Now showing items 1-20 of 3017

 • Thumbnail

  การบริหารงานการผลิตช่างฝีมือพลเรือนในความช่วยเหลือขององค์การ สปอ. 

  บัวพรม ธีรกัลยาณพันธุ์; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [1966?])

  ความมุ่งหมายของวิทยานิพนธ์เพื่อศึกษาให้ทราบถึงลักษณะและข้อเท็จจริงของการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจขององค์การ ส.ป.อ. ในการผลิตช่างฝีมือพลเรือนในประเทศไทยว่ามีอยู่อย่างไร มีหน่วยงานใดบ้างที่ทำหน้าที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องในโครงการ ตลอดจนดำเนินงานฝึกสอนช่างฝีมือว่าเป็นไปในลักษณะใดเหมาะสมหรือไม่เพียงใด และพยายามศึกษาให้ทราบที่มาของปัญหาในการบริหารของโครงการหรือหาทางแก้ไข ตลอดจนประเมินผลงานของโครงการช่างฝีมือที่ดำเนินมาว่าสำเร็จตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด
 • Thumbnail

  การขยายงานกับทุนดำเนินการของรัฐวิสาหกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณีการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

  จรรยา นาถสุภา; ไพบูลย์ ช่างเรียน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [1973])

  การท่าเรือแห่งประเทศไทยมิได้ขยายงานเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนเทียบเรือเพิ่มขึ้นเลย หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งทำให้เกิดปัญหาท่าเรือคับคั่งอย่างมาก เนื่องจากการค้าระหว่างประเทศของไทยได้ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะดังกล่าว รายงานของคณะสำรวจชุดต่าง ๆ ขององค์การระหว่างประเทศก็ระบุให้เห็นโดยแน่ชัดว่า จะต้องมีการขยายงานการท่าเรือโดยเร็วที่สุด การท่าเรือก็ได้ตกลงสร้างเขื่อนตะวันออกเพิ่มขึ้น จึงจะต้องใช้เวลาประมาณ 5 ปี
 • Thumbnail

  การวางแผนและการปฏิบัติตามแผนของสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท จังหวัดเพชรบูรณ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีแผนงานถนนชนบท 

  ประสิทธิ์ สารธรรม; ไพโรจน์ สิตปรีชา, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [1974])

  วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์เพื่อทดสอบทฤษฎีและเทคนิคการวางแผน ซึ่งเป็นตัวแบบของประเทศที่พัฒนาแล้ว เพื่อทราบว่าทฤษฎีเหล่านั้นจะสามารถนำมาดัดแปลงเข้ากับระบบราชการได้ดีเพียงใด เหมาะสมหรือไม่ และมีข้อจำกัดอะไร และเมื่อทราบผลการทดสอบทฤษฎีและเทคนิคการวางแผนแล้ว หากเป็นผลในทางปฏิฐาน การปฏิบัติงานปัจจุบันก็จะได้นำไปประยุกต์ในงานวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อความมั่นคงในระดับของ ร.พ.ช.หรือแผนในลักษณะเดียวกันต่อไป.
 • Thumbnail

  การกำหนดตำแหน่งสิ่งอำนวยความสะดวกบนเส้นทางวงแหวนรอบกรุงเทพมหานคร 

  โพยม เพียรล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [1975])

  การกำหนดพื้นที่บริเวณชานเมืองให้เป็นตำแหน่งที่ตั้งของสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการผังนครหลวงได้กำหนดให้บริเวณเส้นทางคมนาคมรอบนอกของกรุงเทพมหานครหรือเส้นทางวงแหวนรอบนอกเป็นที่ตั้งของสิ่งอำนวยความสะดวกนอกเมือง จึงจำเป็นต้องศึกษาว่าบริเวณใดบนเส้นทางวงแหวนสมควรจะเป็นตำแหน่งของสิ่งอำนวยความสะดวก และศึกษาครอบคลุมไปถึงการตัดสินหาจำนวนสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม ขนาดของสิ่งอำนวยความสะดวกแต่ละแห่ง ตลอดจนการจัดสรรการใช้บริการภายในระบบการจำแนกแจกแจง ปัจจัยที่นำมาศึกษาเพื่อกำหนดตำแหน่งของสิ่ ...
 • Thumbnail

  การปฏิบัติงานของตำรวจนครบาลระดับสถานีตำรวจ 

  ประกิจ เปมกิตติ; ภรณี กีร์ติบุตร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [1976?])

