Now showing items 1-20 of 2305

 • Thumbnail

  การบริหารงานการผลิตช่างฝีมือพลเรือนในความช่วยเหลือขององค์การ สปอ. 

  บัวพรม ธีรกัลยาณพันธุ์; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [1966?])

  ความมุ่งหมายของวิทยานิพนธ์เพื่อศึกษาให้ทราบถึงลักษณะและข้อเท็จจริงของการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจขององค์การ ส.ป.อ. ในการผลิตช่างฝีมือพลเรือนในประเทศไทยว่ามีอยู่อย่างไร มีหน่วยงานใดบ้างที่ทำหน้าที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องในโครงการ ตลอดจนดำเนินงานฝึกสอนช่างฝีมือว่าเป็นไปในลักษณะใดเหมาะสมหรือไม่เพียงใด และพยายามศึกษาให้ทราบที่มาของปัญหาในการบริหารของโครงการหรือหาทางแก้ไข ตลอดจนประเมินผลงานของโครงการช่างฝีมือที่ดำเนินมาว่าสำเร็จตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด
 • Thumbnail

  การขยายงานกับทุนดำเนินการของรัฐวิสาหกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณีการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

  จรรยา นาถสุภา; ไพบูลย์ ช่างเรียน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [1973])

  การท่าเรือแห่งประเทศไทยมิได้ขยายงานเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนเทียบเรือเพิ่มขึ้นเลย หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งทำให้เกิดปัญหาท่าเรือคับคั่งอย่างมาก เนื่องจากการค้าระหว่างประเทศของไทยได้ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะดังกล่าว รายงานของคณะสำรวจชุดต่าง ๆ ขององค์การระหว่างประเทศก็ระบุให้เห็นโดยแน่ชัดว่า จะต้องมีการขยายงานการท่าเรือโดยเร็วที่สุด การท่าเรือก็ได้ตกลงสร้างเขื่อนตะวันออกเพิ่มขึ้น จึงจะต้องใช้เวลาประมาณ 5 ปี
 • Thumbnail

  การวางแผนและการปฏิบัติตามแผนของสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท จังหวัดเพชรบูรณ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีแผนงานถนนชนบท 

  ประสิทธิ์ สารธรรม; ไพโรจน์ สิตปรีชา, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [1974])

  วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์เพื่อทดสอบทฤษฎีและเทคนิคการวางแผน ซึ่งเป็นตัวแบบของประเทศที่พัฒนาแล้ว เพื่อทราบว่าทฤษฎีเหล่านั้นจะสามารถนำมาดัดแปลงเข้ากับระบบราชการได้ดีเพียงใด เหมาะสมหรือไม่ และมีข้อจำกัดอะไร และเมื่อทราบผลการทดสอบทฤษฎีและเทคนิคการวางแผนแล้ว หากเป็นผลในทางปฏิฐาน การปฏิบัติงานปัจจุบันก็จะได้นำไปประยุกต์ในงานวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อความมั่นคงในระดับของ ร.พ.ช.หรือแผนในลักษณะเดียวกันต่อไป.
 • Thumbnail

  การกำหนดตำแหน่งสิ่งอำนวยความสะดวกบนเส้นทางวงแหวนรอบกรุงเทพมหานคร 

  โพยม เพียรล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [1975])

  การกำหนดพื้นที่บริเวณชานเมืองให้เป็นตำแหน่งที่ตั้งของสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการผังนครหลวงได้กำหนดให้บริเวณเส้นทางคมนาคมรอบนอกของกรุงเทพมหานครหรือเส้นทางวงแหวนรอบนอกเป็นที่ตั้งของสิ่งอำนวยความสะดวกนอกเมือง จึงจำเป็นต้องศึกษาว่าบริเวณใดบนเส้นทางวงแหวนสมควรจะเป็นตำแหน่งของสิ่งอำนวยความสะดวก และศึกษาครอบคลุมไปถึงการตัดสินหาจำนวนสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม ขนาดของสิ่งอำนวยความสะดวกแต่ละแห่ง ตลอดจนการจัดสรรการใช้บริการภายในระบบการจำแนกแจกแจง ปัจจัยที่นำมาศึกษาเพื่อกำหนดตำแหน่งของสิ่ ...
 • Thumbnail

  การปฏิบัติงานของตำรวจนครบาลระดับสถานีตำรวจ 

  ประกิจ เปมกิตติ; ภรณี กีร์ติบุตร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [1976?])

