Now showing items 1-20 of 4192

 • Thumbnail

  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้กรอบความตกลง TNZCEP 

  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

  เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ประกอบด้วย ข้อมูลความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศไทย กับประเทศนิวซีแลนด์ ข้อบทบัญญัติว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ TNZCEP และการประเมิน การดำเนินงานตามข้อบทบัญญัติว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของ TNZCEP รวมถึงการประเมิน สถานภาพพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของนิวซีแลนด์ แนวปฏิบัติที่ดีด้านอื่นๆ ทางพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์นอกเหนือจากความร่วมมือตามกรอบ TNZCEP ของประเทศนิวซีแลนด์ ตลอดจน โอกาสการขยายการส่งออกของไทยไปนิวซีแลนด์โดยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • Thumbnail

  การบริหารงานการผลิตช่างฝีมือพลเรือนในความช่วยเหลือขององค์การ สปอ. 

  บัวพรม ธีรกัลยาณพันธุ์; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [1966?])

  ความมุ่งหมายของวิทยานิพนธ์เพื่อศึกษาให้ทราบถึงลักษณะและข้อเท็จจริงของการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจขององค์การ ส.ป.อ. ในการผลิตช่างฝีมือพลเรือนในประเทศไทยว่ามีอยู่อย่างไร มีหน่วยงานใดบ้างที่ทำหน้าที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องในโครงการ ตลอดจนดำเนินงานฝึกสอนช่างฝีมือว่าเป็นไปในลักษณะใดเหมาะสมหรือไม่เพียงใด และพยายามศึกษาให้ทราบที่มาของปัญหาในการบริหารของโครงการหรือหาทางแก้ไข ตลอดจนประเมินผลงานของโครงการช่างฝีมือที่ดำเนินมาว่าสำเร็จตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด
 • Thumbnail

  การขยายงานกับทุนดำเนินการของรัฐวิสาหกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณีการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

  จรรยา นาถสุภา; ไพบูลย์ ช่างเรียน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [1973])

  การท่าเรือแห่งประเทศไทยมิได้ขยายงานเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนเทียบเรือเพิ่มขึ้นเลย หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งทำให้เกิดปัญหาท่าเรือคับคั่งอย่างมาก เนื่องจากการค้าระหว่างประเทศของไทยได้ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะดังกล่าว รายงานของคณะสำรวจชุดต่าง ๆ ขององค์การระหว่างประเทศก็ระบุให้เห็นโดยแน่ชัดว่า จะต้องมีการขยายงานการท่าเรือโดยเร็วที่สุด การท่าเรือก็ได้ตกลงสร้างเขื่อนตะวันออกเพิ่มขึ้น จึงจะต้องใช้เวลาประมาณ 5 ปี
 • Thumbnail

  การวางแผนและการปฏิบัติตามแผนของสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท จังหวัดเพชรบูรณ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีแผนงานถนนชนบท 

  ประสิทธิ์ สารธรรม; ไพโรจน์ สิตปรีชา, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [1974])

  วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์เพื่อทดสอบทฤษฎีและเทคนิคการวางแผน ซึ่งเป็นตัวแบบของประเทศที่พัฒนาแล้ว เพื่อทราบว่าทฤษฎีเหล่านั้นจะสามารถนำมาดัดแปลงเข้ากับระบบราชการได้ดีเพียงใด เหมาะสมหรือไม่ และมีข้อจำกัดอะไร และเมื่อทราบผลการทดสอบทฤษฎีและเทคนิคการวางแผนแล้ว หากเป็นผลในทางปฏิฐาน การปฏิบัติงานปัจจุบันก็จะได้นำไปประยุกต์ในงานวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อความมั่นคงในระดับของ ร.พ.ช.หรือแผนในลักษณะเดียวกันต่อไป.
 • Thumbnail

  การกำหนดตำแหน่งสิ่งอำนวยความสะดวกบนเส้นทางวงแหวนรอบกรุงเทพมหานคร 

  โพยม เพียรล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [1975])