  เป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมของนายตำรวจชั้นสารวัตรและรองสารวัตรของสถานีตำรวจนครบาล เพื่อให้ทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของสารวัตรตามความเป็นจริงและอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานและการแก้ไข การศึกษาการปฏิบัติงานของตำรวจนครบาลนี้จะมองเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือระบบใดระบบหนึ่งของตำรวจนครบาลย่อมไม่เป็นการเพียงพอในการวินิจฉัยและแก้ปัญหา จะต้องมองทั้งระบบใหญ่ คือ กรมตำรวจ และต้องไม่ลืมว่าระบบตำรวจก็เป็นเพียงระบบย่อยระบบหนึ่งของระบบบริหาร ซึ่งจะต้องขึ้นอยู่กับระบบอื่น ๆ ของสังคม เช่น ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมอีกด้วย และปริมาณงานจะชี้ให้เห็นความสัมพัน ...
 • Thumbnail

  การบริหารงานสหกรณ์การเกษตรกับการพัฒนาชนบท 

  สัญญา เจริญศรีวงษ์; ประทาน คงฤทธิศึกษากร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [1988])

  การพัฒนาชนบทในประเทศไทย แม้ว่าจะได้กระทำกันมาเป็นเวลานาน และเป็นที่กล่าวขวัญถึงตลอดมามิขาดสาย แต่เป็นที่น่าเสียดายที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในอดีต มักจะมองชนบทในแง่ที่มีความสำคัญเป็นอันดับรอง มุ่งเห็นความเจริญเติบโตโดยส่วนรวมเป็นอันดับสูง ทรัพยากรที่จัดสรรให้แก่การพัฒนาชนบทมักจะเป็นส่วนที่เหลือจากการพัฒนาด้านอื่น ๆ แล้ว นอกจากนั้นการพัฒนาชนบทยากจน ยังถูกมองในทำนองการประชาสงเคราะห์ เป็นเหตุให้การพัฒนาชนบทเท่าที่เป็นมา กระทำกันในรูปของการสงเคราะห์(full subsidy) หยิบยื่นให้แก่ชาวบ้านเสียเป็นส่วนใหญ่ ไม่มีเป้าหมายระยะยาวที่จะให้ชาวบ้านช่วย ...
 • Thumbnail

  การจัดองค์การและการบริหารงานออกโฉนดที่ดินในประเทศไทย 

  จงเจริญ อนันตริยกุล; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [2507])
 • Thumbnail

  The Legal Measure for Determination of the Sweetener Usage in Food and Beverage 

  Idsarapatr Pacharatana; อิศราภัทร์ พชรธนา; Wariya Lamlert; วริยา ล้ำเลิศ; National Institute of Development Administration. The Graduate School of Law; Wariya Lamlert; วริยา ล้ำเลิศ (National Institute of Development Administration, 12/8/2022)

  This thesis has the purpose to study an appliance the Food Act B.E.2522 (1979) (the “Food Act”) regarding the food label and the advertisement by analyzing the problem of applying the laws whether or not it has the provision that cover the determination of the proper sugar quantity added in food, including the distinctness of the label that should make the customer understand and to study any other criteria that may develop the control on the sugar quantity in food, to what extent. From this research, Thailand does not have the legal measure of ...
 • Thumbnail

  The Regulation on Media with the Combination of Data Communication Channels :A Case Study of Broadcasting via Internet 

  Saowarot Thipthamthara; เสาวรส ทิพย์ธรรมธารา; Krisdakorn Wongwuthikun; กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล; National Institute of Development Administration. The Graduate School of Law; Krisdakorn Wongwuthikun; กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล (National Institute of Development Administration, 12/8/2022)

  The internet has played a major role in human’s lives, especially the use of internet via various channels other than computer system, such as watching television by streaming or the Video-on-Demand service on mobile phone or other electronic devices. The growth of such usage worldwide tends to continuously increase, and that has resulted in broadcasting service via the internet of which the service providers are not required to invest in their own signal network; also known as the Over The Top (OTT) service. The OTT service becomes very popular; ...
 • Thumbnail

  A Development of High Definition 3D Scanner System for Planar and Non-Planar Surfaces 

  Chalermyos Thiengchanya; เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา; Tanasai Sucontphunt; ธนาสัย สุคนธ์พันธุ์; National Institute of Development Administration. School of Applied Statistics; Tanasai Sucontphunt; ธนาสัย สุคนธ์พันธุ์ (National Institute of Development Administration, 12/8/2022)

