Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน อำเภอป่าสันตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

    ธนานันต์ กัญญาราช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

    งานวิจัยฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน และนําเสนอรูปแบบการจัดสวัสดิการของกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อหาแนวทางพัฒนาการ บริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนอย่างยั่งยืนในพื้นที่อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ การ ศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการวิจัยที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ใช้เครื่องมือ ในการวิจัย ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)เพื่อหาจุดสําคัญ ควบคู่ไปกับการสังเกต แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ในทุกขัÊนตอนและกระบวนการกลุ่ม กระบวนการทํางาน ตลอดจนการสนทนากลุ่มย่อย ...