Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  กฎหมายรับรองสถานะในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันของกลุ่มคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน 

  ณัฐวุฒิ ชัยสายัณห์; ปิยะนุช โปตะวณิช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  รัฐออกกฎหมายรับรองสถานะในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันให้แก่มนุษย์โดยนำเอาพฤติกรรมทาง เพศมาเป็นหลักการสำคัญ ซึ่งรัฐคำนึงถึงแต่เพียงเรื่องเพศสัมพันธ์ที่สืบพันธุ์ได้ และใช้แนวคิดดังกล่าว เป็นองค์ประกอบหลักในการออกกฎหมายรับรองสถานะในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันให้แก่ประชากร รัฐ ไม่ได้ยึดหลักการและแนวคิดในการรับรองสถานะในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันของมนุษย์โดยคำนึงถึง พฤติกรรมที่เกิดจากความรัก ที่สามารถเกิดขึ้นได้กับมนุษย์ที่มีเพศสรีระที่ต่างกัน หรือมนุษย์ที่มีเพศ สรีระเดียวกัน การรับรองสถานะในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันของมนุษย์จึงจำเป็นต้องเกิดขึ้นกับทุกรูปแบบ ของความรัก ...
 • Thumbnail

  ปัญหาการได้มาซึ่งสิทธิในการขอถือสัญชาติโดยการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ 

  ชัญญานุช วรแสน; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ศึกษาถึงปัญหาการได้มาซึ่งสิทธิในการขอถือสัญชาติโดยการสมรสของ บุคคล ตามมาตรา 9 วรรค 1 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 รวมไปถึงกรณีของบุคคลที่มี ความหลากหลายทางเพศ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาทางกฎหมายและอุปสรรคต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสิทธิในการขอถือสัญชาติของบุคคลดังกล่าว โดยศึกษาเปรียบเทียบกฎหมาย ระหว่างประเทศ กฎหมายประเทศฝรั่งเศส และประเทศเยอรมัน พร้อมทั้งเสนอแนวทางที่เหมาะสม ในการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายในการขอถือสัญชาติไทยโดยการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลาย ทางเพศหรือคู่รักที่มีเพศเดียวกัน จากการศึกษาพบว่า ...