Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การประเมินผลการดำเนินงานกองทุนยาและเวชภัณฑ์ประจำหมู่บ้าน 

  สมจิตร เหลืองสุวรรณ; วิชัย รูปขำดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1994)

  กองทุนยาและเวชภัณฑ์ประจำหมู่บ้าน เป็นผลที่เกิดจากกระบวนการในการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการแก้ไขปัญหา ความขาดแคลนยาจำเป็นของหมู่บ้าน โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้ให้การสนับสนุน จากการดำเนินงานกองทุนยาฯ ตั้งแต่ปี 2520 จนถึงปัจจุบันการสนับสนุนกองทุนยาฯ โดยภาครัฐครอบคลุมพื้นที่จำนวน 62,986 หมู่บ้าน แต่ประชาชนสามารถจัดตั้งกองทุนยาฯ ได้เพียง 35,819 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 56.87 จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าจำนวนกองทุนยาฯ ที่จัดตั้งไม่ได้ตามเป้าหมายที่จังหวัดได้รับงบประมาณไป การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อศึกษาสถานภาพของกองทุนยาฯ ...
 • Thumbnail

  ปัญหาและแนวทางแก้ไขการบริหารจัดการกองทุนยาและเวชภัณฑ์ประจำหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานี 

  ชรัตน์ จันทรประเสริฐ; พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1992)

  การศึกษาการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะค้นหา ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของกองทุนยาและดำเนินการสร้างรูปแบบ (Model) ของการจัดหายาที่จำเป็นไว้ใช้ในหมู่บ้านที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน โดยศึกษาเฉพาะในจังหวัดปทุมธานี การเก็บข้อมูลใช้วิธีการประชุมกลุ่มและการดัดแปลงจากวิธีการของ Delphi โดยเก็บในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอและจังหวัด ตามลำดับ ข้อมูลที่เก็บได้จากการประชุมกลุ่ม ผสส. อสม. กรรมการหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล อำเภอและจังหวัด