  การกำหนดพื้นที่บริเวณชานเมืองให้เป็นตำแหน่งที่ตั้งของสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการผังนครหลวงได้กำหนดให้บริเวณเส้นทางคมนาคมรอบนอกของกรุงเทพมหานครหรือเส้นทางวงแหวนรอบนอกเป็นที่ตั้งของสิ่งอำนวยความสะดวกนอกเมือง จึงจำเป็นต้องศึกษาว่าบริเวณใดบนเส้นทางวงแหวนสมควรจะเป็นตำแหน่งของสิ่งอำนวยความสะดวก และศึกษาครอบคลุมไปถึงการตัดสินหาจำนวนสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม ขนาดของสิ่งอำนวยความสะดวกแต่ละแห่ง ตลอดจนการจัดสรรการใช้บริการภายในระบบการจำแนกแจกแจง ปัจจัยที่นำมาศึกษาเพื่อกำหนดตำแหน่งของสิ่ ...
 • Thumbnail

  การปฏิบัติงานของตำรวจนครบาลระดับสถานีตำรวจ 

  ประกิจ เปมกิตติ; ภรณี กีร์ติบุตร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [1976?])

  เป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมของนายตำรวจชั้นสารวัตรและรองสารวัตรของสถานีตำรวจนครบาล เพื่อให้ทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของสารวัตรตามความเป็นจริงและอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานและการแก้ไข การศึกษาการปฏิบัติงานของตำรวจนครบาลนี้จะมองเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือระบบใดระบบหนึ่งของตำรวจนครบาลย่อมไม่เป็นการเพียงพอในการวินิจฉัยและแก้ปัญหา จะต้องมองทั้งระบบใหญ่ คือ กรมตำรวจ และต้องไม่ลืมว่าระบบตำรวจก็เป็นเพียงระบบย่อยระบบหนึ่งของระบบบริหาร ซึ่งจะต้องขึ้นอยู่กับระบบอื่น ๆ ของสังคม เช่น ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมอีกด้วย และปริมาณงานจะชี้ให้เห็นความสัมพัน ...
 • Thumbnail

  การบริหารงานสหกรณ์การเกษตรกับการพัฒนาชนบท 

  สัญญา เจริญศรีวงษ์; ประทาน คงฤทธิศึกษากร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [1988])

  การพัฒนาชนบทในประเทศไทย แม้ว่าจะได้กระทำกันมาเป็นเวลานาน และเป็นที่กล่าวขวัญถึงตลอดมามิขาดสาย แต่เป็นที่น่าเสียดายที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในอดีต มักจะมองชนบทในแง่ที่มีความสำคัญเป็นอันดับรอง มุ่งเห็นความเจริญเติบโตโดยส่วนรวมเป็นอันดับสูง ทรัพยากรที่จัดสรรให้แก่การพัฒนาชนบทมักจะเป็นส่วนที่เหลือจากการพัฒนาด้านอื่น ๆ แล้ว นอกจากนั้นการพัฒนาชนบทยากจน ยังถูกมองในทำนองการประชาสงเคราะห์ เป็นเหตุให้การพัฒนาชนบทเท่าที่เป็นมา กระทำกันในรูปของการสงเคราะห์(full subsidy) หยิบยื่นให้แก่ชาวบ้านเสียเป็นส่วนใหญ่ ไม่มีเป้าหมายระยะยาวที่จะให้ชาวบ้านช่วย ...
 • Thumbnail

  การจัดองค์การและการบริหารงานออกโฉนดที่ดินในประเทศไทย 

  จงเจริญ อนันตริยกุล; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [2507])
 • Thumbnail

  THE CROSS-CULTURAL IMPLICATIONS OF LEARNER INITIATIVE ON THE TECHNOLOGY ACCEPTANCE OF MOBILE LEARNING AT THE CORPORATE LEVEL 

  Wendy Colleen Farrell; Peerayuth Charoensukmongkol (NIDA, 1/18/19)

