Now showing items 1-20 of 3345

 • Thumbnail

  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้กรอบความตกลง TNZCEP 

  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

  เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ประกอบด้วย ข้อมูลความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศไทย กับประเทศนิวซีแลนด์ ข้อบทบัญญัติว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ TNZCEP และการประเมิน การดำเนินงานตามข้อบทบัญญัติว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของ TNZCEP รวมถึงการประเมิน สถานภาพพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของนิวซีแลนด์ แนวปฏิบัติที่ดีด้านอื่นๆ ทางพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์นอกเหนือจากความร่วมมือตามกรอบ TNZCEP ของประเทศนิวซีแลนด์ ตลอดจน โอกาสการขยายการส่งออกของไทยไปนิวซีแลนด์โดยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • Thumbnail

  การบริหารงานการผลิตช่างฝีมือพลเรือนในความช่วยเหลือขององค์การ สปอ. 

  บัวพรม ธีรกัลยาณพันธุ์; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [1966?])

  ความมุ่งหมายของวิทยานิพนธ์เพื่อศึกษาให้ทราบถึงลักษณะและข้อเท็จจริงของการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจขององค์การ ส.ป.อ. ในการผลิตช่างฝีมือพลเรือนในประเทศไทยว่ามีอยู่อย่างไร มีหน่วยงานใดบ้างที่ทำหน้าที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องในโครงการ ตลอดจนดำเนินงานฝึกสอนช่างฝีมือว่าเป็นไปในลักษณะใดเหมาะสมหรือไม่เพียงใด และพยายามศึกษาให้ทราบที่มาของปัญหาในการบริหารของโครงการหรือหาทางแก้ไข ตลอดจนประเมินผลงานของโครงการช่างฝีมือที่ดำเนินมาว่าสำเร็จตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด
 • Thumbnail

  การขยายงานกับทุนดำเนินการของรัฐวิสาหกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณีการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

  จรรยา นาถสุภา; ไพบูลย์ ช่างเรียน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [1973])

  การท่าเรือแห่งประเทศไทยมิได้ขยายงานเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนเทียบเรือเพิ่มขึ้นเลย หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งทำให้เกิดปัญหาท่าเรือคับคั่งอย่างมาก เนื่องจากการค้าระหว่างประเทศของไทยได้ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะดังกล่าว รายงานของคณะสำรวจชุดต่าง ๆ ขององค์การระหว่างประเทศก็ระบุให้เห็นโดยแน่ชัดว่า จะต้องมีการขยายงานการท่าเรือโดยเร็วที่สุด การท่าเรือก็ได้ตกลงสร้างเขื่อนตะวันออกเพิ่มขึ้น จึงจะต้องใช้เวลาประมาณ 5 ปี
 • Thumbnail

  การวางแผนและการปฏิบัติตามแผนของสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท จังหวัดเพชรบูรณ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีแผนงานถนนชนบท 

  ประสิทธิ์ สารธรรม; ไพโรจน์ สิตปรีชา, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [1974])

  วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์เพื่อทดสอบทฤษฎีและเทคนิคการวางแผน ซึ่งเป็นตัวแบบของประเทศที่พัฒนาแล้ว เพื่อทราบว่าทฤษฎีเหล่านั้นจะสามารถนำมาดัดแปลงเข้ากับระบบราชการได้ดีเพียงใด เหมาะสมหรือไม่ และมีข้อจำกัดอะไร และเมื่อทราบผลการทดสอบทฤษฎีและเทคนิคการวางแผนแล้ว หากเป็นผลในทางปฏิฐาน การปฏิบัติงานปัจจุบันก็จะได้นำไปประยุกต์ในงานวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อความมั่นคงในระดับของ ร.พ.ช.หรือแผนในลักษณะเดียวกันต่อไป.
 • Thumbnail

  การกำหนดตำแหน่งสิ่งอำนวยความสะดวกบนเส้นทางวงแหวนรอบกรุงเทพมหานคร 

  โพยม เพียรล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [1975])

