Now showing items 1-8 of 8

 • Thumbnail
 • Thumbnail

  ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้กับต้นทุนทางเศรษฐกิจ 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2015-10-19)

  ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้เป็นเรื่องที่ซับซ้อนและจำเป็นต้องทำความเข้าใจ เพื่อให้การกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการเป็นหนี้มีความเป็นธรรมและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
 • Thumbnail

  ซื้อขายตำแหน่งประหารชีวิต ยาแรงปราบทุจริตต้นน้ำ 

  ไพบูลย์ กระจ่างวุฒิชัย (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-11-07)

  กลายเป็นประเด็นทางการเมืองที่น่าสนใจไม่น้อย เมื่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรอ.) เตรียมกำหนดโทษประหารชีวิตไว้ในร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูยว่าด้วยการป้องกันและปราบปราบการทุจริต เพื่อเป็นบทลงโทษสูงสุดสำหรับบุคคลที่ซื้อขายตำแหน่งในทางการเมือง
 • Thumbnail

  นิติเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการค้ายาเสพติด 

  ศุภระวรรณ เศวตะพุกกะ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-09-24)

  บางครั้งการออกกฎหมายนั้นไม่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในสังคมอย่างที่ตั้งใจไว้ จึงเกิดศาสตร์ที่ผสมผสานระหว่างเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่เข้าใจถึงการตัดสินใจของมนุษย์เข้ามารวมกับสาขานิติศาสตร์และมีชื่อเรียกใหม่ว่า "นิติเศรษฐศาสตร์" ซึ่งอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์จากการมีข้อกฎหมายต่างๆ เพื่อผลิต "กฎหมายที่ดี" มีคุณภาพและครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
 • Thumbnail

  ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการทำสัญญาหลักประกันทางธุรกิจตามร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... 

  นิรมล นพสิทธิ์; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การประกันการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินเป็นมาตรการหนึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการประกอบธุรกิจในการหาเงินทุนหมุนเวียนมาใช้ในการประกอบธุรกิจ การประกันการชำระหนี้ด้วยทรัพย์จึงเป็นส่วนสำคัญต่อการส่งเสริมการลงทุนในการประกอบธุรกิจและพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นย่อมมีความมั่นใจว่าแม้ลูกหนี้หรือผู้ขอสินเชื่อจะไม่ชำระหนี้ ธนาคารหรือสถาบันการเงินก็ยังสามารถที่จะบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันได้
 • Thumbnail

  มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ในมุมมุงทางกฎหมายมหาชน 

  บัณฑิต บุญกระเตื้อง; บรรเจิด สิงคะเนติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาเรื่องนี้มีความมุ่งหมายที่จะวิเคราะห์และตอบปัญหาทางกฎหมายมหาชนที่เกิดจากการบังคับใช้ มาตรา 12 ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ซึ่งกฎหมายดังกล่าวเป็นสิทธิของบุคคลในการที่จะปฏิเสธการรักษาพยาบาลในขณะที่อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต และแพทย์ได้วินิจฉัยตามมาตรฐานทางการแพทย์แล้วว่าไม่มีหนทางที่จะรักษาให้หายจากอาการ หรือโรคที่เป็นอยู่ได้โดยปฏิเสธที่จะรับกระบวนการรักษาจากเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เขาถือว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของขา และอาจทำให้ต้องอยู่ในสภาพไร้ศศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และก่อให้เกิดปัญหาที่ตามมาต่อญาติพี่น้อง ...
 • Thumbnail

  เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการลงโทษจำคุกในคดีอาญา 

  ทองใหญ่ อัยยะวรากูล (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-05-28)

  โทษจำคุกนอกจากจะไม่ยับยั้งการกระทำความผิดซ้ำของคนที่ติดคุกแล้ว ยังช่วยเสริมให้ผู้พ้นโทษหลายรายกระทำความผิดซ้ำอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดียาเสพติด
 • Thumbnail

  หลักผลประโยชน์กับการนำภาษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะมาใช้ 

  ศาสตรา สุดสวาสดิ์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2015-10-05)

  หลักผลประโยชน์ คือหลักที่ว่าด้วยผู้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการสาธารณะควรเป็นผู้จ่ายต้นทุนของการจัดหาสินค้า หรือบริการสาธารณะเหล่านั้น เช่น ผู้ได้รับประโยชน์จากการใช้ถนนสาธารณะควรเป็นผู้จ่ายภาษีที่เก็บจากฐานการใช้ถนน ซึ่งเงินภาษีส่วนนี้จะถูกนำกลับมาใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการสร้างหรือซ่อมแซมถนนต่อไป