Now showing items 1-20 of 2393

 • Thumbnail

  การบริหารงานการผลิตช่างฝีมือพลเรือนในความช่วยเหลือขององค์การ สปอ. 

  บัวพรม ธีรกัลยาณพันธุ์; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [1966?])

  ความมุ่งหมายของวิทยานิพนธ์เพื่อศึกษาให้ทราบถึงลักษณะและข้อเท็จจริงของการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจขององค์การ ส.ป.อ. ในการผลิตช่างฝีมือพลเรือนในประเทศไทยว่ามีอยู่อย่างไร มีหน่วยงานใดบ้างที่ทำหน้าที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องในโครงการ ตลอดจนดำเนินงานฝึกสอนช่างฝีมือว่าเป็นไปในลักษณะใดเหมาะสมหรือไม่เพียงใด และพยายามศึกษาให้ทราบที่มาของปัญหาในการบริหารของโครงการหรือหาทางแก้ไข ตลอดจนประเมินผลงานของโครงการช่างฝีมือที่ดำเนินมาว่าสำเร็จตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด
 • Thumbnail

  การขยายงานกับทุนดำเนินการของรัฐวิสาหกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณีการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

  จรรยา นาถสุภา; ไพบูลย์ ช่างเรียน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [1973])

  การท่าเรือแห่งประเทศไทยมิได้ขยายงานเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนเทียบเรือเพิ่มขึ้นเลย หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งทำให้เกิดปัญหาท่าเรือคับคั่งอย่างมาก เนื่องจากการค้าระหว่างประเทศของไทยได้ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะดังกล่าว รายงานของคณะสำรวจชุดต่าง ๆ ขององค์การระหว่างประเทศก็ระบุให้เห็นโดยแน่ชัดว่า จะต้องมีการขยายงานการท่าเรือโดยเร็วที่สุด การท่าเรือก็ได้ตกลงสร้างเขื่อนตะวันออกเพิ่มขึ้น จึงจะต้องใช้เวลาประมาณ 5 ปี
 • Thumbnail

  การวางแผนและการปฏิบัติตามแผนของสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท จังหวัดเพชรบูรณ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีแผนงานถนนชนบท 

  ประสิทธิ์ สารธรรม; ไพโรจน์ สิตปรีชา, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [1974])

  วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์เพื่อทดสอบทฤษฎีและเทคนิคการวางแผน ซึ่งเป็นตัวแบบของประเทศที่พัฒนาแล้ว เพื่อทราบว่าทฤษฎีเหล่านั้นจะสามารถนำมาดัดแปลงเข้ากับระบบราชการได้ดีเพียงใด เหมาะสมหรือไม่ และมีข้อจำกัดอะไร และเมื่อทราบผลการทดสอบทฤษฎีและเทคนิคการวางแผนแล้ว หากเป็นผลในทางปฏิฐาน การปฏิบัติงานปัจจุบันก็จะได้นำไปประยุกต์ในงานวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อความมั่นคงในระดับของ ร.พ.ช.หรือแผนในลักษณะเดียวกันต่อไป.
 • Thumbnail

  การกำหนดตำแหน่งสิ่งอำนวยความสะดวกบนเส้นทางวงแหวนรอบกรุงเทพมหานคร 

  โพยม เพียรล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [1975])

  การกำหนดพื้นที่บริเวณชานเมืองให้เป็นตำแหน่งที่ตั้งของสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการผังนครหลวงได้กำหนดให้บริเวณเส้นทางคมนาคมรอบนอกของกรุงเทพมหานครหรือเส้นทางวงแหวนรอบนอกเป็นที่ตั้งของสิ่งอำนวยความสะดวกนอกเมือง จึงจำเป็นต้องศึกษาว่าบริเวณใดบนเส้นทางวงแหวนสมควรจะเป็นตำแหน่งของสิ่งอำนวยความสะดวก และศึกษาครอบคลุมไปถึงการตัดสินหาจำนวนสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม ขนาดของสิ่งอำนวยความสะดวกแต่ละแห่ง ตลอดจนการจัดสรรการใช้บริการภายในระบบการจำแนกแจกแจง ปัจจัยที่นำมาศึกษาเพื่อกำหนดตำแหน่งของสิ่ ...
 • Thumbnail

  การปฏิบัติงานของตำรวจนครบาลระดับสถานีตำรวจ 

  ประกิจ เปมกิตติ; ภรณี กีร์ติบุตร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [1976?])

