Now showing items 1-7 of 7

 • Thumbnail

  Tourism Multiplier and Income Distribution: Empirical Evidences from Hotel-Level Data in Thailand 

  Sukrawan Sevatapukka; Piriya Pholphirul (NIDA, 5/27/19)

  Tourism industry is an important role in the economy and income of Thailand. It creates jobs and linked to other industries especially the hotel industry. In addition, the hotel industry is also rely on retail and wholesale businesses. This’s why the hotel industry more profitable and employable than other residential housing. Therefore, this research tries to explain the impact of tourism on the income distribution through the hotel industry. This study was conducted by the tourism multiplier and the factors affecting the effect of income were ...
 • Thumbnail

  การศึกษาระดับความสำเร็จและผลกระทบด้านความเป็นธรรมทางการกระจายรายได้จากการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อประเทศไทย : กรณีศึกษาขั้นเงินได้และบัญชีอัตราภาษี พ.ศ. 2560  

  อานนท์ เทพสำเริง; พลภัทร บุราคม (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

            การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติในการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของรัฐบาลต่อประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ 1.1) ระดับบริบทของนโยบาย 1.2) ระดับความเป็นไปได้ของนโยบาย 1.3) ระดับกระบวนการของนโยบาย 1.4) ระดับผลงานของนโยบาย 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเป็นธรรมทางการกระจายรายได้จากการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของรัฐบาลต่อประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น คือ 2.1) การวิเคราะห์ภาระทางภาษี 2.2) ค่าสัมประสิทธิ์ความเสมอภาค 2.3) อัตราภาษีที่แท้จริง ...
 • Thumbnail

  การสร้างรายได้และกระจายรายได้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย 

  อนันต์ วัฒนกุลจรัส (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-12-29)

  ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยจำเป็นต้องทราบถึงการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อนำไปใช้ในการปะกอบการตัดสินใจทางธุรกิจและกำหนดนโยบายด้านการท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างรายได้และกระจายรายได้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยอีกด้วย
 • Thumbnail

  ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ 

  ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ (สำนักพิมพ์มติชน, 2016-07-01)

  คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์สนับสนุนให้มีการสำรวจองค์ความรู้สาขาเศรษฐศาสตร์ เตรียมพิมพ์เป็นหนังสือเผยแพร่ ชื่อเรื่อง ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ บทสำรวจนี้อธิบายหลักทฤษฎีและผลงานค้นคว้าในต่างประเทศ และสืบค้นหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ของไทยเพื่อประเมินว่าอัตราความเหลื่อมล้ำในแต่ละหัวข้อมากหรือน้อยเพียงใด ความเหลื่อมล้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลง
 • Thumbnail

  นโยบายอีอีซี เชื่อมยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

  มนตรี โสคติยานุรักษ์ (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2018-08-06)

  ประเด็นที่น่ากังวลของโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ก็คือ การบริหารเศรษฐกิจในเรื่องการกระจายรายได้ที่เท่าเทียมกัน ปัญหาก็คือ การกระจุกตัวของความเจริญ และการขยายตัวของรายได้ต่อหัวของประชากรได้เพียงในพื้นที่เป้าหมายเท่านั้น แต่ไม่ส่งผลต่อพื้นที่ใกล้เคียงและนอกพื้นที่ให้เติบโตได้ตามผลการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
 • Thumbnail

  ผลกระทบของการส่งออก การลงทุนโดยตรงและการลงทุนทางอ้อมจากต่างประเทศต่อการกระจายรายได้ของภาคครัวเรือนไทย 

  กุลนิดา แวววรวีวงศ์; อนันต์ วัฒนกุลจรัส (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การส่งออก การลงทุนโดยตรงและการลงทุนทางอ้อมจากต่างประเทศถือว่า เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพราะเป็นปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นภาคผลิตให้มีการขยายตัวทำให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนเจ้าของปัจจัยการผลิตต่างๆในที่สุดดังนั้นวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเปรียบเทียบผลกระทบของการส่งออก การลงทุนทางตรงและการลงทุนทางอ้อมจากต่างประเทศต่อการกระจายรายได้ของประเทศไทย โดยผลการศึกษาที่ได้เป็นประโยชน์ต่อผู้กำหนดนโยบายในการจัดสรรงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำ กัดในการกระตุ้นการส่งออก การลงทุนทางตรงและการลงทุนทางอ ...
 • Thumbnail

  อีสเทิร์นซีบอร์ด บทเรียนกระจายรายได้ 

  มนตรี โสคติยานุรักษ์ (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2018-07-05)

  โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรื EEC เป็นโครงการที่รัฐบาลหวังผลลัพธ์เช่นนั้นอย่างยั่งยืน ร่วมกับการบรรลุยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ซึ่งเป็นวิถีทางของการยกระดับประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศกำลังพัฒนาด้วยการยกระดับรายได้ต่อหัวของประชากรอย่างน้อย 15,000 ดอลลาร์ต่อคนต่อปีได้อย่างยั่งยืน