Now showing items 1-4 of 4

 • Thumbnail

  จินตนาการ'เยาวชน' ดึงสติผู้ใหญ่'ไม่โกง'สร้างสังคมเปลี่ยนแปลง 

  Unknown author (สำนักพิมพ์มติชน, 2016-01-29)

  โครงการศิลปกรรมยุวพัฒน์ ซึ่งเป็นเวทีให้เยาวชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะเป็นประจำทุกปี ปีนี้เป็นครั้งที่ 22 ในหัวข้อ "คนไทยไม่โกง" ให้เยาวชนได้แสดงออกเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาอยากเห็นหรือหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสังคมไทย
 • Thumbnail

  มูลนิธิยุวพัฒน์จับมือนิด้า จัดอบรมครูประถม-มัธยม สร้างเด็กไทย'โตไปไม่โกง' 

  Unknown author (สารสู่อนาคต, 2014-11-15)

  มูลนิธิยุวพัฒน์ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) จัดโครงการอบรมครูหลักสูตรโตไปไม่โกง ให้เกิดพลังการขับเคลื่อนกับครูผู้สอนในระดับประถมและมัธยม เพื่อผลักดันการปลูกฝังคุณธรรมสู่เด็กนักเรียน
 • Thumbnail

  เยาวขนไทยยอมรับการโกงในชีวิต อ้างเกิดจากค่านิยมที่ผู้ใหญ่จัดตั้งเอาไว้ 

  Unknown author (บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า, 2015-09-15)

  ในคำถามที่ว่า ทำไมเยาวชนบางส่วนจึงยอมรับการโกง หรือนิ่งเฉยกับการโกง เยาวชนได้ช่วยกันสะท้อนความคิดเห็นอย่างน่าสนใจว่า เป็นเพราะระบบการศึกษาไทยวัดความสามารถหรือศักยภาพของเด็กที่คะแนนสอบ ทำให้เด็กๆ ได้รับการปลูกฝังและคาดหวังจากพ่อแม่ว่าต้องสอบให้ได้คะแนนดีๆ เมื่อทำข้อสอบไม่ได้เด็กๆ จึงเลือกที่จะลอกข้อสอบเพื่อเอาตัวรอด และเพื่อให้พ่อแม่ได้ภูมิใจ
 • Thumbnail

  เยาวชนไทยยอมรับการโกงในชีวิต อ้างเกิดจากค่านิยมที่ผู้ใหญ่จัดตั้งเอาไว้ 

  Unknown author (บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า, 2015-09-15)

  มีการตั้งคำถามว่า ทำไมเยาวชนบางส่วนจึงยอมรับการ "โกง" หรือนิ่งเฉยกับการ "โกง" เยาวชนได้สะท้อนความคิดเห็นไว้อย่างน่าสนใจว่า เพราะระบบการศึกษาไทยวัดความสามารถหรือศักยภาพของเด็กที่คะแนนสอบ และการแข่งขัน ทำให้เด็กได้รับการปลูกฝังและความคาดหวังจากพ่อแม่ว่าต้องสอบให้ได้คะแนนดี เมื่อทำข้อสอบไม่ได้ เด็กจึงเลือกที่จะทุจริตโดยการลอกข้อสอบเพื่อเอาตัวรอด ไม่ให้โดนลงโทษ และเพื่อให้พ่อแม่ได้ภูมิใจ