Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  ปัญหาทางกฎหมายของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ: ศึกษาเฉพาะกรณีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 ว่าด้วยหน้าที่ของรัฐ 

  นภดล จันโหนง; ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาถึงปัญหาทางกฎหมายของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ: ศึกษาเฉพาะกรณีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 ว่าด้วย “หน้าที่ของรัฐ” ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่มีลักษณะบังคับเด็ดขาดให้รัฐต้องดำเนินการตามหน้าที่ของรัฐในด้านต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้เล็งเห็นถึงสภาพปัญหาของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ และบทบัญญัติรัฐธรรมนูญว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับอดีตที่ผ่านมา โดยรัฐมิได้ดำเนินการตามที่บทบัญญัติรัฐธรรมนูญในหมวดดังกล่าวที่ได้กำหนดให้สิทธิ เสรีภาพแก่ประชาชน รวมทั้งภารกิจด ...
 • Thumbnail

  ผลทางกฎหมายกรณีที่ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา 182 (7) ของรัฐธรรมนูญ 

  บรรเจิด สิงคะเนติ (ฐานเศรษฐกิจ, 2014-10-27)

  ตามที่กลุ่ม 40 ส.ว.ได้มีการยื่นเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา 182 (7) เนื่องจากกระทำการอันต้องห้ามตามมาตรา 267 มาตรา 268 หรือมาตรา 269 อันสืบเนื่องมาจากการโยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรี หากศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่ากรณีนี้เข้าลักษณะเป็นการกระทำต้องห้ามตามมาตรา 266 และมาตรา 268 แล้ว ผลในทางกฎหมายจะเป็นอย่างไร