  เป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมของนายตำรวจชั้นสารวัตรและรองสารวัตรของสถานีตำรวจนครบาล เพื่อให้ทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของสารวัตรตามความเป็นจริงและอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานและการแก้ไข การศึกษาการปฏิบัติงานของตำรวจนครบาลนี้จะมองเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือระบบใดระบบหนึ่งของตำรวจนครบาลย่อมไม่เป็นการเพียงพอในการวินิจฉัยและแก้ปัญหา จะต้องมองทั้งระบบใหญ่ คือ กรมตำรวจ และต้องไม่ลืมว่าระบบตำรวจก็เป็นเพียงระบบย่อยระบบหนึ่งของระบบบริหาร ซึ่งจะต้องขึ้นอยู่กับระบบอื่น ๆ ของสังคม เช่น ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมอีกด้วย และปริมาณงานจะชี้ให้เห็นความสัมพัน ...
 • Thumbnail

  การบริหารงานสหกรณ์การเกษตรกับการพัฒนาชนบท 

  สัญญา เจริญศรีวงษ์; ประทาน คงฤทธิศึกษากร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [1988])

  การพัฒนาชนบทในประเทศไทย แม้ว่าจะได้กระทำกันมาเป็นเวลานาน และเป็นที่กล่าวขวัญถึงตลอดมามิขาดสาย แต่เป็นที่น่าเสียดายที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในอดีต มักจะมองชนบทในแง่ที่มีความสำคัญเป็นอันดับรอง มุ่งเห็นความเจริญเติบโตโดยส่วนรวมเป็นอันดับสูง ทรัพยากรที่จัดสรรให้แก่การพัฒนาชนบทมักจะเป็นส่วนที่เหลือจากการพัฒนาด้านอื่น ๆ แล้ว นอกจากนั้นการพัฒนาชนบทยากจน ยังถูกมองในทำนองการประชาสงเคราะห์ เป็นเหตุให้การพัฒนาชนบทเท่าที่เป็นมา กระทำกันในรูปของการสงเคราะห์(full subsidy) หยิบยื่นให้แก่ชาวบ้านเสียเป็นส่วนใหญ่ ไม่มีเป้าหมายระยะยาวที่จะให้ชาวบ้านช่วย ...
 • Thumbnail

  การจัดองค์การและการบริหารงานออกโฉนดที่ดินในประเทศไทย 

  จงเจริญ อนันตริยกุล; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [2507])
 • Thumbnail

  Civil Liability of E-Marketplace in the Case of Trademark Infringement 

  Teerapa Chimwai; ธีราภา ฉิมวัย; Krisdakorn Wongwuthikun; กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล; National Institute of Development Administration. The Graduate School of Law; Krisdakorn Wongwuthikun; กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล (National Institute of Development Administration, 12/8/2022)

  Nowadays, counterfeit goods have been widely sold on E-marketplace which cause serious damage to trademark holders. In this circumstance, E-marketplaces do not directly infringe trademark but they merely allow sellers to trade goods on their online places which has been described as secondary infringement. Trademark holders may seek remedy over a trademark infringement and the most important mechanism is to sue E-marketplace for civil lawsuit for the wrongful act. However, under Thai Tort law does not provide ways in which trademark holders may ...
 • Thumbnail

  The Model of Service Quality, Corporate Image, and Satisfaction Influencing Behavioral Intention In Selecting Travel Agent to travel abroad of Thai Tourist 

  Kwanruthai Dechtongkam; ขวัญฤทัย เดชทองคำ; Charoenchai Agmapisarn; เจริญชัย เอกมาไพศาล; National Institute of Development Administration. The Graduate School of Tourism Management; Charoenchai Agmapisarn; เจริญชัย เอกมาไพศาล (National Institute of Development Administration, 12/8/2022)