  เป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมของนายตำรวจชั้นสารวัตรและรองสารวัตรของสถานีตำรวจนครบาล เพื่อให้ทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของสารวัตรตามความเป็นจริงและอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานและการแก้ไข การศึกษาการปฏิบัติงานของตำรวจนครบาลนี้จะมองเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือระบบใดระบบหนึ่งของตำรวจนครบาลย่อมไม่เป็นการเพียงพอในการวินิจฉัยและแก้ปัญหา จะต้องมองทั้งระบบใหญ่ คือ กรมตำรวจ และต้องไม่ลืมว่าระบบตำรวจก็เป็นเพียงระบบย่อยระบบหนึ่งของระบบบริหาร ซึ่งจะต้องขึ้นอยู่กับระบบอื่น ๆ ของสังคม เช่น ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมอีกด้วย และปริมาณงานจะชี้ให้เห็นความสัมพัน ...
 • Thumbnail

  การบริหารงานสหกรณ์การเกษตรกับการพัฒนาชนบท 

  สัญญา เจริญศรีวงษ์; ประทาน คงฤทธิศึกษากร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [1988])

  การพัฒนาชนบทในประเทศไทย แม้ว่าจะได้กระทำกันมาเป็นเวลานาน และเป็นที่กล่าวขวัญถึงตลอดมามิขาดสาย แต่เป็นที่น่าเสียดายที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในอดีต มักจะมองชนบทในแง่ที่มีความสำคัญเป็นอันดับรอง มุ่งเห็นความเจริญเติบโตโดยส่วนรวมเป็นอันดับสูง ทรัพยากรที่จัดสรรให้แก่การพัฒนาชนบทมักจะเป็นส่วนที่เหลือจากการพัฒนาด้านอื่น ๆ แล้ว นอกจากนั้นการพัฒนาชนบทยากจน ยังถูกมองในทำนองการประชาสงเคราะห์ เป็นเหตุให้การพัฒนาชนบทเท่าที่เป็นมา กระทำกันในรูปของการสงเคราะห์(full subsidy) หยิบยื่นให้แก่ชาวบ้านเสียเป็นส่วนใหญ่ ไม่มีเป้าหมายระยะยาวที่จะให้ชาวบ้านช่วย ...
 • Thumbnail

  การจัดองค์การและการบริหารงานออกโฉนดที่ดินในประเทศไทย 

  จงเจริญ อนันตริยกุล; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [2507])
 • Thumbnail

  Thermodynamics Formulation of Economics 

  Burin Gumjudpai; Yuthana Sethapramote (NIDA, 1/10/20)

  We consider a group of information-symmetric consumers with one type of commodity in an efficient market. The commodity is fixed asset and is non-disposable. We are interested in seeing if there is some connection of thermodynamics formulation to microeconomics. We follow Carathéodory approach which requires empirical existence of equation of state (EoS) and coordinates before performing maximization of variables. In investigating EoS of various system for constructing the economics EoS, unexpectedly new insights of thermodynamics are discovered. ...
 • Thumbnail

  Efficacy of Human Resource Systems Influence Toward The Quality of Work Life. A Case Study in Gaming Industry of Thailand 

  Panason Pawakungwanwong; Dawisa Sritanyarat (NIDA, 1/15/20)