  การกำหนดพื้นที่บริเวณชานเมืองให้เป็นตำแหน่งที่ตั้งของสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการผังนครหลวงได้กำหนดให้บริเวณเส้นทางคมนาคมรอบนอกของกรุงเทพมหานครหรือเส้นทางวงแหวนรอบนอกเป็นที่ตั้งของสิ่งอำนวยความสะดวกนอกเมือง จึงจำเป็นต้องศึกษาว่าบริเวณใดบนเส้นทางวงแหวนสมควรจะเป็นตำแหน่งของสิ่งอำนวยความสะดวก และศึกษาครอบคลุมไปถึงการตัดสินหาจำนวนสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม ขนาดของสิ่งอำนวยความสะดวกแต่ละแห่ง ตลอดจนการจัดสรรการใช้บริการภายในระบบการจำแนกแจกแจง ปัจจัยที่นำมาศึกษาเพื่อกำหนดตำแหน่งของสิ่ ...
 • Thumbnail

  การปฏิบัติงานของตำรวจนครบาลระดับสถานีตำรวจ 

  ประกิจ เปมกิตติ; ภรณี กีร์ติบุตร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [1976?])

  เป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมของนายตำรวจชั้นสารวัตรและรองสารวัตรของสถานีตำรวจนครบาล เพื่อให้ทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของสารวัตรตามความเป็นจริงและอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานและการแก้ไข การศึกษาการปฏิบัติงานของตำรวจนครบาลนี้จะมองเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือระบบใดระบบหนึ่งของตำรวจนครบาลย่อมไม่เป็นการเพียงพอในการวินิจฉัยและแก้ปัญหา จะต้องมองทั้งระบบใหญ่ คือ กรมตำรวจ และต้องไม่ลืมว่าระบบตำรวจก็เป็นเพียงระบบย่อยระบบหนึ่งของระบบบริหาร ซึ่งจะต้องขึ้นอยู่กับระบบอื่น ๆ ของสังคม เช่น ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมอีกด้วย และปริมาณงานจะชี้ให้เห็นความสัมพัน ...
 • Thumbnail

  การบริหารงานสหกรณ์การเกษตรกับการพัฒนาชนบท 

  สัญญา เจริญศรีวงษ์; ประทาน คงฤทธิศึกษากร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [1988])

  การพัฒนาชนบทในประเทศไทย แม้ว่าจะได้กระทำกันมาเป็นเวลานาน และเป็นที่กล่าวขวัญถึงตลอดมามิขาดสาย แต่เป็นที่น่าเสียดายที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในอดีต มักจะมองชนบทในแง่ที่มีความสำคัญเป็นอันดับรอง มุ่งเห็นความเจริญเติบโตโดยส่วนรวมเป็นอันดับสูง ทรัพยากรที่จัดสรรให้แก่การพัฒนาชนบทมักจะเป็นส่วนที่เหลือจากการพัฒนาด้านอื่น ๆ แล้ว นอกจากนั้นการพัฒนาชนบทยากจน ยังถูกมองในทำนองการประชาสงเคราะห์ เป็นเหตุให้การพัฒนาชนบทเท่าที่เป็นมา กระทำกันในรูปของการสงเคราะห์(full subsidy) หยิบยื่นให้แก่ชาวบ้านเสียเป็นส่วนใหญ่ ไม่มีเป้าหมายระยะยาวที่จะให้ชาวบ้านช่วย ...
 • Thumbnail

  การจัดองค์การและการบริหารงานออกโฉนดที่ดินในประเทศไทย 

  จงเจริญ อนันตริยกุล; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [2507])
 • Thumbnail

  PERCEIVED VALUE DEVELOPMENT FOR CULTURAL TOURISM DESTINATION : A CASE STUDY OF PHUTHAI VILLAGE, BAAN KHOK KONG KALASIN PROVINCE 

  Suchawadee Limisariyapong; Suwaree Namwong (NIDA, 1/17/19)