  Computer graphics technologies are significantly advanced. This results in the requirements for 3D models that are realistic in order to display on the screens of the electronic devices in the movie, video game, animation, sculpture, architecture, product design, augmented reality (ar) and virtual reality (vr) technologies industries as well as to print the 3D models through 3D printers. The purpose of this research study is to design and develop the object scanning system for storing the high definition 3D data of the planar and non-planar ...
 • Thumbnail

  Learning Development of Higher Education in the Digital Age : Case Study of the Three Southern Border Provinces  

  Nialya Sau; นิอัลยา สาอุ; Pairote Pathranarakul; ไพโรจน์ ภัทรนรากุล; National Institute of Development Administration. School of Public Administration; Pairote Pathranarakul; ไพโรจน์ ภัทรนรากุล (National Institute of Development Administration, 12/8/2022)

  The main objectives of this study are (1) to study educational concepts within the digital era and how digital technology is adopted by undergraduate schools in the 3 southern border provinces; (2) to study the role and importance of educational digital technology in undergraduate schools in the 3 southern border provinces for development purpose; (3) to study provide recommendations on developing appropriate educational policies and learning development in the digital era by the undergraduate schools in the 3 southern border provinces. The ...
 • Thumbnail

  ROLES OF PEOPLE'S MEDIA FOR VIOLENCE NEGOTIATION IN DEEP SOUTH THAILAND'S PEACE PROCESS 

  Samatcha Nilaphatama; สมัชชา นิลปัทม์; Asawin Nedpogaeo; อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว; National Institute of Development Administration. The Graduate School of Communication Arts and Management Innovation; Asawin Nedpogaeo; อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว (National Institute of Development Administration, 12/8/2022)

  This research aims to study the negotiation role of people’s media against violence under the context of peace process in the deep south Thailand through an emergence and development of the public space initiated by local civil society actors. This research applies the qualitative methods to study the practices of 8 people’s media organizations during 2017-2018 by gathering data from the field works, as well as document analysis and textual analysis. Based on the analytical framework of the concepts of citizen’s media, public sphere, and speech ...
 • Thumbnail

  Responsibility of Transport Aircraft : Study Case of  Delay 

  Ladarat Chotirat; ลดารัตน์ โชติรัตน์; Kiarttiphorn Umpai; เกียรติพร อำไพ; National Institute of Development Administration. The Graduate School of Law; Kiarttiphorn Umpai; เกียรติพร อำไพ (National Institute of Development Administration, 12/8/2022)

  This thesis aims to study the liability of international air carriers. By studying the content under the international air carriage law. Which has studied about the background. Concept of international air carrier liability And the evolution of the law on liability for damages arising from the delay in carriage Due to the delay in the handling or transportation by air. The objective is to analyze the problem of determining the scope, meaning or definition of the term delay. Including the advantages and disadvantages of the absence of a defined ...
 • Thumbnail

  CROSS-NATIONAL COMPARISON ON THE IMPACT OF ONLINE CONSUMERS' TRUST AND RISK PERCEPTIONS ON B2C ONLINE MARKETPLACE ACCEPTANCE: AN EMPIRICAL ANALYSIS OF ONLINE CONSUMERS IN THAILAND AND GERMANY 

  Bastian Eine; Bastian Eine; Peerayuth Charoensukmongkol; พีรยุทธ เจริญสุขมงคล; National Institute of Development Administration. International College,; Peerayuth Charoensukmongkol; พีรยุทธ เจริญสุขมงคล (National Institute of Development Administration, 12/8/2022)

  The usage of B2C online marketplaces for shopping online is different around the world. While most online consumers in North America and several western countries in Europe as well are used to shop online via well-established B2C online marketplaces such as Amazon for quite some time, online consumers in some Asian countries have started using B2C online marketplaces quite recently. Analyzing cross-country differences in the influences of online consumers’ beliefs and perceptions of B2C online marketplaces on the online consumers’ acceptance of ...
 • Thumbnail

  MODEL FOR QUALITY OF LIFE ENHANCEMENT IN COMMUNITY-BASED TOURISM BY UNDERSTANDING FACTORS INFLUENCING SOCIAL INEQUALITIES, THAILAND 

  Akkhaporn Kokkhangplu; อรรฆพร ก๊กค้างพลู; Kanokkarn Kaewnuch; กนกกานต์ แก้วนุช; National Institute of Development Administration. The Graduate School of Tourism Management; Kanokkarn Kaewnuch; กนกกานต์ แก้วนุช (National Institute of Development Administration, 12/8/2022)

  This research aimed 1) investigate the factors that effect to Social Inequality in communities -based tourism, Thailand  2) to examine the structural equation model between factors that effect to social inequality and factors that effect to quality of life in communities-based tourism, Thailand and 3) propose model quality of life enhancement in community-based tourism by understanding factors influencing social inequalities, Thailand.  This study was a mixed methods research based on quantitative and qualitative research to obtain data. The ...
 • Thumbnail

