Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  แนวทางการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ : ศึกษากรณีการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ 

  เมธัส ปัณณะเจริญรักษ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวความคิด และวิวัฒนำการเกี่ยวกับการควบคุมสิ่งเสพติดรวมถึงแนวความคิดการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อแก้ไขมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาให้สามารถนำยารักษาโรคภัยไข้เจ็บที่มีสารต่าง ๆ ของกัญชามาใช้ประโยชน์ในประเทศไทยได้ โดยศึกษาเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาในสหรัฐอเมริกาที่ปัจจุบันมี 23 รัฐจากทั้งหมด 50 รัฐแก้ไขให้สามารถนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ได้ และสาธารณรัฐอุรุกวัยที่มีมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาเสมือนสิ่งถูกกฎหมายที่ประชาชนสามารถรวมตัวปลูกเพื่อจำหน่ายได้ รวมถึงศึกษาอนุสัญญาเดี่ยวว ...
 • Thumbnail

  หรือรัฐบาลกำลังเดินทางผิดในเรื่องกัญชา? 

  ทองใหญ่ อัยยะวรากูล (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-11-26)

  ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้ ข่าวที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชนเอย่างยิ่งเรื่องหนึ่งเห็นจะไม่พ้นการที่รัฐบาลเริ่มมีนโยบายผ่อนปรนมากขึ้นสำหรับยาเสพติดบางประเภท เช่น กัญชา ซึ่งเหตุผลหลักในการปลดล็อกกัญชาก็คือเพื่อให้มีการศึกษาประโยชน์ทางการแพทย์และการนำมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์เป็นสำคัญ ซึ่งผู้เขียนเกรงว่าต่อไปจะกลายเป็นบรรทัดฐานในการกำหนดนโยบายว่า ประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้นเป็นปัจจัยที่ควรเอามาคำนึงในการใช้