  This research aimed to analyze the relationship between the Efficacy of Human Resource Systems and the quality of work life, which lead to finding in-depth information about the predictive correlational between the two factors. The sample of 319 persons who're working within the game industry in Thailand, this research used a sampling method that was convenient and voluntary. Provided information to researchers, including in-depth interviews of five peoples who were selected by purposive sampling — quantitative data analysis using descriptive ...
 • Thumbnail

  A STUDY ON RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN CAPITAL AND AGING PREPAREDNESS OF MILLION BIRTH COHORT TEACHERS IN PRIMARY SCHOOL AFFILIATED WITH SUKHOTHAI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1 

  Kiratikan Sadakorn; Pongthep Chandasuwan (NIDA, 1/15/20)

  The main purposes of this study were to examine: 1) the relationship between human capital and aging preparedness; and 2) the moderating effect of social support on the relationship between human capital and aging preparedness of million birth cohort teachers in primary school affiliated with Sukhothai Primary Educational Service Area Office 1. The correlational research design and the cross-sectional study were employed. The partial least squares structural equation modeling technique was applied. The research results indicated that the human ...
 • Thumbnail

  Financial planning of high school students in Bangkok 

  Tananop Limsuwanroj; Pachitjanut Siripanich (NIDA, 1/26/20)

  The purposes of this research are (1) to study knowledge, attitude and behavior in financial planning of upper secondary school students in Bangkok and (2) to study the influence of financial planning behaviour of upper secondary school students in Bangkok. The sample group used in this research was randomized from Two – stage stratified sampling divided into 144 males and 265 females. Statistical analysis was done in terms of percentages, t – test, one - way ANOVA, and stepwise multiple regression analysis. The research results show that (1) ...
 • Thumbnail

  The Use of an Electronic Monitoring Device for Tracking Criminal Offenders: A Case Study of Children and Youth 

  Khuanruen Leekhokklang; Kiarttiphorn Umpai (NIDA, 1/29/20)

  The objective of this research aims to study the theory and concept of using electronic monitoring in the juvenile comparison with the criteria of using electronic devices (EM) in the juvenile according to the context of foreign laws which should be implement to the context of Thai Society and to purpose the suitable ways to improve and develop the Thai Legal System to ensure that the use of the electronic monitoring devise with the juvenile is more clearly and effective. Criminal justice system in Thailand aims to rehabilitating offenders instead ...
 • Thumbnail

  Deliberative Democracy of Ban Ao Udom Community of Thung Sukhla Sub-District in Sriracha District, Chonburi Province 

  Suwita Mahma; Suvicha Pouaree (NIDA, 1/30/20)

  Deliberative Democracy of Ban Ao Udom Community, Thung Sukla Subdistrict, Sriracha District, Chonburi Province is a qualitative research which has 3 objectives: 1) to study trends of the deliberative democracy in Ban Ao Udom community, Thung Sukla subdistrict, Sriracha district, Chonburi province; 2) to investigate conditions causing the deliberative democracy in Ban Ao Udom community; and 3) to study outcome of applying deliberative democracy in Ban Ao Udom community, Thung Sukla subdistrict, Sriracha district, Chonburi province. This research ...
 • Thumbnail

  Good Governance in Sustainable Environmental Management: A Case Study of The IRPC Industrial Estate Area, Rayong 

  Natthanan Khiewgasem; Chutarat Chompunth (NIDA, 1/4/20)

  The objectives of this study were to investigate the good governance-based operation of IRPC Industrial Zone in sustainable environmental management and to explore problems and obstacles in order to suggest the guidelines for operational promotion and support. This study was a qualitative research. Data were collected by semi-structured interviews and non-participation observation with stakeholders as well as related documents and applications of indicators from the operation manual according to environmental good governance principles. The ...
 • Thumbnail

  Factors  Affecting the Success of Healthy Space Community Development Model:  A  Case of Phasi Charoen District, Bangkok Metropolitian Administration 

  Ananyaporn Imjongjairuk; Duchduen Bhanthumnavin (NIDA, 10/1/19)

