Now showing items 1-3 of 3

 • Thumbnail

  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพื่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

  ปริยดา สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-07-11)

  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อการเก็บออมเงินเพื่อยามเกษียณ มีรูปแบบของการออมที่แตกต่างกัน เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2558 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)ได้ประกาศกฎเกณฑ์ใหม่เพิ่มเติม ภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฉบับใหม่นี้ตได้เปิดโอกาสของการออมให้ต่อเนื่องยิ่งขึ้น โดยสมาชิกกองทุนที่มีเหตุให้สินสมาชิกภาพและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดนั้น สามารถโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สะสมอยู่ ไปลงทุนต่อเนื่องในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพได้
 • Thumbnail

  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัย : ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

  ชัญฐิกา สุวรรณิน; ปรีชา วิจิตรธรรมรส (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัย และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนสำรองเลี้ยง ชีพของบุคลำกรในมหำวิทยำลัยแห่งหนึ่งในเขตภำคเหนือตอนล่าง ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรของมหาวิทยำลัยแห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือตอนล่ำง ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี จำนวน 362 คน ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาได้มาจาก 2 ส่วนคือ มูลค่าสินทรัพย์ต่อหน่วยสุทธิ (Net Asset Value: NAV) ระหว่างปี พ.ศ. 2550 – 2556 ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัย สำหรับคำนวณหาผลตอบแทนเพื่อเปรียบเท ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการออมกับกองทุนสำรองเลื้ยงชีพ : ศึกษากรณีบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 

  รัฐกร เลิศไกร; วิชัย รูปขำดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1997)

  การศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของพนักงานในการออมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพศึกษากรณี บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด มีความมุ่งหมายที่จะทราบถึงสภาพปัจจุบันและเหตุปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการออมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในรูปแบบต่าง ๆ / ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาดังนี้ คือ พนักงาน บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 180 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพศชาย และหญิงจำนวนเท่ากัน (ร้อยละ 50) อายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 31-40 ปี (ร้อยละ 38.3) ทำงานในบริษัท ...