Now showing items 1-4 of 4

 • type-icon

  Comparative Studies in Asean Public Administration 

  ไพโรจน์ ภัทรนรากุล (Semadhama Publishing House, 2018-09)
 • Thumbnail

  การจัดการเชิงกลยุทธ์ : ศึกษากรณี สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (องค์การมหาชน) 

  ไกรสิทธิ์ สิงห์ยะบุศย์; ไพโรจน์ ภัทรนรากุล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  หัวใจสำคัญของการกระจายอำนาจคือ การสร้างประชาธิปไตยท้องถิ่น การบรรลุจุดมุ่งหมายของแนวคิดการกระจายอำนาจคือ การเปลี่ยนจากราษฎรเป็นพลเมือง หรือประชาชนผู้คอยแต่รับบริการจากภาครัฐมาเป็ นผู้ขับเคลื่อนกระบวนการเอง การศึกษาวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทาการศึกษาสภาพการแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไป และศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่เกื้อหนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการแสดงออกความเป็นพลเมือง การศึกษาครั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิงผสมระหว่างกา ...
 • Thumbnail

  การศึกษาการกำหนดนโยบายและการนำนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

  พิมญาดา ฉัตรเสถียรพงศ์; ไพโรจน์ ภัทรนรากุล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการกำหนดนโยบายและการนำนโยบาย กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปปฏิบัติ ในอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ศึกษาปัญหาและ อุปสรรคในการดำเนินโครงการ ศึกษาถึงระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจ การมีส่วน ร่วมในการดำเนินโครงการ และศึกษาผลความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการกองทุนพัฒนา บทบาทสตรี เพื่อเสนอแนะแนวทางการดำเนินโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในศึกษา ทำการสัมภาษณ์คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล อำเภอ ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 7 คนและเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามตัวแทนสตรี ...
 • type-icon

  ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย 

  ไพโรจน์ ภัทรนรากุล (โรงพิมพ์ไตรรัตน์ นนทบุรี, 2018-08)