            The main aim of this study is to investigate a tourist value perception toward cultural tourism destination: A case study of Phuthai Village, Baan Khok Kong Kalasin province. A quantitative method was employed with a self-administered survey and using purposive sampling technique for data collecting process. A total of two hundred and twelve responses were collected and a multiple regression technique was used to analyze data. The findings revealed that five value components, including functional, social, emotional, epistemic and ...
 • Thumbnail

  THE CROSS-CULTURAL IMPLICATIONS OF LEARNER INITIATIVE ON THE TECHNOLOGY ACCEPTANCE OF MOBILE LEARNING AT THE CORPORATE LEVEL 

  Wendy Colleen Farrell; Peerayuth Charoensukmongkol (NIDA, 1/18/19)

  HR Training and Development (T&D) initiatives are often tasked with training as many employees as possible for as little money as possible while proving training efficacy. To accomplish this, e-learning and now m-Learning have been seen as viable options. Unfortunately, merely deploying the learning opportunities does not mean that the learners will actually use it (Swang et al., 2013) . In this context, learner initiative (LI) has been shown to be an obstacle for more distant (i.e. not co-located and synchronous) learning (Tuckman, 2007). ...
 • Thumbnail

  GUIDELINE OF THE HOT SPRING MANAGEMENT  TO PROMOTE THE QUALITY OF HEALTH TOURISM IN THAILAND 

  Varinnar Siripooththilak; Kanokkarn Kaewnuch (NIDA, 1/18/19)

  This research used mixed methods to investigate: 1) To study the tourist’s behavior in the Hot Spring area; 2) To study the expectations of Thai tourists towards the Hot Spring Management; 3) To study the perceptions of Thai tourists towards the Hot Spring Management; 4) To create guidelines of Hot Spring Management to promote the quality of Health Tourism in Thailand. The researcher employed purposive sampling. For the quantitative research, the sample group includes 400 Thai tourists who visited 4 sources of Hot Springs, including Phra Ruang ...
 • Thumbnail

  INCLUSION OF THE MINORITY LANGUAGE ON PUBLIC SIGNS: MULTILINGUALISM IN THE DEEP SOUTH OF THAILAND 

  Perapong Suaykratok; Aree Manosuthikit (NIDA, 1/2/19)

  This study of linguistic landscape (LL) aims to describe the urban multilingual practices through signs seen in the southernmost Thai communities with a specific focus on the inclusion of Patani-Malay, a minority language, yet a mother tongue of the majority of people in the areas on public signs. This study also examines people’s perceptions of languages on signs including Patani-Malay. 1,746 photos of text signs were collected from 18 streets in total: 3 main streets and 3 minor streets of each Pattani, Yala and Narathiwat central city. Data ...
 • Thumbnail

  Guidelines for Promoting Knowledge and Understanding on Safety and Sanitation in Biogas Production from Organic Waste at Community and Household Levels 

  Preeyanart Sadakorn; Wisakha Phoochinda (NIDA, 1/20/19)

  The purposes of this study were to study knowledge and understanding on safety and sanitation of biogas production from organic waste at household and community levels, to analyze the safety of biogas production,  to propose guidelines to promote knowledge and understanding on the safety of biogas production from organic waste at household and community levels. Data was collected using interviews, test and observations. Case studies on the accident of the biogas production were investigated to analyze causes and effects of potential hazards in ...
 • Thumbnail

  Reader’s Perception and Organization Management “Focus Pak Tai” of Local Newspaper in The Digital Age 

  Phikunthip Yurapan; Patchanee Cheyjunya (NIDA, 1/29/19)

        This research used the mixed method between two approaches as the followings, (1) the quantitative research by using 400 samples from people who have read the local newspaper, Focus Pak Tai. The objectives were to study the relationships between media exposure and information perception of the local newspaper company Focus Pak Tai by using the inferential statistics to test One-Way ANOVA and to analyze Pearson's Correlation Coefficient, and (2) the qualitative research by analyzing data from the reviewed literature and in-depth interviews ...
 • Thumbnail

  The Effects of Imprisonment on the Characteristics Related to the Tendency to Repeat Criminal Offenses by Inmates 

  Choukacher Maneethep; Kasemsarn Chotchakornpant (NIDA, 1/7/19)

