Now showing items 1-7 of 7

 • Thumbnail

  prayut hungry for foreign funds 

  Unknown author (BANGKOK POST, 2017-02-17)

  prayut hungry for foreign funds
 • Thumbnail

  กองทุนรวมกับความเสมอต้นเสมอปลาย 

  ปริยดา สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2015-09-07)

  กองทุนรวมเป็นการลงทุนที่สำคัญสำหรับผู้ลงทุนรายย่อย โดยกองทุนรวมมีหน้าที่หลักในการสร้างผลตอบเเทนให้สอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุนของผู้ลงทุน กองทุนรวมจะต้องสร้างผลตอบเเทนให้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผลการดำเนินงานของกองทุนรวมจึงเป็นประเด็นลำดับต้นๆ ที่ผู้ลงทุนพิจารณาเลือกกองทุนที่มีอยู่หลากหลาย สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือ ความสม่ำเสมอของผลการดำเนินงานเหล่านั้น
 • Thumbnail

  การเจริญเติบโตและบทบาทของกองทุนรวมต่อเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

  บัญชา สีหะวงษ์; ปริยดา สุขเจริญสิน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การศึกษาการเจริญเติบโตและบทบาทของกองทุนรวมต่อเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตของกองทุนรวมและอุตสาหกรรมกองทุนรวม รวมไปถึงศึกษาความสัมพันธ์ของอุตสาหกรรมกองทุนรวมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตของกองทุนรวมและอุตสาหกรรมกองทุนรวม ได้ทำการแบ่งการศึกษาออกเป็นสองส่วน โดยในส่วนแรกเป็นการศึกษาปัจจัยจุลภาคที่ส่งผลต่อการเติบโตของกองทุนรวมในแต่ละประเทศ โดยมีการเก็บข้อมูลแบบ Panel Data และใช้การประมาณสมการถดถอย (Regression Analysis) ...
 • Thumbnail

  ค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมไทยต่ำไปเพื่ออะไร 

  ปริยดา สุขเจริญสิน (โพสต์ พับลิชชิง, 2015-03-09)

  แม้ไทยจะมีค่าธรรมเนียมของกองทุนต่ำสุดในอาเซียน แต่ผลการดำเนินงานไม่ได้ดีที่สุด แสดงว่าแม้ว่ากองุทุนต้นทุนต่ำจะมีแต้มต่อในการสร้างผลการดำเนินงานให้ออกมาดี แต่ไม่เพียงพอ ผู้จัดการกองทุนต้องมีแรงผลักดันในการสร้่างสรรค์ผลการดำเนินงานให้โดดเด่นด้วย
 • Thumbnail

  ต้นทุนการทำธุรกรรมของอุตสาหกรรมกองทุนรวมใน AEC 

  ชวิน ชูสกุล; ปริยดา สุขเจริญสิน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  งานศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนการทาธุรกรรมของอุตสาหกรรมกองทุนรวม ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (AEC) โดยได้แบ่งการศึกษา ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การศึกษาปัจจัยกำหนดค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมใน AEC และ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าธรรมเนียมกับผลการดำเนินงานและการลงทุนของกองทุน รวมใน AEC เพื่อใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมกองทุนรวมของไทยเพื่อให้ พร้อมรับมือกับการเปิดเสรีซื้อขายกองทุนรวม
 • Thumbnail

  บริการก่อนและหลังการขายในอุตสาหกรรมกองทุนรวมไทย 

  ปริยดา สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2015-05-04)

  ปัจจุบันกองทุนรวมนับเป็นช่องทางในการระดมทุนที่ทวีความสำคัญและได้รับความนิยมมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อก้าวเข้าสู่ AEC การเตรียมความพร้อมและการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของอุตสาหกรรมกองทุนรวมในแง่มุมต่าง ๆ จึงมีความสำคัญ เพื่อประเมินศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมกองทุนรวมไทยในเวทีระดับภูมิภาคต่อไป
 • Thumbnail

  ประสิทธิภาพของกองทุนรวมในประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  ยุพวดี ชินพฤทธิวงศ์; สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  บทความนี้ศึกษาการวัดประสิทธิภาพของกองทุนรวมในประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฉบับนี้ได้นำใช้วิธีการวัดประสิทธิภาพกองทุนรวมจากวิธี Data Envelopment Analysis (DEA) แทนการวัดประสิทธิภาพแบบดั้งเดิม (Traditional Index) โดยนำสัดส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อสินทรัพย์สุทธิมาพิจารณาการวัดประสิทธิภาพของกองทุนรวมด้วย ซึ่งจากผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่า กองทุนรวมในประเทศสิงคโปร์เป็นกองทุนรวมที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด โดยที่มีกองทุนรวมจากประเทศมาเลเซียและประเทศไทยมีระดับประสิทธิภาพที่รองลงมาสลับกันไปในแต่ละปี และเมื่อพิจารณาประเภทของกองทุนรวมในแต่ละประเทศ พบว่า ...