Now showing items 1-3 of 3

 • Thumbnail

  การศึกษาระดับความสำเร็จและผลกระทบด้านความเป็นธรรมทางการกระจายรายได้จากการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อประเทศไทย : กรณีศึกษาขั้นเงินได้และบัญชีอัตราภาษี พ.ศ. 2560  

  อานนท์ เทพสำเริง; พลภัทร บุราคม (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

            การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติในการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของรัฐบาลต่อประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ 1.1) ระดับบริบทของนโยบาย 1.2) ระดับความเป็นไปได้ของนโยบาย 1.3) ระดับกระบวนการของนโยบาย 1.4) ระดับผลงานของนโยบาย 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเป็นธรรมทางการกระจายรายได้จากการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของรัฐบาลต่อประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น คือ 2.1) การวิเคราะห์ภาระทางภาษี 2.2) ค่าสัมประสิทธิ์ความเสมอภาค 2.3) อัตราภาษีที่แท้จริง ...
 • Thumbnail

  ตัวคูณทวีการท่องเที่ยวและผลกระทบต่อการกระจายรายได้: หลักฐานเชิงประจักษ์จากข้อมูลโรงแรมของประเทศไทย 

  ศุกระวรรณ เศวตะพุกกะ; พิริยะ ผลพิรุฬห์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจและรายได้ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ก่อให้เกิดการจ้างงานและมีความเชื่อมโยงไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมโรงแรม นอกจากนี้อุตสาหกรรมโรงแรมยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีการพึ่งพาธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจค้าส่งอย่างมาก จึงทำให้อุตสาหกรรมนี้สร้างรายได้และการจ้างงานเพิ่มขึ้นมากกว่าอุตสาหกรรมที่พักอาศัยประเภทอื่นๆ ดังนั้น โครงการวิจัยนี้จึงพยายามอธิบายผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อการกระจายรายได้ผ่านอุตสาหกรรมโรงแรม ด้วยวิธีการตัวทวีคูณการท่องเที่ยว (Tourism Multiplier) และศึกษาหาปัจจัยที่จะส่งผลต่อผลกระท ...
 • Thumbnail

  ผลกระทบของการส่งออก การลงทุนโดยตรงและการลงทุนทางอ้อมจากต่างประเทศต่อการกระจายรายได้ของภาคครัวเรือนไทย 

  กุลนิดา แวววรวีวงศ์; อนันต์ วัฒนกุลจรัส (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การส่งออก การลงทุนโดยตรงและการลงทุนทางอ้อมจากต่างประเทศถือว่า เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพราะเป็นปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นภาคผลิตให้มีการขยายตัวทำให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนเจ้าของปัจจัยการผลิตต่างๆในที่สุดดังนั้นวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเปรียบเทียบผลกระทบของการส่งออก การลงทุนทางตรงและการลงทุนทางอ้อมจากต่างประเทศต่อการกระจายรายได้ของประเทศไทย โดยผลการศึกษาที่ได้เป็นประโยชน์ต่อผู้กำหนดนโยบายในการจัดสรรงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำ กัดในการกระตุ้นการส่งออก การลงทุนทางตรงและการลงทุนทางอ ...