Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การเมืองแห่งการตีความกฎหมายและการร้องเรียน : สูตรคำนวณของ กกต.และคุณสมบัติของธนาธร 

    พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2562-04-27)

    การเมืองไทยในยุคนี้เป็น "การเมืองของการตีความกฎหมายที่ยุ่งเหยิง" และ "การเมืองของการร้องเรียน" ทำให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ไม่กล้าตัดสินใจในเรื่องที่มีความสำคัญของประเทศชาติ มีการโยนภาระการตัดสินใจกันไปมาระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งมีการร้องเรียนกันในแทบทุกประเด็นที่สามารถร้องได้ ด้วยเหตุผลและแรงจูงใจบางประการ เรื่องที่ถูกทำให้ยุ่งวุ่นวาย คือ การใช้สูตรคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ซึ่งมีการตีความสองแบบ คือ แบบที่ยึดมาตรา 91 ของรัฐธรรมนูญเป็นหลัก กับแบบที่ยึดรัฐธรรมนูญผสมกับมาตรา 128 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ฝ่ายการเมืองและนักวิชาการเกือบทั้งหมดที่แสดง ...