  HR Training and Development (T&D) initiatives are often tasked with training as many employees as possible for as little money as possible while proving training efficacy. To accomplish this, e-learning and now m-Learning have been seen as viable options. Unfortunately, merely deploying the learning opportunities does not mean that the learners will actually use it (Swang et al., 2013) . In this context, learner initiative (LI) has been shown to be an obstacle for more distant (i.e. not co-located and synchronous) learning (Tuckman, 2007). ...
 • Thumbnail

  CONTRIBUTION OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP TO SENSE OF PLACE AND TURNOVER INTENTION OF MYANMAR WORKERS IN THAILAND: THE MEDIATING ROLE OF TRUST IN LEADER AND SUPPORTIVE DIVERSITY CLIMATE 

  Tipnuch Phungsoonthorn; Peerayuth Charoensukmongkol (NIDA, 1/7/19)

  Myanmar migrant workers represent the major workforce for low skilled labor Thailand in numerous areas such as agriculture, manufacturing, and certain service branches such as construction and domestic work. The high turnover among these Myanmar workers is costly to the company and may lead to labor shortage. Thus, it is important for the companies to retain these workers. One of the important factors that also contributing to the attachment and commitment of migrants that still have not received sufficient attention is the concept of “sense of ...
 • Thumbnail

  The Effects of Imprisonment on the Characteristics Related to the Tendency to Repeat Criminal Offenses by Inmates 

  Choukacher Maneethep; Kasemsarn Chotchakornpant (NIDA, 1/7/19)

  The objective of the research entitled “The Effects of Imprisonment on the Characteristics Related to the Tendency to Repeat Criminal Offenses by Inmates” was to study: 1) the characteristics related to the tendency to repeat criminal offenses by inmates, 2) the effects of imprisonment-related social stigmatization on the characteristics related to the tendency to repeat criminal offenses by inmates, and 3) the interaction effects between age plus rehabilitation programs and the characteristics related to the tendency to repeat criminal offenses ...
 • Thumbnail

  A STUDY ON CONSUMERS WILLINGNESS TO PAY FOR ORGANIC RICE PRODUCTS  

  Paopan Yangkunchao; Udomsak Seenprachawong (NIDA, 10/1/19)

  This study aims to evaluate the health and environmental benefits of organic rice products using the environmental economics valuation technique. By introducing the double bounded contingent valuation method and the utility difference model to elicit willingness to pay of organic rice consumers and to investigate the socioeconomic determinants of the willingness to pay from 620 samples, of Bangkok and Metropolis consumers. the study surveyed by using online and face to face survey approach and also divided into two categories in accordance with ...
 • Thumbnail

  THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL AGGLOMERATION AND ECONOMIC DEVELOPMENT: THE CASE OF THE FIVE PROVINCES IN NORTHWEST CHINA 

  Xiao Xi; Saran Sarntisart (NIDA, 10/1/19)

  Finance is the general hub of modern market economy operation and plays a non-substitutable important position in economic progress. The fact of financial agglomeration in promoting the economy has been confirmed in the southeastern coastal areas of China, but for the inland areas of the northwest, there is still little research for this "new topic", this field of research is still waiting for people to explore. This paper firstly combs the relevant theories of financial agglomeration. On this basis, the five provinces that constitute the ...
 • Thumbnail

  Effect of Inorganic Carbon Source for Bio-hydrogen Production from Cyanobacterium 

  Wichayaboon Phinitkitjaporn; Pakpong Pochanart (NIDA, 10/1/19)

  This research focused on the isolation of Arthronema africanum strain BKP-Sansab. Samples were collected from the Sansab canal in Bangkok, Thailand to study the hydrogen production. Results showed that A. africanum strain BKP-Sansab required various enhancing factors for hydrogen production. The cells were able to adapt in BG-1101 (modified Blue - Green Medium) containing 46 μM iron, 0.8 gram sodium carbonate and pH 7.5 under continuous light for one week. After that, cells were harvested and cultivated by agitating at 160 rpm at room temperature ...
 • Thumbnail

  Factors  Affecting the Success of Healthy Space Community Development Model:  A  Case of Phasi Charoen District, Bangkok Metropolitian Administration 

