Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ไปดูงานสิ่งแวดล้อมของมาเลเซียและสิงคโปร์. 

    นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว. (กองบรรณาธิการวารสารเทศาภิบาล., 1995)

    บทความนี้เป็นบทความที่กล่าวถึงการฟังบรรยายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของมาเลเซีย และ สิงคโปร์ ของโครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจะบรรยายเกี่ยวกับ องค์กรต่างๆที่มีส่วนในการรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม นโยบายเรื่องสิ่งแวดล้อมของมาเลเซีย การจัดการขยะของ สิงคโปร์