Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    กรมท่องเที่ยว-นิด้าจัดทำมาตรฐานชุมชน 

    Unknown author (บริษัท สยามรัฐ, 2016-04-23)

    การร่างเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย โดยกรมการท่องเที่ยว และคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาด้านการท่องที่ยวโดยชุมชนให้กับชุมชนต่างๆ ของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือวัดระดับศักยภาพของชมชนสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีคุณภาพและเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับสร้างความน่าเชื่อถือของคุณภาพการบริการการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั่วประเทศ