Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ชงควบกยศ.กับกองทุนกรอ.นิด้าเสนอใช้ระบบภาษีเก็บคืนหนี้จากผู้กู้ 

    Unknown author (บริษัท สยามรัฐ, 2016-06-15)

    ปัจจุบันกองทุนเพื่อการศึกษาของนักเรียนและนักศึกษา มี 2 กองทุน คือกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกรอ. แต่ที่ผ่านมาทั้ง 2 กองทุน มีปัญหาทางด้านการชำระหนี้เงินกู้คืน ซึ่งวิธีแก้ปัญหาที่ดี คือ ต้องเปลี่ยนจากกองทุน กยศ. เป็นกรอ. ให้หมด และต้องปรับเงื่อนไขของระบบการชำระหนี้คืนเงินกยศ. เพราะการชำระหนี้คืนเงืนกู้กยศ. ขณะนี้เป็นการออกแบบที่ไม่ถูกต้อง จึงมีความพยายามที่จะควบ รวมทั้ง2 กองทุนเข้าด้วยกัน เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวกับกู้ยืมให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน