Now showing items 1-4 of 4

 • Thumbnail

  LTF เลิกดี หรือไม่เลิกก็ดี? 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-11-03)

  มีกระแสความคิดเห็นเกี่ยวกับกองทุนการลงทุนระยะยาว LTF ซึ่งเป็นเครื่องมือการออมที่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐโดยการอนุญาตให้สามารถนำเงินออมที่ลงทุนกับกองทุนนี้มาหักลดหย่อนภาษีได้ กระแสความคิดเกี่ยวกับ LTF ที่เกิดขึ้นนั้น เป็นไปในทิศทางที่อยากจะเสนอให้ยกเลิกการหักลดหย่อนในกองทุนนี้ โดยมีเหตุผลสำคัญว่า มันเป็นประโยชน์กับคนรวยมากกว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนจน และเป็นการทำให้รัฐต้องสูญเสียรายได้ในส่วนนี้ไป แต่หากมองในแง่ของเศรษฐศาสตร์ที่คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศโดยรวมอย่างรอบด้าน มาตรการหักลดหย่อนภาษีสำหรับการลงทุนใน LTF สามารถก่อให้เกิดผลกระทบภายนอกในเชิงบวกได้
 • Thumbnail

  RMF-LTF คู่แฝดแมวเก้าชีวิต 

  ปริยดา สุขเจริญสิน (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-10-03)

  กองทุน RMF และ LTF เป็นกองทุนที่ถือกำเนิดมาเพื่อช่วยลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดภาษีแล้ว ทำให้นักลงทุนได้ประสบอะไรหลายๆ อย่างในตลาดหุ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และสามารถเรียนรู้ได้ว่า กองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทุนระยะยาวได้
 • Thumbnail

  คิิดถึง LTF 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (บริษัท บางกอกโพสต์, 2020-03-17)

  ในช่วงเวลาที่ยากลำบากทั้งทางด้านเศรษฐกิจและความเสี่ยงทางด้านสุขอนามัยที่เกิดขึ้นทั่วโลก ตอกย้ำอีกครั้งให้เห็นถึงความสำคัญของการออม และการบริหารจัดการทางการเงินของครัวเรื่อน ซึ่งเป็นหน่วยเศรษฐกิจย่อยในระบบเศรษฐกิจที่สำคัญและเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้พัฒนาก้าวไปข้างหน้าได้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า เหตุการณ์หลายเหตุการณ์ทีไม่ได้คาดคิดไว้ล่วงหน้าเกิดขึ้นได้เสมอ ครัวเรือนมีความเปราะบางมากขึ้น มีโอกาสที่จะต้องเผชิญกับความเสี่ยงมากขึ้น
 • Thumbnail

  วางแผนภาษีนาทีแรก 

  ปริยดา สุขเจริญสิน (โพสต์ พับลิชชิง, 2015-01-05)

  เพื่อให้มีการวางแผนภาษีที่ดี เราควรประมาณการรายได้ทั้งปีและคำนวณออกมาว่าจะลงทุนในกองทุน RMF และ LTF เท่าใด และค่อยๆ ทยอยซื้อตั้งแต่ต้นปีมาเรื่อยๆ โดยอาจใช้หลักการของ Dollar Cost Average (DCA) หรือหลักการอื่นๆ ที่เป็นการเฉลี่ยซื้อ