Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    กัมพูชาระงับส่งออกปลาไว้บริโภคเอง 

    Unknown author (มติชน, 2020-04-10)

    กัมพูชาประกาศจะระงับการส่งออกปลาทั้งหมด ในความพยายามรักษาอุปทานในประเทศเอาไว้เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการบริโภคในประเทศขณะกำลังรับมือกับปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19