  Segment of Tourists Market According to Perceptions, Expectations and Community Based-tourism Behavior in Community Based-tourism 

  ounakul apiwanatsabodee; อุณากุล อภิวนัสบดี; Rugphong Vongsaroj; รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์; National Institute of Development Administration. The Graduate School of Tourism Management; Rugphong Vongsaroj; รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ (National Institute of Development Administration, 12/8/2022)

  Research study " "Segment of Tourists Market According to Perceptions, Expectations and Community Based-tourism Behavior in Community Based-tourism” This time, the objectives of this time were 1) to assess tourists' perceptions and expectations towards community tourism in the CBT network area. Community-based tourists in terms of demography, geography, psychology, tourist behavior. That are perception and expectation for tourism by the community 3) to categorize tourists groups by community according to differences in demographic, geography, ...
 • Thumbnail

  BANK FINANCIAL CAPABILITY & COMPLIANCE ON MSME LENDING AMID ECONOMIC CHANGE & THE GROWTH OF FIN-TECH COMPANIES IN INDONESIA 

  Martino Wibowo; Martino Wibowo; Vesarach Aumeboonsuke; เวสารัช เอื้อมบุญสุข; National Institute of Development Administration. International College,; Vesarach Aumeboonsuke; เวสารัช เอื้อมบุญสุข (National Institute of Development Administration, 12/8/2022)

  This paper studies ten years (2008-2018) of annual financial data from four state-owned banks, macroeconomic data and data from the financial technology (fintech) industry using ratio analysis, dynamic estimation and common size statements analysis. The study also considers the analysis of independent attributes, for example, GDP growth, interest rates and fintech lending capacity and capability that could affect the financial performance of the banks. Moreover, this research emphasizes that competition with fintech companies could affect banks’ ...
 • Thumbnail

  Street Food Destination Image Development Through Foreign Tourists' Perspective: A Case Study of Yaowarat, Bangkok 

  Yanisa Mitgosoom; ญาณิศา มิตรโกสุม; Suwaree Namwong; สุวารี นามวงค์; National Institute of Development Administration. The Graduate School of Tourism Management; Suwaree Namwong; สุวารี นามวงค์ (National Institute of Development Administration, 12/8/2022)

  This study explores how is the image of Yaowarat street food in Bangkok by analyzing foreign tourists’ perspectives. The research consists of four objectives: 1) to analyze the elements of tourist attractions in Yaowarat area through the perspective of foreign tourists; 2) To analyze the functional and psychological elements of Yaowarat through the perspective of foreign tourists; 3) to analyze the uniqueness of Yaowarat through the perspective of foreign tourists; and 4) Guidelines for the development of the street food destination image of ...
 • Thumbnail

  COMMUNICATION OF NATIONAL SECURITY ISSUES VIA ONLINE MEDIA IN THE INFORMATION OPERATIONS FRAMING 

  Soralak Pongpo; สรลักษณ์ พงษ์โพธิ์; Yubol Benjarongkij; ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ; National Institute of Development Administration. The Graduate School of Communication Arts and Management Innovation; Yubol Benjarongkij; ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (National Institute of Development Administration, 12/8/2022)

  The research is a mixed-method study of both quantitative and qualitative research, aimed to 1) explore and analyze communication patterns used in communicating the content related to national security via the government's and the political dissidents’ information operations through online media, 2) study and analyze the impact of the communication related to national security via online media on the government, mass media, and general people, and 3) recommend some guidelines for national security operations for the government sector, mass media, ...
 • Thumbnail

  Guidelines for Enhancing the Perceived Image of Secondary City Tourism in Thailand: A Case Study of Singburi Province 

  Kawinthida Loima; กวินธิดา ลอยมา; Kanokkarn Kaewnuch; กนกกานต์ แก้วนุช; National Institute of Development Administration. The Graduate School of Tourism Management; Kanokkarn Kaewnuch; กนกกานต์ แก้วนุช (National Institute of Development Administration, 12/8/2022)

  The objectives of this research are 1) to study the perception of tourism image of Singburi province that has an influence on intention to return to Singburi province and 2) to propose guidelines for enhancing tourism image awareness for Thai tourists intend to return to travel in Singburi province. The researcher uses a mixed research methodology. The quantitative data were collected, using questionnaires as a research tool from 400 Thai tourists traveling to Singburi province. The data were analyzed by using descriptive statistics included ...