  Ananyaporn Imjongjairuk; Duchduen Bhanthumnavin (NIDA, 10/1/19)

  This research was mixed method research. The three objectives of this study were: 1) To study the community operation of healthy space community development model:A case of Phasi Charoen District, Bangkok Metropolitan Administration; 2) To study the success of healthy space community development model: A case of Phasi Charoen District, Bangkok Metropolitan Administration; and 3) To study factors affecting the success of healthy space community development model: A case of Phasi Charoen District, Bangkok Metropolitan Administration. For the ...
 • Thumbnail

  A STRUCTURAL EQUATION MODEL OF BUSINESS ETHICS ORGANIZATION CULTURE EMPLOYEE ENGAGEMENTAND JOB PERFORMANCE OF FLIGHT ATTENDANT  

  Jitti Jitklongsub; Chokechai Suveatwatanakul (NIDA, 10/10/19)

  The objectives of this research were to study and verify structural equation model of business ethics, organization culture, employee engagement and job performance of flight attendants. The sample group comprised of premium airlines’ flight attendants. The multiple variables were 10-20 times of observed variables. Since 16 observed variables were set in this research, the sample group size was determined as 20 times of variables. Thus, the appropriate sample group size was at least 320 cases. To ensure that congruence test of empirical data ...
 • Thumbnail

  Influence of Job Characteristics on Quality of Services Provided by some Postal Offices in Bangkok of Thailand Post Co.,Ltd. in Thailand Post 4.0 Era. 

  Pongwisit Sornchalerm; Pachitjanut Siripanich (NIDA, 10/10/19)

  At present, Thailand Post has many business rivals. One factor that enables the company to compete with rivals is human resource. Thus, the Researcher applies the theory of the 5 aspects of job characteristics and the theories related to service quality as the principles for the examination whether job characteristics have impacts on quality of the counter service or not by using the supervisor/head of the receiving department of  130 post offices in Bangkok, 130 samples in total, to represent their counter service staff to answer questions of ...
 • Thumbnail

  Implementation of the Corporate Social Responsibility Policy : A Case Study of Holistic Area Based Community Developmentof A FOOD Company 

  Watchara Saysaman; Somsak Samukkethum (NIDA, 10/11/19)

  This research aimed to study the implementation, problems, and obstacles of corporate social responsibility (CSR) policy of A FOOD Company in the holistic area-based community development projects. The qualitative methodology was used and data was collected by interviewing key informants and participant observation in the CSR policy implementing department. The results found that the CSR policy of A FOOD committed to the Triple Bottom Line (TBL) framework that focused on economic, social, and environment aspect. Also found that the board of ...
 • Thumbnail

  THE WATER FOOTPRINT ASSESSMENT OF HOTEL TYPE1 IN BANGKOK 

  Jariya Sanamthong; Wisakha Phoochinda (NIDA, 10/13/19)

  This research aimed to investigate hotels type 1 in Bangkok to: (1) assess their water footprint,  (2) study their water management, and (3) propose a water management guideline. Questionnaire was employed to reveal water management of 54 hotels type1 and to assess water footprint of 19 hotels type 1 through the calculation based on Hotel Water Measurement Initiative (HWMI) Methodology. The informants were representatives of 54 hotels type 1 in Bangkok. The level of water consumption was also obtained from Metropolitan Waterworks Authority. ...
 • Thumbnail

  Farmers’ Perception and Adaptation to Climate Variability: A Study of Recurrent Drought Area in Tambon Nong Phra, Pichit 

  Jiratchaya Sirilakeanun; Witchuda Srang-iam (NIDA, 10/15/19)

  This study explores cognitive processes and conditions that determine perceived risk and perceived adaptive capacity, using the grounded theory methodology. The purpose of this study is a) to investigate farmers’ perception of risk and adaptive capacity to climate variability, b) to analyze patterns of farmers’ perceived risk and perceived adaptive capacity, and c) to explain farmers’ perceptive and adaptive patterns. The study obtains data from unstructured, in-depth interviews with 20 rice farmers in the non-irrigated area with recurrent drought ...