Now showing items 1-20 of 4192

 • Thumbnail

  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้กรอบความตกลง TNZCEP 

  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

  เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ประกอบด้วย ข้อมูลความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศไทย กับประเทศนิวซีแลนด์ ข้อบทบัญญัติว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ TNZCEP และการประเมิน การดำเนินงานตามข้อบทบัญญัติว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของ TNZCEP รวมถึงการประเมิน สถานภาพพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของนิวซีแลนด์ แนวปฏิบัติที่ดีด้านอื่นๆ ทางพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์นอกเหนือจากความร่วมมือตามกรอบ TNZCEP ของประเทศนิวซีแลนด์ ตลอดจน โอกาสการขยายการส่งออกของไทยไปนิวซีแลนด์โดยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • Thumbnail

  การบริหารงานการผลิตช่างฝีมือพลเรือนในความช่วยเหลือขององค์การ สปอ. 

  บัวพรม ธีรกัลยาณพันธุ์; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [1966?])

  ความมุ่งหมายของวิทยานิพนธ์เพื่อศึกษาให้ทราบถึงลักษณะและข้อเท็จจริงของการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจขององค์การ ส.ป.อ. ในการผลิตช่างฝีมือพลเรือนในประเทศไทยว่ามีอยู่อย่างไร มีหน่วยงานใดบ้างที่ทำหน้าที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องในโครงการ ตลอดจนดำเนินงานฝึกสอนช่างฝีมือว่าเป็นไปในลักษณะใดเหมาะสมหรือไม่เพียงใด และพยายามศึกษาให้ทราบที่มาของปัญหาในการบริหารของโครงการหรือหาทางแก้ไข ตลอดจนประเมินผลงานของโครงการช่างฝีมือที่ดำเนินมาว่าสำเร็จตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด
 • Thumbnail

  การขยายงานกับทุนดำเนินการของรัฐวิสาหกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณีการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

  จรรยา นาถสุภา; ไพบูลย์ ช่างเรียน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [1973])

  การท่าเรือแห่งประเทศไทยมิได้ขยายงานเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนเทียบเรือเพิ่มขึ้นเลย หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งทำให้เกิดปัญหาท่าเรือคับคั่งอย่างมาก เนื่องจากการค้าระหว่างประเทศของไทยได้ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะดังกล่าว รายงานของคณะสำรวจชุดต่าง ๆ ขององค์การระหว่างประเทศก็ระบุให้เห็นโดยแน่ชัดว่า จะต้องมีการขยายงานการท่าเรือโดยเร็วที่สุด การท่าเรือก็ได้ตกลงสร้างเขื่อนตะวันออกเพิ่มขึ้น จึงจะต้องใช้เวลาประมาณ 5 ปี
 • Thumbnail

  การวางแผนและการปฏิบัติตามแผนของสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท จังหวัดเพชรบูรณ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีแผนงานถนนชนบท 

  ประสิทธิ์ สารธรรม; ไพโรจน์ สิตปรีชา, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [1974])

  วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์เพื่อทดสอบทฤษฎีและเทคนิคการวางแผน ซึ่งเป็นตัวแบบของประเทศที่พัฒนาแล้ว เพื่อทราบว่าทฤษฎีเหล่านั้นจะสามารถนำมาดัดแปลงเข้ากับระบบราชการได้ดีเพียงใด เหมาะสมหรือไม่ และมีข้อจำกัดอะไร และเมื่อทราบผลการทดสอบทฤษฎีและเทคนิคการวางแผนแล้ว หากเป็นผลในทางปฏิฐาน การปฏิบัติงานปัจจุบันก็จะได้นำไปประยุกต์ในงานวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อความมั่นคงในระดับของ ร.พ.ช.หรือแผนในลักษณะเดียวกันต่อไป.
 • Thumbnail

  การกำหนดตำแหน่งสิ่งอำนวยความสะดวกบนเส้นทางวงแหวนรอบกรุงเทพมหานคร 

  โพยม เพียรล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [1975])

  การกำหนดพื้นที่บริเวณชานเมืองให้เป็นตำแหน่งที่ตั้งของสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการผังนครหลวงได้กำหนดให้บริเวณเส้นทางคมนาคมรอบนอกของกรุงเทพมหานครหรือเส้นทางวงแหวนรอบนอกเป็นที่ตั้งของสิ่งอำนวยความสะดวกนอกเมือง จึงจำเป็นต้องศึกษาว่าบริเวณใดบนเส้นทางวงแหวนสมควรจะเป็นตำแหน่งของสิ่งอำนวยความสะดวก และศึกษาครอบคลุมไปถึงการตัดสินหาจำนวนสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม ขนาดของสิ่งอำนวยความสะดวกแต่ละแห่ง ตลอดจนการจัดสรรการใช้บริการภายในระบบการจำแนกแจกแจง ปัจจัยที่นำมาศึกษาเพื่อกำหนดตำแหน่งของสิ่ ...
 • Thumbnail

  การปฏิบัติงานของตำรวจนครบาลระดับสถานีตำรวจ 

  ประกิจ เปมกิตติ; ภรณี กีร์ติบุตร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [1976?])

