Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การบริหารพิธีการนำเข้าทางเรือของกรมศุลกากร 

  ชวน สังคหะ; สมศรี จุลละนันทน์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1969)

  ศึกษาถึงวัตถุประสงค์และนโยบายของรัฐเกี่ยวกับสินค้าขาเข้าว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง สอดคล้องหรือขัดแย้งกันอย่างไร มีมาตรการใดเป็นเครื่องช่วยตัดสินเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว จึงได้ศึกษาถึงขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของกรมศุลกากรอันพึงนำมาใช้ในการบริหาร ต่อจากนั้นจึงศึกษาถึงความหมายของของต้องห้าม ของต้องกำกัด นโยบายและการปฏิบัติต่อของต้องกำกัดที่พึงนำเข้าแสดงให้เห็นความยุ่งยากในการบริหาร การหารือกับกระทรวงเจ้าของนโยบาย การวินิจฉัยสั่งการ พร้อมกับตัวอย่างหลายแง่มุมของนโยบาย และการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินได้ ...
 • Thumbnail

  ความสัมพันธ์ระหว่างกรมศุลกากรและการท่าเรือแห่งประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการนำสินค้าเข้า ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ 

  กริช อัมโภชน์; ประทาน คงฤทธิศึกษากร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

  เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกรมศุลกากรและการท่าเรือแห่งประเทศเกี่ยวกับการนำสินค้าเข้า ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติรวมทั้งการประสานงานเกี่ยวกับการนำสินค้าเข้า ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของรัฐ ซึ่งหน่วยงานทั้งสองมีหน้าที่รับผิดชอบประการหนึ่ง และผลประโยชน์ทางด้านเอกชนผู้เกี่ยวข้องในการนำสินค้าเข้า ที่จะได้รับจากหน่วยงานทั้งสองฝ่ายในลักษณะของความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และความเป็นธรรม เป็นหลักเกณฑ์สำคัญในการพิจารณาอีกประการหนึ่ง.