Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  ปัจจัยกดดันและปัจจัยการควบคุมตนเองกับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน 

  จิริทธิ์พล ภูวไชยจีรภัทร; ประพนธ์ สหพัฒนา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยกดดัน (Strain Theory) และปัจจัยการควบคุมตนเอง (Self-control Theory) กับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจัยกดดันและปัจจัยการควบคุมตนเองที่มีอิทธิพลต่อการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน และเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-method Approach) โดยศึกษากลุ่ม ตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 800 คน ได้แก่ เด็กและเยาวชนที่กระทำผิดและอยู่ในความดูแลของศูนย์ ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จำนวน 400 ...
 • Thumbnail

  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลการกลั่นแกล้งรังแกทางไซเบอร์ในกรณีเด็กและเยาวชน 

  วรณัน ดาราพงษ์; อัญธิกา ณ พิบูลย์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  วิทยานิพนธ์เรื่องปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลการกลั่นแกล้งรังแกทางไซเบอร์ ในกรณีเด็กและเยาวชน ฉบับนี้ได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์ผ่านเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ ผลกระทบของการกลั่นแกล้งรังแกทางไซเบอร์ ซึ่งเน้นศึกษาในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน เพื่อวิเคราะห์และค้นหาแนวทางการคุ้มครองเด็กและเยาวชนตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงกันอย่างเป็นเครือข่ายจึงเป็นเหตุให้การกลั่นแกล้งรังแกเปลี่ยนแปลงจากแบบดั้งเดิม พัฒนาการเกิดเป็นปัญหาการกลั่นแกล้งรังแกทางไซเบอร์ อันทวีความรุนแรงและเกิดผลก ...