  เป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมของนายตำรวจชั้นสารวัตรและรองสารวัตรของสถานีตำรวจนครบาล เพื่อให้ทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของสารวัตรตามความเป็นจริงและอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานและการแก้ไข การศึกษาการปฏิบัติงานของตำรวจนครบาลนี้จะมองเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือระบบใดระบบหนึ่งของตำรวจนครบาลย่อมไม่เป็นการเพียงพอในการวินิจฉัยและแก้ปัญหา จะต้องมองทั้งระบบใหญ่ คือ กรมตำรวจ และต้องไม่ลืมว่าระบบตำรวจก็เป็นเพียงระบบย่อยระบบหนึ่งของระบบบริหาร ซึ่งจะต้องขึ้นอยู่กับระบบอื่น ๆ ของสังคม เช่น ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมอีกด้วย และปริมาณงานจะชี้ให้เห็นความสัมพัน ...
 • Thumbnail

  การบริหารงานสหกรณ์การเกษตรกับการพัฒนาชนบท 

  สัญญา เจริญศรีวงษ์; ประทาน คงฤทธิศึกษากร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [1988])

  การพัฒนาชนบทในประเทศไทย แม้ว่าจะได้กระทำกันมาเป็นเวลานาน และเป็นที่กล่าวขวัญถึงตลอดมามิขาดสาย แต่เป็นที่น่าเสียดายที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในอดีต มักจะมองชนบทในแง่ที่มีความสำคัญเป็นอันดับรอง มุ่งเห็นความเจริญเติบโตโดยส่วนรวมเป็นอันดับสูง ทรัพยากรที่จัดสรรให้แก่การพัฒนาชนบทมักจะเป็นส่วนที่เหลือจากการพัฒนาด้านอื่น ๆ แล้ว นอกจากนั้นการพัฒนาชนบทยากจน ยังถูกมองในทำนองการประชาสงเคราะห์ เป็นเหตุให้การพัฒนาชนบทเท่าที่เป็นมา กระทำกันในรูปของการสงเคราะห์(full subsidy) หยิบยื่นให้แก่ชาวบ้านเสียเป็นส่วนใหญ่ ไม่มีเป้าหมายระยะยาวที่จะให้ชาวบ้านช่วย ...
 • Thumbnail

  การจัดองค์การและการบริหารงานออกโฉนดที่ดินในประเทศไทย 

  จงเจริญ อนันตริยกุล; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [2507])
 • Thumbnail

  The Effects of Imprisonment on the Characteristics Related to the Tendency to Repeat Criminal Offenses by Inmates 

  Choukacher Maneethep; Kasemsarn Chotchakornpant (NIDA, 1/7/19)

  The objective of the research entitled “The Effects of Imprisonment on the Characteristics Related to the Tendency to Repeat Criminal Offenses by Inmates” was to study: 1) the characteristics related to the tendency to repeat criminal offenses by inmates, 2) the effects of imprisonment-related social stigmatization on the characteristics related to the tendency to repeat criminal offenses by inmates, and 3) the interaction effects between age plus rehabilitation programs and the characteristics related to the tendency to repeat criminal offenses ...
 • Thumbnail

  A STUDY ON CONSUMERS WILLINGNESS TO PAY FOR ORGANIC RICE PRODUCTS  

  Paopan Yangkunchao; Udomsak Seenprachawong (NIDA, 10/1/19)

  This study aims to evaluate the health and environmental benefits of organic rice products using the environmental economics valuation technique. By introducing the double bounded contingent valuation method and the utility difference model to elicit willingness to pay of organic rice consumers and to investigate the socioeconomic determinants of the willingness to pay from 620 samples, of Bangkok and Metropolis consumers. the study surveyed by using online and face to face survey approach and also divided into two categories in accordance with ...
 • Thumbnail

  THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL AGGLOMERATION AND ECONOMIC DEVELOPMENT: THE CASE OF THE FIVE PROVINCES IN NORTHWEST CHINA 

  Xiao Xi; Saran Sarntisart (NIDA, 10/1/19)

  Finance is the general hub of modern market economy operation and plays a non-substitutable important position in economic progress. The fact of financial agglomeration in promoting the economy has been confirmed in the southeastern coastal areas of China, but for the inland areas of the northwest, there is still little research for this "new topic", this field of research is still waiting for people to explore. This paper firstly combs the relevant theories of financial agglomeration. On this basis, the five provinces that constitute the ...
 • Thumbnail

  Factors  Affecting the Success of Healthy Space Community Development Model:  A  Case of Phasi Charoen District, Bangkok Metropolitian Administration 

  Ananyaporn Imjongjairuk; Duchduen Bhanthumnavin (NIDA, 10/1/19)

  This research was mixed method research. The three objectives of this study were: 1) To study the community operation of healthy space community development model:A case of Phasi Charoen District, Bangkok Metropolitan Administration; 2) To study the success of healthy space community development model: A case of Phasi Charoen District, Bangkok Metropolitan Administration; and 3) To study factors affecting the success of healthy space community development model: A case of Phasi Charoen District, Bangkok Metropolitan Administration. For the ...
 • Thumbnail

  Influence of Job Characteristics on Quality of Services Provided by some Postal Offices in Bangkok of Thailand Post Co.,Ltd. in Thailand Post 4.0 Era. 