  Since the drastic decrease on the number of Thai outbound using travel agent, it raised the research question on the types of the service quality, corporate image and satisfaction which affect behavioral intention from Thai tourists to select the service provided by the outbound travel agents. This study also focuses on relationship between various variables, used by corporate to set marketing strategy, to create competitive advantage, to increase competitive capability, to increase customer satisfaction, repurchase intention, increase positive ...
 • Thumbnail

  AN EMPIRICAL STUDY ON ENCOURAGING E-COMMERCE ADOPTION IN THAI AGRICULTURAL PRODUCTS: A CASE STUDY OF RICE FARMERS 

  Jesada Arromdee; Jesada Arromdee; Sid Suntrayuth; สิทธิ์ สุนทรายุทธ; National Institute of Development Administration. International College,; Sid Suntrayuth; สิทธิ์ สุนทรายุทธ (National Institute of Development Administration, 12/8/2022)

  The rice supply chain in Thailand is sophisticated with rice passing through many activities from the paddy processing level through to reaching consumers’ hands. The key players in these midstream activities are rice millers, traders, wholesalers, retailers, etc. This study investigated the factors that influence e-commerce adoption for rice selling by Thai rice farmers. The study proposed a modification and extension of the unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) model to provide a solid base for explaining why Thai rice ...
 • Thumbnail

  Factors Relating  Environmental Conservation Behavior in Household and Hotels of Thai Tourists 

  Chuleewan Praneetham; ชุลีวรรณ ปราณีธรรม; Paithoon Monpanthong; ไพฑูรย์ มนต์พานทอง; National Institute of Development Administration. The Graduate School of Tourism Management; Paithoon Monpanthong; ไพฑูรย์ มนต์พานทอง (National Institute of Development Administration, 12/8/2022)

  The objectives of this research were (1) to investigate the attitudes and behavior of Thai tourists on environmental conservation in the households and hotels, and (2) to study the factors relating to the environmental conservation behavior in the household and hotels of Thai tourists, including problems and obstacles in environmental conservation to propose guidelines for the environmental conservation in the household and hotel. The research population was 381,818 Thai tourists who travelled and stayed in Koh Samui, Surat Thani province. The ...
 • Thumbnail

  THE CONTRIBUTION OF CULTURAL INTELLIGENCETO TEAM PROCESSES AND INNOVATION IN MULTICULTURAL TEAMS: THE CASE OFRESTAURANT BUSINESS IN THAILAND 

  Akaraphun Ratasuk; Akaraphun Ratasuk; Peerayuth Charoensukmongkol; พีรยุทธ เจริญสุขมงคล; National Institute of Development Administration. International College,; Peerayuth Charoensukmongkol; พีรยุทธ เจริญสุขมงคล (National Institute of Development Administration, 12/8/2022)

  In many big cities characterized by multicultural environments which are also major tourist destinations of Thailand, many restaurants hire multicultural teams to help them achieve successful innovation. Even though cultural diversity among team members can potentially foster the innovative performance of multicultural teams, it can also cause challenges that would inhibit them from successful innovation. In particular, cultural diversity existing in teams can create unpleasant relationships and tension among team members, thereby limiting team ...
 • Thumbnail

  THE SERVANT LEADERSHIP AND HOW IT STIMULATES EMPLOYEE SERVICE PERFORMANCEIN PUBLIC SECTORS 

  Qi Wang; Qi Wang; Chih_cheng Fang; Chih-Cheng Fang; National Institute of Development Administration. International College,; Chih_cheng Fang; Chih-Cheng Fang (National Institute of Development Administration, 12/8/2022)

  The purpose of this study was to explore the relationship between servant leadership and employee service performance in public sectors and its internal mechanism. To be specific, the first step was to explore whether servant leadership can predict employee service performance. The second step is to explore the mediating mechanism by which servant leadership influences employee service performance. Based on social learning theory and relevant literature, this study developed the main effect model of servant leadership positively affecting employee ...
 • Thumbnail

