daily life information ...
 • Thumbnail

  WORD SEGMENTATION AND PART-OF-SPEECH TAGGING FOR THAI LANGUAGE USING MINIMUM TEXT AND CONDITIONAL RANDOM FIELD 

  Kannikar Paripremkul; Kannikar Paripremkul; Ohm Sornil; โอม ศรนิล; Ohm Sornil; โอม ศรนิล (National Institute of Development Administration, 13/8/2021)

  Thai word segmentation and Part-of-Speech (POS) tagging is still a very active research area. However, previous studies mostly focus on rule-based models or generative models such as the Hidden Markov Model (HMM), which may not suitable for segmenting an unknown word. In this research, we present a novel technique to deal with the problem of word segmentation for a language without explicit word boundary delimiters, like Thai, Chinese, or Korean. This research proposes a machine learning model called the Conditional Random Field (CRF) to segment ...
 • Thumbnail

  กลยุทธ์การซื้อขายโดยการใช้คุณลักษณะของกราฟแท่งเทียน 

  สิริพร ธรรมเกษร; โอม ศรนิล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  รูปแบบแผนภูมิแท่งเทียนใช้กันอย่างแพร่หลายในการช่วยตัดสินใจซื้อขายหุ้น รูปแบบของกราฟแท่งเทียนสามารถบ่งบบอกถึงราคาในอนาคตได้ งานวิจัยนี้เสนอเทคนิคในการสร้างกลยุทธ์การซื้อขายหุ้นโดยใช้คุณลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการจำแนกรูปแบบของกราฟแท่งเทียน คุณลักษณะนี้ถูกรวมเข้ากับกลยุทธ์การซื้อขายแบบต้นไม้โดยใช้อัลกอริทึม Chi-square Automatic Interaction Detector เทคนิคนี้ได้รับการประเมินโดยใช้ข้อมูลหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ที่สร้างขึ้นมีผลกำไรมากกว่าเทคนิคการซื้อขายทั่วไปอื่น ๆ เช่นความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของ ...
 • Thumbnail

  การรู้จำตัวอักษรพิมพ์ไทยโดยการใช้วิธีคอนดิชั่นนัลแรนดอมฟิลด์สและระยะเซนทรอยด์แบบลำดับชั้น 

  อุษนีย์ สังฆธรรม; โอม ศรนิล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การรู้จำตัวอักษรพิมพ์ไทย เพื่อระบุรูปภาพตัวอักษรว่าเป็นตัวอักษรใด โดยการใช้วิธีคอนดิชั่นนัลแรนดอมฟิลด์สและระยะเซนทรอยด์แบบลำดับชั้น โดยขั้นตอนการดำเนินการนั้นจะประกอบไปด้วยการสกัดคุณลักษณะเด่นและการจำแนกตัวอักษร สาหรับการสกัดคุณลักษณะเด่นนั้น โดยการกระจายทิศทางสาหรับรูปภาพของตัวอักษร เพื่อทำการวิเคราะห์สาหรับคุณลักษณะของตัวอักษรสาหรับฟอนต์ที่แตกต่างกัน ถัดจากนั้น จะเป็นขั้นตอนการจำแนกว่าเป็ นตัวอักษรชนิดใด ซึ่งจะใช้ 2 วิธีด้วยกัน สำหรับวิธีการแรก คือ การใช้วิธีคอนดิชั่นนัลแรนดอมฟิ ลด์ส เพื่อทำการเลือกคุณสมบัติ ที่ใช้ในการจำแนกตัวอักษรภายในแต่ละ ...
 • Thumbnail

  การสร้างกลยุทธ์การซื้อขายโดยใช้การหาค่าความเหมาะสมหลายวัตถุประสงค์และการตัดสินใจโครงสร้างต้นไม้ 

  ชวลิต ฝ้ายเจริญ; โอม ศรนิล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  ตัวชี้วัดทางเทคนิคเป็นเครื่องมือที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์การลงทุน เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ เช่น Moving Average, Stochastic Oscillator วิธีการเหล่านี้จะอยู่บนกฎพื้นฐานทั่วไปในการตัดสินใจ งานวิจัยนี้นำเสนอเทคนิคในการสร้างกลยุทธ์ในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมไม่ครอบงำการจัดเรียงสองเพื่อสร้างกฎในการตัดสินใจแยกเป็นรายตัว นอกจากนี้ยังได้เพิ่มการรวมผลลัพธ์การตัดสินใจจากตัวชี้วัดทั้งหมดด้วยเทคนิคการตัดสินใจโครงสร้างต้นไม้ ผลจากการทดลองด้วยหุ้น 12 ตัวจากตลาดหุ้นประเทศไทย เปรียบเทียบกับรูปแบบการซื้อขายอื่น ๆ อีก 8 เทคนิค แสดงให้เห็นว่าเทค ...
 • Thumbnail

  ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมที่มีวิวัฒนาการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างกลยุทธ์การซื้อขายหลักทรัพย์ 

  รุณี ไกรทอง; โอม ศรนิล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  รูปแบบแผนภูมิและตัวชี้วัดทางเทคนิค เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้สา หรับการตัดสินใจในการ ลงทุน เทคนิคต่างๆ ได้รับการเสนอสาหรับการซื้อขาย เช่น Candlestick Chart, Moving Average, และ Psychological Indices วิธีการเหล่านี้จะอยู่บนกฎพื้นฐานทั่วไปในการตัดสินใจ งานวิจัยนี้นา เสนอเทคนิคในการสร้างกลยุทธ์ในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ขั้นตอนวิธี เชิงทางพันธุกรรมที่มีวิวัฒนการทา งานร่วมกันเทคนิคได้รับการประเมินโดยใช้ ราคาและปริมาณ ข้อมูลจาก 10 หุ้นสุ่มเลือกในขนาดต่างๆกันและอุตสาหกรรมต่างกัน จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย และ ตลาดสาหรับลงทุนทางเลือก ...