  Pongwisit Sornchalerm; Pachitjanut Siripanich (NIDA, 10/10/19)

  At present, Thailand Post has many business rivals. One factor that enables the company to compete with rivals is human resource. Thus, the Researcher applies the theory of the 5 aspects of job characteristics and the theories related to service quality as the principles for the examination whether job characteristics have impacts on quality of the counter service or not by using the supervisor/head of the receiving department of  130 post offices in Bangkok, 130 samples in total, to represent their counter service staff to answer questions of ...
 • Thumbnail

  Implementation of the Corporate Social Responsibility Policy : A Case Study of Holistic Area Based Community Developmentof A FOOD Company 

  Watchara Saysaman; Somsak Samukkethum (NIDA, 10/11/19)

  This research aimed to study the implementation, problems, and obstacles of corporate social responsibility (CSR) policy of A FOOD Company in the holistic area-based community development projects. The qualitative methodology was used and data was collected by interviewing key informants and participant observation in the CSR policy implementing department. The results found that the CSR policy of A FOOD committed to the Triple Bottom Line (TBL) framework that focused on economic, social, and environment aspect. Also found that the board of ...
 • Thumbnail

  THE WATER FOOTPRINT ASSESSMENT OF HOTEL TYPE1 IN BANGKOK 

  Jariya Sanamthong; Wisakha Phoochinda (NIDA, 10/13/19)

  This research aimed to investigate hotels type 1 in Bangkok to: (1) assess their water footprint,  (2) study their water management, and (3) propose a water management guideline. Questionnaire was employed to reveal water management of 54 hotels type1 and to assess water footprint of 19 hotels type 1 through the calculation based on Hotel Water Measurement Initiative (HWMI) Methodology. The informants were representatives of 54 hotels type 1 in Bangkok. The level of water consumption was also obtained from Metropolitan Waterworks Authority. ...
 • Thumbnail

  The Association between Confidence and Value Access to Justice Services of Thailand's Population. 

  Thanisorn Punkrus; Kasemsarn Chotchakornpant (NIDA, 10/15/19)

                This study was The association between confidence and value access to justice services of Thailand's population. The objectives of the study were: 1) to determine the level of public confidence in getting services from justice services, 2) to determine the level of the value of Thailand’s population in getting services from the justice system, 3) to study the relationship between confidence and the value of Thailand’s population in receiving services from the justice system, and 4) to prepare suggestions and guidelines for improvement ...
 • Thumbnail

  Factors as Influence to People's Participation Related to Success of Community Based Tourism: A Case Study of Ban Bang Nam Pueng Community in Samutprakarn Province 

  Kittipat Thinothai; Nattha Vinijnaiyapak (NIDA, 10/15/19)

  The purposes of this study were 1) to explore participation of people in Ban Bang Nam Pueng affecting The success of CBT 2) to explore the factors affecting participation of people in Ban Bang Nam Pueng and 3) to analyze the influence of factors that affect participation of people contributting the success of CBT via the participation of people in Ban Bang Nam Pueng. The research used quantitative methods conducting on questionnaire from the sample population of 400 people living in Ban Bang Nam Phueng community. Statistics used to analyze data ...
 • Thumbnail

  Approaches to Developing Factors Affecting to Selecting Green Hotel 

  Sawarin Nilauthai; Sangkae Punyasiri (NIDA, 10/8/19)

  This study: Approaches to Developing Factors Affecting to Selecting Green Hotel is Mixed Method Research based on the Quantitative Research and Qualitative Research that has purposes to study the characteristics, behaviours affacting to selecting green hotel, the environmental factors affecting to the selecting decision of foreign tourists's viewpoints for green hotel and to study approaches to developing factors affecting to selecting green hotel. Quantitative Research collected data by a questionnaire from foreign tourists of green hotel in ...
 • Thumbnail

  Trust towards Various Institution in Thai Society 

  Ratchanis Thongdaeng; Arnond Sakworawich (NIDA, 10/8/19)

  Institutions in Thai society are divided into 6 groups, namely, legislature consisting of National Legislative Assembly; Sovereignty consisting of the Prime Minister General Prayut Chan-ocha and the government; judge group consisting of Court of Justice, Constitutional Court and Administrative Court; group of law enforcement consisting of police and prosecutor; group of non-governmental organizations consisting of Election Commission of Thailand (ECT), National Human Rights Commission of Thailand (NHRC), Ombudsman, National Anti-Corruption ...
 • Thumbnail

  The business guide to the Philippines 

  Kirk, Donald, $d 1938- (Routledge, 1012-08)

  The Business Guides are aimed at business people requiring an accurate and up-to-date guide to how business is orfganised and regulated in Asia.