  THAI DURIAN SUPPLY CHAIN CHARACTERISTICS, PERFORMANCE INDICATORS, AND ANALYTIC HIERARCHY PROCESS 

  Asdawut Siriprasertchok; Asdawut Siriprasertchok; Aweewan Panyagometh; อาวีวรรณ ปัญญาโกเมศ; National Institute of Development Administration. International College,; Aweewan Panyagometh; อาวีวรรณ ปัญญาโกเมศ (National Institute of Development Administration, 12/8/2022)

  In managing agri-food supply chains, performance measurement is one of the strategic issues of a firm to achieve business success since it helps in determining courses of action through evaluation of earlier practices and benchmarking, addressing performance gaps, as well as redesigning a firm strategy and management system. In spite of its business vitality, little attention has been paid to this area of study. As Thailand is the top durian exporter in the global market, this paper aims to explore the characteristics of the Thai durian supply ...
 • Thumbnail

  THE IMPACT OF POSITIVE ORGANIZATIONAL BEHAVIORS ON PERFORMANCE OF  ENTERPRISE KNOWLEDGEABLE EMPLOYEES OF BEIJING CHINA 

  Zhuoran Li; Zhuoran Li; Renliang Li; Renliang Li; National Institute of Development Administration. International College,; Renliang Li; Renliang Li (National Institute of Development Administration, 12/8/2022)

  At present, with the promotion enterprise's talent competition consciousness, human resource management has become the important content of enterprise management. Reasonable and effective human resource management plays an important role in improving the overall performance of the organization. Therefore, how to improve the efficiency of human resource management has become a common concern of scholars and entrepreneurs. The purpose of this study: first, in order to study the positive organizational behavior and performance characteristics. Second, ...
 • Thumbnail

  THE ROLE OF ENTREPRENEURIAL ORIENTATION AND STAKEHOLDER ORIENTATION ON FIRM PERFORMANCE: THE CASE OF THAI SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN STEEL FABRICATION INDUSTRY 

  Ekawee Vaitoonkiat; Ekawee Vaitoonkiat; Peerayuth Charoensukmongkol; พีรยุทธ เจริญสุขมงคล; National Institute of Development Administration. International College,; Peerayuth Charoensukmongkol; พีรยุทธ เจริญสุขมงคล (National Institute of Development Administration, 12/8/2022)

  Even though SMEs in emerging markets and developing economies (EMDEs) seem to play a major role in boosting the country’s economy, researches show that SMEs also have some potential weaknesses such as lack of resources and market power to support expansion and overcome economic crisis. In order to overcome these weaknesses, the study focused on two managerial resources of competitiveness which can be developed internally by SMEs which are Entrepreneurial Orientation (EO) and Stakeholder Orientation (SO). The positive relationship of EO and SO ...
 • Thumbnail

  CONTRIBUTION OF CULTURAL INTELLIGENCE TO QUALITY OF WORKING RELATIONSHIP AND JOB BURNOUT: THE CASE OF THAI CABIN CREW MEMBERS BELONGING TO A NATIONAL MINORITY GROUP 

  Phenphimol Seriwatana; Phenphimol Seriwatana; Peerayuth Charoensukmongkol; พีรยุทธ เจริญสุขมงคล; National Institute of Development Administration. International College,; Peerayuth Charoensukmongkol; พีรยุทธ เจริญสุขมงคล (National Institute of Development Administration, 12/8/2022)

  Nowadays, the leading national airlines of many countries have expanded their international routes worldwide.  Although these airlines generally recruit their workforce from their home country to work on the cabin crew team, their international expansion requires them to have foreign crew members from the countries where they have expanded their flight routes. However, despite the benefits of having foreign crew members on the team, many national airlines tend to have a policy of hiring a small proportion of foreign crew members, thereby making ...
 • Thumbnail

  การบริหารงานศูนย์เยาวชน : การศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์เยาวชนเวฬุราชิณ 

  สงคราม บำรุงชาติ; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1964)
 • Thumbnail

  ปัญหาการเพิ่มประชากรของประเทศไทยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

  ปริญญา อังกุราภินันทน์; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1965)
 • Thumbnail

  การจำหน่ายยาตำราหลวงของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

  ดำรง แก้วไสย; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1966)

  วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์.-