  This research was mixed method research. The three objectives of this study were: 1) To study the community operation of healthy space community development model:A case of Phasi Charoen District, Bangkok Metropolitan Administration; 2) To study the success of healthy space community development model: A case of Phasi Charoen District, Bangkok Metropolitan Administration; and 3) To study factors affecting the success of healthy space community development model: A case of Phasi Charoen District, Bangkok Metropolitan Administration. For the ...
 • Thumbnail

  Implementation of the Corporate Social Responsibility Policy : A Case Study of Holistic Area Based Community Developmentof A FOOD Company 

  Watchara Saysaman; Somsak Samukkethum (NIDA, 10/11/19)

  This research aimed to study the implementation, problems, and obstacles of corporate social responsibility (CSR) policy of A FOOD Company in the holistic area-based community development projects. The qualitative methodology was used and data was collected by interviewing key informants and participant observation in the CSR policy implementing department. The results found that the CSR policy of A FOOD committed to the Triple Bottom Line (TBL) framework that focused on economic, social, and environment aspect. Also found that the board of ...
 • Thumbnail

  FACTORS INFLUENCING THE IMPROVEMENT OF KNOWLEDGE SHARING: EMPIRICAL STUDY OF THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND (IEAT) 

  Pitchaya Javakorn; Chindalak Vadhanasindhu (NIDA, 10/28/19)

             The important of knowledge sharing in knowledge based economy is very critical for the competitiveness of any organizations. IEAT is demanded to motivate its employees to perform even more complex tasks. More importantly, a unique challenge is how to develop or install strategy of the organization that would help upgrading employee efficient skills and employee knowledge through the supply chain, as well as making decision more precise.             This research was design to investigate the relationship among learning organization ...
 • Thumbnail

  PAYMENTS FOR FOREST ENVIRONMENTAL SERVICE POLICY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT: ​A CASE STUDY OF VIETNAM 

  Teo Dang Do; Anchana Na Ranong (NIDA, 10/31/19)

  Payments for ecosystem services (PES) is widely employed in various settings; however, in what contexts and whether PES programs achieve their objectives by improving local livelihoods and conservation goals is still being debated. This dissertation assessed the impact of the Payments for Forest Environmental Service (PFES) policy on financial, natural and institutional capitals in order to respond to the critical question on whether and how much the PFES policy has contributed to poverty reduction and ecological enhancement. A case study from ...
 • Thumbnail

  A MODEL PROPOSAL FOR TOURISM AND HOSPITALITY UNDERGRADUATE INSTITUTIONS IN THAILAND TO OBTAIN THE UNWTO TEDQUAL CERTIFICATION 

  Jorge Arnanz Arroyo; Kanokkarn Kaewnuch (NIDA, 10/9/20)

  The relevance of the tourism and hospitality industry nowadays is a fact that cannot be denied since this sector has been one of the major players in the world’s economy for the last decades. However, the field of education in tourism and hospitality was a rather more limited area during most of the 20th century. Despite the significance of tourism and hospitality education in shaping the future of this prosperous industry, there are still several areas on this discipline to be covered appropriately. This research focuses on several topics that ...
 • Thumbnail

  LEVEL OF CIVIC ENGAGEMENT ON FACEBOOK AND FACTORS AND MOTIVATIONS TO CREATE CIVIC NETIZENS : CASE STUDY OF ASSUMPTION UNIVERSITY STUDENTS 

  Ammaritta Rattanapanop; Warat Karuchit (NIDA, 11/29/19)

            The research of Level of civic engagement on Facebook and factors and motivations to create civic netizens: case study of Assumption university students is a quantitative and qualitative research. The researcher uses an experiment on Facebook and in depth interview to find (1) level of engagement (2) factors facilitate university students to become civic netizens (3) motivations facilitating for youth to become civic netizens (4) approach to create civic netizens. The research result demonstrates that (1) Thai youth have low level of ...