  The objective of the research entitled “The Effects of Imprisonment on the Characteristics Related to the Tendency to Repeat Criminal Offenses by Inmates” was to study: 1) the characteristics related to the tendency to repeat criminal offenses by inmates, 2) the effects of imprisonment-related social stigmatization on the characteristics related to the tendency to repeat criminal offenses by inmates, and 3) the interaction effects between age plus rehabilitation programs and the characteristics related to the tendency to repeat criminal offenses ...
 • Thumbnail

  CONTRIBUTION OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP TO SENSE OF PLACE AND TURNOVER INTENTION OF MYANMAR WORKERS IN THAILAND: THE MEDIATING ROLE OF TRUST IN LEADER AND SUPPORTIVE DIVERSITY CLIMATE 

  Tipnuch Phungsoonthorn; Peerayuth Charoensukmongkol (NIDA, 1/7/19)

  Myanmar migrant workers represent the major workforce for low skilled labor Thailand in numerous areas such as agriculture, manufacturing, and certain service branches such as construction and domestic work. The high turnover among these Myanmar workers is costly to the company and may lead to labor shortage. Thus, it is important for the companies to retain these workers. One of the important factors that also contributing to the attachment and commitment of migrants that still have not received sufficient attention is the concept of “sense of ...
 • Thumbnail

  THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL AGGLOMERATION AND ECONOMIC DEVELOPMENT: THE CASE OF THE FIVE PROVINCES IN NORTHWEST CHINA 

  Xiao Xi; Saran Sarntisart (NIDA, 10/1/19)

  Finance is the general hub of modern market economy operation and plays a non-substitutable important position in economic progress. The fact of financial agglomeration in promoting the economy has been confirmed in the southeastern coastal areas of China, but for the inland areas of the northwest, there is still little research for this "new topic", this field of research is still waiting for people to explore. This paper firstly combs the relevant theories of financial agglomeration. On this basis, the five provinces that constitute the ...
 • Thumbnail

  A STUDY ON CONSUMERS WILLINGNESS TO PAY FOR ORGANIC RICE PRODUCTS  

  Paopan Yangkunchao; Udomsak Seenprachawong (NIDA, 10/1/19)

  This study aims to evaluate the health and environmental benefits of organic rice products using the environmental economics valuation technique. By introducing the double bounded contingent valuation method and the utility difference model to elicit willingness to pay of organic rice consumers and to investigate the socioeconomic determinants of the willingness to pay from 620 samples, of Bangkok and Metropolis consumers. the study surveyed by using online and face to face survey approach and also divided into two categories in accordance with ...
 • Thumbnail

  Effect of Inorganic Carbon Source for Bio-hydrogen Production from Cyanobacterium 

  Wichayaboon Phinitkitjaporn; Pakpong Pochanart (NIDA, 10/1/19)

  This research focused on the isolation of Arthronema africanum strain BKP-Sansab. Samples were collected from the Sansab canal in Bangkok, Thailand to study the hydrogen production. Results showed that A. africanum strain BKP-Sansab required various enhancing factors for hydrogen production. The cells were able to adapt in BG-1101 (modified Blue - Green Medium) containing 46 μM iron, 0.8 gram sodium carbonate and pH 7.5 under continuous light for one week. After that, cells were harvested and cultivated by agitating at 160 rpm at room temperature ...
 • Thumbnail

  A STRUCTURAL EQUATION MODEL OF BUSINESS ETHICS ORGANIZATION CULTURE EMPLOYEE ENGAGEMENTAND JOB PERFORMANCE OF FLIGHT ATTENDANT  

  Jitti Jitklongsub; Chokechai Suveatwatanakul (NIDA, 10/10/19)

  The objectives of this research were to study and verify structural equation model of business ethics, organization culture, employee engagement and job performance of flight attendants. The sample group comprised of premium airlines’ flight attendants. The multiple variables were 10-20 times of observed variables. Since 16 observed variables were set in this research, the sample group size was determined as 20 times of variables. Thus, the appropriate sample group size was at least 320 cases. To ensure that congruence test of empirical data ...