Now showing items 1-12 of 12

 • Thumbnail

  การขยายงานกับทุนดำเนินการของรัฐวิสาหกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณีการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

  จรรยา นาถสุภา; ไพบูลย์ ช่างเรียน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [1973])

  การท่าเรือแห่งประเทศไทยมิได้ขยายงานเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนเทียบเรือเพิ่มขึ้นเลย หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งทำให้เกิดปัญหาท่าเรือคับคั่งอย่างมาก เนื่องจากการค้าระหว่างประเทศของไทยได้ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะดังกล่าว รายงานของคณะสำรวจชุดต่าง ๆ ขององค์การระหว่างประเทศก็ระบุให้เห็นโดยแน่ชัดว่า จะต้องมีการขยายงานการท่าเรือโดยเร็วที่สุด การท่าเรือก็ได้ตกลงสร้างเขื่อนตะวันออกเพิ่มขึ้น จึงจะต้องใช้เวลาประมาณ 5 ปี
 • Thumbnail

  การบริหารการพัฒนาเมืองพัทยา : รูปแบบที่ควรจะเป็น 

  สุเทพ เชาวลิต; ไพบูลย์ ช่างเรียน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1993)

  วิทยานิพนธ์เรื่องนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกรณีการบริหารของเมืองพัทยาที่ได้เลียนแบบแนวความคิดการบริหารรูปแบบผู้จัดการจากประเทศสหรัฐอเมริกามาใช้ โดยตราเป็นพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2521 นับเป็นแห่งแรก และแห่งเดียวของประเทศไทย จนถึงปัจจุบันนี้ได้ประสบกับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ มากมาย และไม่สามารถแก้ปัญหาได้ส่งผลถึงการบริหารไม่บรรลุเป้าหมาย และสามารถรองรับภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพได้
 • Thumbnail

  การบริหารการศึกษาประชาบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีทัศนคติของครูประชาบาลจังหวัดนนทบุรี 

  พนัศ ศกุนตนาค; ไพบูลย์ ช่างเรียน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1973)

  เป็นการศึกษาถึงอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และศึกษาถึงทัศนคติของครูที่มีต่อการจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล การบริหารการเงิน และการบริหารด้านวิชาการ เริ่มแรกผู้เขียนกล่าวถึงความเป็นมาของการศึกษาประชาบาล และการจัดการศึกษาประชาบาลในปัจจุบัน กล่าวถึงสภาพท้องที่ การปกครอง สถิติเกี่ยวกับการศึกษาของจังหวัดนนทบุรี และการบริหารงานการศึกษาประชาบาลที่เป็นจริง โดยการสัมภาษณ์ สังเกต สอบถาม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาประชาบาลโดยตรง ต่อจากนั้นจึงศึกษาถึงทัศนคติของครูประชาบาลโดยแบ่งการศึกษาออกเป็นห้าตอน ...
 • Thumbnail

  การบริหารงานเยาวชนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมเยาวชนแห่งชาติ 

  สีน้อย เกษมสันต์ ณ อยุธยา; ไพบูลย์ ช่างเรียน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1971)

  ศึกษาปัญหาและสภาพทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับงานเยาวชนในประเทศไทย พิจารณาถึงนโยบายทั่ว ๆ ไปของรัฐ ต่อปัญหาเยาวชน ศึกษาลักษณะและขอบเขตของงานเยาวชนของประเทศที่ดำเนินการในด้านแก้ไข ป้องกัน ส่งเสริมพัฒนาและสร้างสรรค์ และด้านการประสานงานหรืออำนวยบริการต่อหน่วยงานเยาวชนด้วยกันเอง แล้วศึกษาวิเคราะห์การดำเนินงานและบทบาทของคณะกรรมการส่งเสริมเยาวชนแห่งชาติ วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่และบทบาทในการบริหารงานเยาวชนและการประสานงาน เป็นการศึกษาถึงการบริหารงานของ สยช. ว่าช่วยส่งเสริมงานเยาวชนของชาติ และมีผลต่อการพัฒนาประเทศในส่วนรวมอย่างไร ต่อจากนั้นผู้เขียนได้วิเคราะห์ถึง ...
 • Thumbnail

  การประชาสัมพันธ์ของการไฟฟ้านครหลวง 

  พิมล แจ่มจรัส; ไพบูลย์ ช่างเรียน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1971)

  การประชาสัมพันธ์ของการไฟฟ้านครหลวงนั้นพิจารณาได้เป็น 2 ทาง คือ การประชาสัมพันธ์ด้านบริการอย่างหนึ่งและการบริหารด้านความปลอดภัยอีกอย่างหนึ่ง สำหรับในด้านบริการนั้นเนื่องจากการไฟฟ้านครหลวงเป็นองค์การที่ดำเนินงานแบบผูกขาด จึงไม่จำเป็นต้องแข่งขันในเชิงการขายกับองค์การอื่น ๆ แต่ในด้านความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้านั้นเป็นเรื่องความรับผิดชอบต่อสาธารณะ
 • Thumbnail

  การประเมินผลการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ระดับตำบลหมู่บ้านของกระทรวงมหาดไทยที่จังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2514 

  สมพงษ์ กฤตลักษณ์; ไพบูลย์ ช่างเรียน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1972)

  ผู้เขียนเสนอเกี่ยวกับเรื่องแนวความคิดทั่วไปของการฝึกอบรม การติดตามผลและการประเมินผล แล้วเน้นความรับผิดชอบและงานในหน้าที่ของกองฝึกอบรม กรมการปกครองพร้อมกับย้ำถึงการฝึกอบรม การติดตามผลและการประเมินผลการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ระดับตำบลและหมู่บ้านของกระทรวงมหาดไทย ใน พ.ศ. 2514 ซึ่งดำเนินการที่จังหวัดปัตตานี ต่อจากนั้นผู้เขียนได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรมตามโครงการเจ้าหน้าที่ระดับตำบลและหมู่บ้านที่จังหวัดปัตตานี เมื่อปี 2514 มาวิเคราะห์และตีความเพื่อประเมินผลโครงการนี้ว่าบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใดหรือไม่
 • Thumbnail

  การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ปัญหาในการวางแผนและดำเนินการ 

  สุพิณ ปัญญามาก; ไพบูลย์ ช่างเรียน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1972)

  ศึกษาและวิเคราะห์การวางแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่การก่อสร้างโครงการน้ำพอง และโครงการน้ำพุงแล้วเสร็จ คือ ตั้งแต่ต้นปี 2510 เป็นต้นมา ผู้เขียนได้บรรยายความเป็นมาของการพัฒนาโครงการน้ำพอง โครงการน้ำพุง และโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดตั้งการไฟฟ้าตะวันออกเฉียงเหนือขึ้น แล้วพิจารณาความต้องการพลังงานไฟฟ้า วิเคราะห์แนวโน้มการขยายตัวทางด้านพลังงานไฟฟ้าภายหลังที่โครงการน้ำพองและโครงการน้ำพุงแล้วเสร็จ รวมทั้งพิจารณาการคิดคำนวณความต้องการใช้ไฟฟ้าในระยะ 5 ปีข้างหน้า ศึกษาการดำเนินงานในด้านการวางแผนพัฒนาพลังง ...
 • Thumbnail

  การวางแผนและการบริหารงานของทัณฑสถาน : ศึกษาเฉพาะกรณีทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จังหวัดระยอง 

  วิจิตร ชวณิชย์; ไพบูลย์ ช่างเรียน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1972)

  ศึกษาประวัติความเป็นมาของทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง แนวคิดและหน้าที่รับผิดชอบของกรมราชทัณฑ์เดิม ซึ่งได้วิวัฒนาการมาจนมีการจัดตั้งทัณฑสถานเปิดขึ้น ลักษณะโดยทั่ว ๆ ไปของทัณฑสถานเปิด วัตถุประสงค์และประโยชน์ของทัณฑสถานเปิด แล้วจึงศึกษาการบริหารงานของทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จังหวัดระยองเริ่มด้วยการวางแผน การกำหนดวัตถุประสงค์ การจัดองค์การ การจัดสำนักงาน การบริหารงานบุคคล และการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในทัณฑสถานเปิด ผู้เขียนได้พิจารณาถึงปัญหาข้อขัดข้องในการบริหารงานภายในทัณฑสถานเปิดในด้านการวางแผน การจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล และการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง.
 • Thumbnail

  การวิเคราะห์โครงสร้างการบริหารงานและประสิทธิผลของหน่วยการปกครองท้องถิ่น : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสุขาภิบาลและเทศบาล 

  วรพิทย์ มีมาก; ไพบูลย์ ช่างเรียน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1989)

  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างของสุขาภิบาล เกี่ยวกับการกระจายอำนาจและรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับสุขาภิบาล รวมทั้งศึกษา หาข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานและประสิทธิผลของสุขาภิบาลโดยเปรียบเทียบกับเทศบาล เพื่อประกอบการยกระดับของสุขาภิบาล
 • Thumbnail

  การเข้ามีส่วนร่วมของประชาชนในการศึกษาประชาบาล 

  เถกิงศักดิ์ พัฒโน; ไพบูลย์ ช่างเรียน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1971)

  วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์เพื่อศึกษาค้นคว้าว่าการบริหารงานศึกษาประชาบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นไปตามมูลเหตุข้อหนึ่งที่ว่า โอนให้ท้องถิ่นจัดทำเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารงานศึกษาเพียงไรหรือไม่ และมีสาเหตุหรืออุปสรรคควรแก้ไขอย่างใด ศึกษาเฉพาะลักษณะโครงสร้างขององค์การและแง่วิธีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดบริหารการศึกษาประชาบาลตามตัวบทกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการควบคุมส่งเสริมของส่วนกลาง แสดงให้เห็นแนวความคิดเกี่ยวกับการให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในท้องถิ่น ความพยายามของรัฐบาลไทยที่จะส่งเสริมหรือชักจูงให้ ...
 • Thumbnail

  ขีดความสามารถในการบริหารงานพัฒนาของสภาตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  วิรัช วิรัชนิภาวรรณ; ไพบูลย์ ช่างเรียน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1991)

  วิทยานิพนธ์นี้ให้ความสนใจอย่างยิ่งกับการศึกษาถึงความคิดเห็นของกรรมการสภาตำบลและทัศนคติของประชาชนต่อขีดความสามารถในการบริหารงานพัฒนาของสภาตำบล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้น จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งศึกษาถึงความคิดเห็นของคณะกรรมการสภาตำบล และทัศนคติประชาชนต่อความสัมพันธ์ระหว่าง ITERMS กับ N ในฐานะที่ ITERMS,N เป็นตัวแบบหนึ่งที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการพิจารณาถึงขีดความสามารถในการบริหารงานพัฒนาของสภาตำบลได้โดย ITERMS ซึ่งประกอบขึ้นด้วยข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี ฐานะทางการเงินของสภาตำบล ทรัพยากร การเสียสละเพื่อส่วนรวมของกรรมการสภาตำบล ...
 • Thumbnail

  เทศบาลนครหลวง : การศึกษามูลเหตุของการจัดตั้งรูปแบบ และปัญหาการบริหาร 

  อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช; ไพบูลย์ ช่างเรียน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1972)

  ผู้เขียนมุ่งศึกษาให้ครอบคลุมขอบเขตต่าง ๆ ดังต่อไปนี้